Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ID3: Idrættens kulturer og perspektiver

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Idræt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet dækker i teori og praksis forskellige perspektiver på idrætsfaget med eksemplariske elementer fra forskellige idrætskulturer. Eksempelvis mellem tradition og fornyelse, organiseret og selvorganiseret idrætsaktiviteter og idræt som mål og/eller middel.

Herunder arbejdes med elementer som:

·         Det brede positive sundhedsbegreb

·         Idrættens kulturbærende elementer

·         Idrættens idealer og etik

·         Innovation,  kreativitet og entreprenørskab

·         Komparative perspektiver på national og international idrætsundervisning (idrætskultur)

·         Udvikling af undervisnings- og læringspraksis

·         Motivations- og inklusionsstrategier

I praksis arbejdes med udvalgte eksempler på ”store” klassiske og traditionelle idrætter såvel som ”små” nye eller ”minoritets” idrætter og der vil indgå elementer fra friluftsliv som muligt indholdsområde i skoleidrætten. I alle tilfælde er det målet at den studerende tilegner sig grundlæggende forståelse for og færdigheder i de udvalgte aktiviteter.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til idræt med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og didaktisk  teori og forskning om idrættens kulturer og perspektiver. Herunder sundhedsvidenskabelig teori og forskning.

I relation til friluftsliv indgår undersøgelser, lovgigvning og anbefalinger mht. sikkerhed når eleverne tages med udenfor skolens område.

Der indgår idræts- og almendidaktisk forskning og teori for at styrke den studerendes kompetencer i at foretage og legitimere valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsfaglig undervisning i folkeskolen.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 4: Idrættens værdier og kultur

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt

Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen

Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         udføre, anvende og integrere kropslige arbejds- og udtryksformer i undervisningen på tværs af genrer, discipliner og fysiske aktiviteter såvel kulturelt som subkulturelt med henblik på at udvikle fagsyn samt udvikle faget kreativt, innovativt og entreprenant

·         anvende, vurdere og analysere viden om elevers fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling med henblik på udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og kompetencer.

·         udføre, beskrive og analysere bevægelser inden for et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik på at udvikle elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i og på vand og i naturen.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

idræt som kulturskabende faktor, idrættens kulturer og subkulturer, klassiske og nye idrætter

udvikle bevægelsesformer, bevægelsessammenhænge og bevægelseskulturer

organiseret og selvorganiseret idrætsdeltagelse på såvel individ- som gruppeniveau

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der knytter an til organiseret og selvorganiseret idrætsdeltagelse på såvel individ- som gruppeniveau

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv

anvende bevægelsesformer og bevægelseskulturer såvel historisk, nutidigt som fremtidigt

idrættens idealer, fairplay, tolerance, etik/moral samt inklusion/eksklusion

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der understøtter, udvikler og udfordrer elevers læringsmiljøer og læringsfællesskaber

officielle anbefalinger om fysisk aktivitet, sundhed, livskvalitet og fysisk aktivitet

anvende træningsfysiologiske planer og motoriske test med fokus på sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet og fysisk aktivitet

formativ og summativ evaluering, sundhed og sociale forhold, levevilkår, miljøer og livsstil

anvende varierede evalueringsmetoder til afdækning af mål og hensigter med fysisk aktivitet, livskvalitet og læring

elevforudsætninger i indskoling, på mellemtrin og i udskoling

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i idræt, der tager hensyn til den enkelte elevs læring og medbestemmelse i fællesskabet

progression og kontinuitet i idrætsundervisningen i hele skoleforløbet

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der fordrer progression

varierede evalueringsmetoder og brug af digitale teknologier

anvende egnede digitale teknologier til evaluering og udvikling af idrætsundervisning

idrætsfaget som videnskabsfag, videnskabsteori, videnskabelige metoder, faglitteratur, begreber fra fagets praksis og teori

planlægge, gennemføre og evaluere humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter

resultater af nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

udvikle idrætsundervisningen på grundlag af anerkendt forsknings- og udviklingsarbejde

undervisning forbundet med det kropslige, det fysiske og det kognitive

udvikle idrætsundervisning

fysiske rammers betydning for idrætsundervisningen og sikkerhed i undervisningen

gennemføre undervisning i forskellige fysiske omgivelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 71 + 20 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 65 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

·         Skriftligstudieopgave i idrætsdidaktik (indgår i afsluttende portfolio). I praktikgrupper skal de studerende udarbejde en begrundet undervisningsplan, hvori der er taget højde for målsætning, progression, differentiering og evaluering. Opgaven vurderes i forhold til de studerendes kompetencer til at tilrettelægge undervisningen på baggrund af fagdidaktiske modeller, faghæftets krav og idrætsfagligt indhold som skal kunne evalueres med henblik på elevernes læringsudbytte. Opgaven bedømmes som godkendt/ikke-godkendt og der gives skriftlig respons fra underviser.

·         Deltagelse i kursus i friluftsliv (3-5 dage) inklusiv skriftlig Opgave på 5-10 sider. Opgaven skrives i grupper á 4-6 studerende. Opgaven vurderes som godkendt/ikke-godkendt. Der gives skriftlig respons fra underviser.

·         Deltagelse i og afholdelse af undervisningsopgaven ”idrætsfagkursus”. De studerende afholder i grupper på 4-5 ”idrætsfagkursus” for medstuderende i udvalgte idrætsområder på baggrund af besøg i forskellige idræts-og bevægelseskulturer.  Der gives mundtlig respons fra medstuderende. Grupperne afleverer et videoresumé á 2-3 minutters varighed af ”kurset” til hold og underviser. Aflevering af video medfører godkendelse.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemførelse af modulet

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V