Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er historie, og hvordan skabes historisk viden? Hvorledes formidles historisk viden i forskellige formidlingsformer? Endvidere: Hvordan forstår elever tid, kronologi og årsagssammenhænge i historie? Og hvordan kan historielæreren være med til at udvikle elevernes historiske tænkning?

 

Modulet fokuserer på, at den studerende tilegner sig et historiefagligt overblik. I forbindelse hermed arbejdes med metoder og fremgangsmåder til at finde, analysere og tolke kilder med henblik på at konstruere et historiefagligt indhold. Ydermere arbejdes der på at den studerende opnår indsigt i måder og principper til at strukturere et historiefagligt indhold i perioder, epoker, temaer osv. 

 

Historiedidaktisk fokuserer modulet på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne styrker deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og skabe historiske fortolkninger og fortællinger. I modulet arbejdes der bl.a. med tidslinjer, narrativitet, it og digitale læremidler.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

  • Nyeste forskningsbaseret viden om de(t) valgte historiefaglige indholdsområde(r).
  • Historievidenskabelige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historiefaglig viden.
  • Narrative begreber og teorier der er relevante i og til konstruktion af forskellige fremstillingsformer.
  • Begreber om kronologi, årsager og samspil mellem aktører og strukturer.
  • It-teknisk og -didaktisk viden til konstruktion og formidling i historieundervisning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie.

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse.

Kompetenceområde 4: Fortolkning og formidling.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid

·         indkredse, analysere, formulere og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og fortællinger med henblik på historieundervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

problemorienteret historieundervisning

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i

faget, der udvikler elevernes handlekompetence til

at møde fremtidige muligheder og udfordringer

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og

samspil mellem aktører og strukturer

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige

perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen

innovation i et historisk perspektiv

inddrage historiske eksempler på menneskers

kreativitet i mødet med forskellige former for samfundsudfordringer med henblik på at udvikle elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af

historisk viden

analysere historiske fremstillinger med henblik på at udpege forskellige fortolkningsrammer og forklaringstyper

historievidenskabelige metoder

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i historieundervisning

it og digitale medier i erkendelse og formidling

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til styrkelse af historisk erkendelse og formidling

narrativitet i konstruktion og formidling af historie

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at analysere historiske fortællinger og fremstillinger i forskellige udtryksformer

forskellige historiske fremstillingsformer

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe historiske fortolkninger og fortællinger

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 45 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 125 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

En digital fortælling

·         De studerende udarbejder en digital fortælling, der kan fungere som læremiddel i folkeskolens historieundervisning til at styrke elevernes færdigheder i at fortolke og formidle. Til den digitale fortælling skal være tilknyttet aktivitetsforslag og opgaveløsninger som styrker eleverne i deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og vurdere historiske fortolkninger.

·         Laves i studiegrupper bestående af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Et skriftligt produkt

·         Sammen med det digitale læremiddel udarbejdes et skriftligt produkt (maks. 5 sider) med teoretiske og praktiske faglige og didaktiske begrundelser for læremidlets form og indhold.

·         Laves i de samme studiegrupper som til udarbejdelsen af den digitale fortælling.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Vurdering af et læremiddel

·         De studerende fremlægger resultaterne af deres egen foretaget analyse af et didaktiseret læremiddel, som styrker elevernes i deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og vurdere historiske fortolkninger.

·         Laves i studiegrupper af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig.

 

De studerendes eget udarbejdede digitale fortælling, det skriftlige produkt og vurderingen af et læremiddel skal dokumentere opfyldelse af modulets kompetence, videns- og færdighedsmål.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemførelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V