Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HD2: Design og didaktik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.        

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul skal de studerende individuelt og i samarbejde med andre studerende anvende forskellige former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling, herunder eksperimentere med idéudvikling og metode, udtryk og materialer. Designprocesserne tager afsæt i fælles aktuelle problemstillinger, der gennem individuel produktfremstilling giver de studerende indblik i materiel kultur, og hvordan artefakter danner ramme og betydning for menneskers levevis set i samfundsmæssig og/eller historisk perspektiv.

Ud fra viden om og praktiske erfaringer med form, funktion og materialer arbejdes der med genstandsanalyser som afsæt for den studerendes designprocesser. Digitale læremidler, håndværksmæssige teknologier, maskinbrug og værktøjslære inddrages i det omfang, det er meningsskabende for det konkrete projekt og professionen.  Den materielle kultur i form af arkitektur, kunst, mode, trends, håndværk og design indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne designprojekter, og værksteds- eller museumsbesøg inddrages, hvor det er muligt. Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i undervisningsfagene sløjd og håndarbejde med 10 ECTS-point.

 

Modulets videngrundlag:

Bygger på teorier om

æstetiske, psykologiske og sociologiske aspekter af materielle kulturstudier

innovation og designprocesser

pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet:

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særligt tyngde i kompetenceområde 2  og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 Færdighedsmål: Den studerende kan

håndværksmæssige teknologier

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve, funktion og kompostion

 

planlægge og gennemføre undervisning, hvor der skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk og betydning,

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, innovative og fabulerende designprocesser

 

rammesætte varierede designprocesser med relevante materialer og teknologier, individuelt og i klassens fællesskab

digitale læremidler

 

anvende digitale læremidler til at understøtte lære- og designprocesser

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante maskiner og værktøj

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse og miljø og bæredygtighed

 

vejlede elever om ressourceudnyttelse og bæredygtighed i forskellige processer og materialer i undervisningen

kulturformidling indenfor områder som arkitektur, kunst, mode, trends, håndværk og design

inddrage teknologier, formsprog og materialer i kulturformidling i undervisning

varierede evalueringsmetoder

 

anvende relevante metoder til evaluering af elevens læring, processer og produkter

aktuelle fokusområder i national og international forskning indenfor fagområdet

deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme faget i fremtiden.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 125 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 30 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 25 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet skal give den studerende erfaringer med:

Igangsætte idegenereringsforløb

Rammesætte og fascilitere forskellige typer af designprocesser

Anvendelse af skoletjenester på museer og kulturinstitutioner

Feedback på og evaluering af designprocesser og produkter

 

Deltagelseskrav

 

Titel

 Designprocesser og didaktik

Type/Form

 Gruppearbejde: Udvikle og afprøve didaktisk begrundede designprocesser på holdet

Omfang

 3 sider skriftlig oplæg og tidsrammen for afprøvning aftales på holdet

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

 Mundtlig ved oppunentgruppe og underviser

 

Titel

 Skoletjenester og udstillinger

Type/Form

 Undersøgendef  kunst-/kulturstudier, som omsættes til visuelle undervisningsideer ved ophængning og kort præsentation individuelt eller i gruppe

Omfang

 3 dages arbejde

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig ved underviser og oppunent.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V