Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI2: Historieundervisning, læring - og verdens historie

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger indhold? Hvilke undervisningsformer  er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede læremidler? Og hvordan evalueres elevernes læring?

 

Modulet tager afsæt i historiefagligt indhold inden for emner/temaer fra europæisk og verdens historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan. De studerende får her lejlighed til at anvende forskellige historievidenskabelige perspektiver i udvælgelsen og bearbejdningen af historiefagligt indhold til historieundervisning.

 

I samspil med de valgte emner/temaer arbejdes med undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler historieforståelsen hos elever med forskellige forudsætninger. Modulet sigter på at den studerende begrundet skal kunne anvende  principper for stofudvælgelse og målformulering i historiefaget, forskellige arbejdsformer med særlig relevans for historiefaget, samt gennemføre analyser og didaktisering af læremidler. Endvidere skal den studerende kunne vælge og gennemføre forskellige former for evaluering af elevers læring i historie.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

·         Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer

·         Læreplaner og andre styredokumenter relateret til historiefaget

·         Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie, herunder børns og unges forståelser af tid og rum

·         Forskningsbaseret viden om arbejds og evalueringsformer, der er særlig anvendelige i historieundervisningen

·         Forskningsbaserede modeller til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

historiedidaktik og historie som livsverden og som

fag

begrunde historieundervisning med reference til

historiedidaktiske og historiefaglige begreber og

positioner

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen

planlægge og gennemføre historieundervisning med afsæt i gældende styredokumenter

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers

læring i historie

 

planlægge og gennemføre handlingsrettede

analyser og evalueringer af elevers differentierede

læringsforudsætninger og læreprocesser i historie

varierede didaktiserede og ikke didaktiserede læremidler

anvende forskellige former for læremidler i historie

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i

historiefaget

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og eleveres forskellige læringsforudsætninger

faglig læsning, billed- og filmanalyse og tosprogede

elevers begrebsudvikling på andetsproget

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem udformning af differentierede undervisningsopgaver

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og

emner fra europæisk og verdens historie med relevans for historieundervisnings i folkeskole

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt

indhold fra europæisk og verdens historie med henblik på historieundervisning i nationale og lokale styredokumenter

historievidenskabelige perspektiver

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske,

økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske perspektiver

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 45 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 125 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx

  • skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum.

 

Der tages udgangspunkt i fx

  • øvelsessituationer med skoleelever eller i fællesskab med med studerende og underviser, fx med fokus på differentieringsmuligheder.
  • observationer og videooptagelser af læringssituationer.
  • at undersøge og vurdere didaktiserede og ikke didaktiserede læremidlers rolle, muligheder og begrænsninger i undervisningen.
  • at udarbejde og afprøve læremidler.
  • at analysere elevprodukter og vurdere elevers forskellige udbytte af læremidler og undervisningsopgaver.
  • at udarbejde og evt. afprøve prøveoplæg til afgangsprøven som indeholder varierede udtryksformer som kilder.

 

Deltagelseskrav

Den studerende skal godkendes for følgende studieprodukter for at opfylde fagets deltagelseskrav:

 

En undervisningsplan

·         De studerende udarbejder en undervisningsplan for et emne eller tema med afsæt i verdenshistorie for en selvvalgt klasse (evt. fiktiv)  og med tilhørende læremidler – udvalgt eller selvproducerede.

·         Laves i studiegrupper bestående af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Et skriftligt produkt

·         Sammen med undervisningsplanen og de tilhørende læremidler udarbejdes et skriftligt produkt (maks. 8 sider) som medtænker mål, gennemførelse, differentiering og evaluering og begrundes i fagdidaktisk teori og læreplaner.

·         Laves i de samme studiegrupper som til udarbejdelsen af undervisningsplanen.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Et prøveoplæg

·         De studerende udfærdiger et prøveoplæg til folkeskolens afgangsprøve i historie, som inddrager varierede udtryksformer som kilder.

·         Laves i studiegrupper bestående af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Undervisningsplanen med de tilhørende læremidler, det skriftlige produkt og prøveoplægget skal dokumentere opfyldelse af modulets kompetence-, videns- og færdighedsmål.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemførelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V