Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi2: Matematikundervisning og geometri

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med  geometri på 1.- 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning og dens samspil mellem elever, lærer og matematikfaget.

 

I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og -principper knyttet til matematikundervisning  på 1.- 6. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål,  modeller til planlægning af undervisning, motivation og elevers kreative virksomhed i og uden for klassen.

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både plangeometri og rumgeometri herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed, argumentation og bevisførelse, samt alsidig matematiske arbejds- og tænkemåder med særlig fokus på matematisk problembehandling og ræsonnement.

 

It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til matematik 1.-6. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for

§  Undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever,  lærer og matematik.

§  forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb  for matematikundervisning på 1. - 6. klassetrin.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde K1: Matematiske emner

Kompetenceområde K2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde K3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde K4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner

·         stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. klassetrin

·         beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori

·         planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undervisningsmetoder og -principper, læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed

Matematikundervisning, som kan facilitere elevers læring, herunder samspillet mellem elev, lærer og matematik med induktive og deduktive arbejdsmåder.

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i matematik på 1.-6 klassetrin med forskellige læringssyn på, hvordan matematikundervisning kan facilitere elevers læring

systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb i matematik

udforme undervisnings- og læringsmål

matematisk problembehandling

 

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer

matematisk ræsonnement

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre matematisk argumentation ved visualisering og bevisførelse

plangeometri, konstruktions- og tegnemåder, beskrivelser af positioner, retning og mønstre herunder symmetri og flytning, supplerende anvendelse af it til konstruktion, undersøgende virksomhed og bevisførelse

begrunde sammenhænge inden for plan- og flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser og eksperimenter som baggrund for undervisningen 

rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber, eksempler på enkle tegneformer fra tre til to dimensioner, samt mulige anvendelser af it

anvende rumlige figurers egenskaber samt deres gengivelse i undervisningen i rumgeometri, bl.a. med inddragelse af it

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 70 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 155 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 46 arbejdstimer

Kategori 4: Deltaglese af underviser og studerende, initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige indhold.  Disse afprøves i praksis.

 

Deltagelseskrav

§  En obligatorisk skriftlig opgave  der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Den bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren.

§  En obligatorisk gruppeprøve. Prøven foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold. Underviseren vurderer om prøven er bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V