Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAu1: Matematiklæring, tal og algebra

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra  på 4.-10. klassetrin . Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende  læseplaner for faget matematik.

 

I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik. Der indgår desuden anvendelse, udvikling og  vurdering af læremidler til aldersgruppen. 

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne, tal og algebra, og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder, med særligt fokus på matematisk kommunikationsamt  symbolbehandling og formalisme..

 

It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til matematik 4.-10. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning og teoridannelse 

·         inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik

·         Inden for sprogets og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse, og om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra

·         analysemodeller knyttet til vurdering af læremidler

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde K1: Matematiske emner

Kompetenceområde K2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde K3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde K4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.

·         stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i, med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.

·         beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktiskteori.

·         planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling

tage stilling til  undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring

skiftende læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid

Anvende  gældende læseplaner for matematikundervisning i relation til at planlægge og gennemføre differentieret undervisning

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin, herunder digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til matematik

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen af de rationale tal over de reelle tal til de komplekse tal samt talteori og dets anvendelse

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal med henblik på undervisning i tal og talteori

 

regneprocesser og algebra med beregninger og løsning af ligningssystemer, anvendelse af it i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning

planlægge og gennemføre undervisning i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning

 

matematisk kommunikation

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret.

matematisk symbolbehandling - og formalisme

 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, oversættelse og behandling

med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 70 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 155 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 46 arbejdstimer

Kategori 4: Deltaglese af underviser og studerende, initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet observerer de studerende udvalgte undervisningsaktivteter i relation til modulets indhold.

 

Deltagelseskrav

§  En obligatorisk skriftlig opgave  der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Den bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren.

§  En obligatorisk gruppeprøve. Prøven foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold. Underviseren vurderer om prøven er bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul.

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V