Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i det praktisk/musiske fagområde

Studieordning: 2003

Fag: Praktisk-musisk kursus

Mål
Målet er at den studerende gennem eksempler fra et eller flere af de praktisk-musiske fag

  • tilegner sig erfaring med og viden om det praktiske og musiske arbejde som en læringsdimension
  • opnår forståelse af praktisk og musisk virksomhed som grundlag for oplevelse, erkendelse og udvikling

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

  • grundlæggende praktiske og udtryksmæssige færdigheder
  • skabende virksomhed og kropslig udfoldelse
  • relationer mellem viden og sansebaserede indtryk
  • tværgående emner og problemstillinger
  • anvendelse af nonverbale udtryksformer med sigte på undervisning

Indhold
Med udgangspunkt i mål og CKF arbejdes der med flere af følgende fag: Billedkunst, håndarbejde, drama, idræt og musik; - sådan at disse fags indhold og arbejdsmetoder indgår i undervisningen.

Der lægges vægt på, at de studerende udvikler teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for det praktisk-musiske område såvel som den praktisk-musiske dimension i fagene.

I temaforløb sammentænkes og praktiseres forskellige udtryksformer med faglig viden, der kan bidrage til den almene lærervirksomhed i folkeskolen.

Refleksioner over metodiske og didaktiske problemstillinger, heriblandt primært æstetiske læreprocesser, indgår og danner grundlag for arbejdet med bl.a. klasselærerfunktioner og egen lærer-praksis.

Der arbejdes ligeledes med kommunikations- og udtryksformer og evnen til at anvende overvejelser omkring temaforløbenes form og indhold. Et berørt tema skal kunne formidles i en skolesammenhæng.

Evaluering

Type:
Mundtlig gruppefremlæggelse.

Varighed:
Varierer efter gruppestørrelse, ca. 15 min. pr. gruppe

Form:
Fremvisning af konkret produkt i relation til fagenes metoder og udtryksformer.

Grundlag:
CKF, studieordning og aktiv studiedeltagelse i afholdt kursus.

Bedømmelse:
Bestået / ikke bestået.

Betingelse for fuldført kursus
Aktiv studiedeltagelse, herunder fremvisning af konkret produkt.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V