Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser på 1.-6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv,  et praksisperspektiv og  et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende læseplaner.

 

I praksisperspektivet l indgår den studerendes  observationer  af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik.

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både talbegrebet og regneprocesser  samt alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder med  særligt fokus på matematisk synbolbehandling og formalisme samt tankegang.

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til matematik 1.-6. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse

-          inden for forskellige forståelser af matamatiklæring og faget matematik.

-          inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde K1: Matematiske emner

Kompetenceområde K2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde K3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde K4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner

·         stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. klassetrin

·         beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori

·         planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring

skiftende læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid

anvende gældende læseplaner for matematikundervisning i relation til at planlægge og gennemføre differentieret undervisning

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

matematisk  tankegang

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne mellem forskellige matematiske udsagn

matematisk symbolbehandling og formalisme

Anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, oversættelse og behandling med bevidsthed om den særlige rolle effektiv symbolbehandling spiller i matematikken

talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra de natulige tal over de hele tal til de rationale tal

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal med henblik på undervisning i talbegrebet

regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af it i regneprocesser, algebraiskomsætning og ligningsløsning

planlægge , gennemføre og evaluere undervisning i regneprocesser og tidlig algebra, herunder ved brug af it

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 70 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 155 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 46 arbejdstimer

Kategori 4: Deltaglese af underviser og studerende, initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet observerer de studerende udvalgte undervisningsaktivteter i relation til modulets indhold. 

 

Deltagelseskrav

§  En obligatorisk skriftlig opgave  der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Den bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren.

§  En obligatorisk gruppeprøve. Prøven foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold. Underviseren vurderer om prøven er bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V