Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter, herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt.

Der arbejdes med musikteori, satsarbejde og arrangement rettet mod forskellige målgrupper.

Musikdidaktik indgår i relation til musikudøvelse.

Der lægges vægt på musikpædagogisk og -didaktisk refleksion over viden og færdigheder der indgår i modulets indholdsområder.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til musik med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis i to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab           

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik

·         varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog og digital teknologi

vejlede og lede sammenspil differentieret på

baggrund af egen beherskelse af relevante

instrumenter

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og  internetressourcer

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

spilleteknik, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

stemmearbejde i relation til udvikling af egen og andres stemmer

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer

og traditioner

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

musikalske genrer, musikalsk fortolkning

                            

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

begrundet formulere undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

 

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

begrundet udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

musik i forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk og  kulturelt fænomen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 65  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 10  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til at kunne tilrettelægge, lede, reflektere over musikaktiviteter i folkeskolen gennem konkrete arbejdsformer og forløb indenfor musikfagets kerneområder

 

Deltagelseskrav

En af den studerende udarbejdet komposition i eget arrangement.

Deltagelse i ledelse af fællessang med anvendelse af klaver.

Deltagelse i sangprøve

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V