Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI1: Historiebrug, historiebevidsthed - og dansk historie

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor har vi historie i skolen? Hvad bruger vi historie til – som samfund og som individer? Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed og -brug i undervisningen?

 

Med afsæt i emner eller temaer fra dansk historie som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan, indgår arbejdet med begreber om historiebrug og historiekultur. De studerende arbejder her bl.a. med hvordan historiske begivenheder formidles og bruges i relation til skabelsen af kollektive og individuelle identiteter, samt hvordan historie kan fortolkes forskelligt ud fra lokale, nationale og globale perspektiver. 

 

Med henblik på at udvikle de studerendes fagsyn og forståelse af historie som dannelsesfag introducerer modulet til grundlæggende fagdidaktiske begreber og diskussioner, herunder teorier om og empiriske undersøgelser af børns historiebevidsthed og brug af historie.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

·    Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r)/tema(er).

·    Teorier om og empiriske undersøgelser af  historiebrug og  historiekultur, herunder forskellige perioders historiebrug og historiekultur.

·    Teorier om og empiriske undersøgelser af udvikling og brug af historiebevidsthed.

·    Begreber om og eksempler på forskellige  historiske formidlingsformer.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed.

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·      begrundet planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og identitetsskabende betydning

·      begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder  og  tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag

begrunde historieundervisning med reference til historiedidaktiske og historiefaglige begreber og positioner

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers

historiebevidsthed og historiebrug

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes historiebevidsthed og historiebrug

historiekultur og historiebrug i forskellige former for erindringsfællesskaber

 

 inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, erindringspolitik og historiebrug fra

fortid og nutid i historieundervisningen

forskellige former for mediering af historie i et historiebrugsperspektiv

anvende varierede former for historieformidling i historieundervisningen

teorier om historiebevidsthed

 

tilrettelægge historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers historiebevidsthed

samspil mellem historie, identitet og kulturer

 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige identitetsbærende erindringsfællesskaber i historieundervisningen

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner fra dansk historie med relevans for historieundervisning i folkeskolen

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt

indhold fra dansk historie med henblik på historieundervisning i nationale og lokale styredokumenter

lokale, nationale, globale sammenhænge og perspektiver på historie

planlægge, gennemføre og evaluere

undervisningsforløb med perspektivskifte i synet på begivenheder, sammenhænge og udviklingsforløb

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet og religiøsitet

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske begivenheder og forløb

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 45 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 125 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx:

·         Skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum

·                                         

·         Der tages udgangspunkt i fx:

·         at undersøge historiebrug og -bevidsthed i samfundet (eksempelvis i bøger, mindesmærker, museumsudstillinger)

·         at den studerende gennem relevante fremgangsmåder (fx elevsamtaler og interviews) erhverver sig et indtryk af udvalgte elevers livsverden, historiebrug og -bevidsthed

·         at analysere årsplaner ud fra læreplanens krav og didaktiske teorier om elevers læringsforudsætninger og historieforståelse

·         at samtale med historielærere om deres didaktiske og faglige overvejelser ift. valg af form og indhold i årsplanerne

·         at den studerende redidaktiserer (bearbejder) eksisterende undervisningsplaner eller emner/temaer i læremidler, så der bliver større fokus på historiekulturer og erindringspolitik

·         at den studerende øver sig i at planlægge, gennemføre og evaluere et konkret forløb eller udarbejder en undervisningsplan eller undervisningsøvelser hvor historiekulturer og erindringspolitik er i fokus.

 

Deltagelseskrav

Den studerende skal godkendes for følgende studieprodukter for at opfylde fagets deltagelseskrav:

 

En empirisk undersøgelse

·         De studerende fremlægger resultaterne af deres egen foretaget undersøgelse af historieformidling og historiebrug i det offentlige rum. Fremlæggelsen skal ske med brug af digitale værktøjer.

·         Laves i studiegrupper bestående af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig.

 

En undervisningsskitse

·         De studerende udarbejder en undervisningsskitse og et eksempel på en elevaktivitet eller -opgave for et emne eller tema med afsæt i Danmarks historie for en selvvalgt klasse (evt. fiktiv) som medtænker perspektiver på historiekultur, brug af historie og samspillet mellem historie, identitet og kulturer.

·         Laves i studiegrupper bestående af maks 3 personer.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

·                                         

Et skriftligt produkt

·         Et skriftligt produkt (maks. 5 sider) som begrunder undervisningsskitsens og elevaktivitetens/-opgavens form og indhold med fokus på de benævnte perspektiver, og som inddrager fagdidaktisk teori og nationale og lokale styredokumenter. 

·         Laves i de samme studiegrupper som til udarbejdelsen af undervisningsskitsen.

·         Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.

·         Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V