Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

GE2: Geografi - den nære omverden

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Geografi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Geografi - den nære omverden tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det lokale plan i nærmiljøet til nationalt niveau, Danmark. Centralt i modulet er begreberne levevilkår, rumlige

udbredelsesmønstre, omverdensforståelse samt menneskets samspil med natur som det ofte kommer til udtryk gennem modsætninger mellem økologiske og økonomiske interesser.

Med afsæt i ovenstående er det målet at de studerende udvikler kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning der er tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus på anvendelse af praktisk arbejde og naturvidenskabelige arbejdsmetoder i undervisningen.

Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien:

·         Landskabsdannelse

·         Vejr og klima

·         Hydrologi

·         Danmarks erhvervsfordeling 

·         Den befolkningsmæssige udvikling i Danmark og dens sammenhæng med samfundets generelle udvikling

·         De danske byers placering, funktion og udvikling

·         Fysisk planlægning

·         Principper for udarbejdelse af kort, samt forskellige korttypers anvendelse

·         Danmarks udvikling i et regionalt og globalt perspektiv.   

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Geografi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets geografifaglige vidensgrundlag bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning, som omhandler problemfelter knyttet til lokale og regionale geografiske forhold, der lader sig relatere til Danmark.

Modulets fagdidaktiske vidensgrundlag baseres på geografi- og almendidaktisk viden, som fortrinsvis bygger på forsknings- og udviklingsarbejder i en dansk og nordisk skoletradition med fokus på skolefaget geografi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

betydningen af elevers egne undersøgelser i

undervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssituationer, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser

geografifaglige kompetencer, herunder

modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og

perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning, der er afpasset den enkelte elevs faglige og udviklingsmæssige progression

geografifaglige undervisningsressourcer såsom

lærebøger, laboratorier, multimodale og

webbaserede læremidler, science centre, uderum,

erhvervsvirksomheder, museer og it

anvende forskellige undervisningsressourcer

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige

genrer i geografi- og naturfagene og formidling

gennem digitale medier

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

nyere forskning inden for naturvidenskab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning

geografididaktikkens tværfaglige identitet,

forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og

samfundsfaglige forklaringer

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og analyser

naturfaglig og samfundsfaglig viden og metoder til

geografiske analyser af samspillet mellem natur,

kultur og mennesker

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der får eleverne til at reflektere over konsekvenser af forskellige natur- og samfundssyn, herunder arealanvendelse og fysisk planlægning

strukturer, mønstre, systemer og processer i

naturen

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

geografifaglige metoder og deres udvikling,

korttyper som GIS-kort, satellitbilleder og GPS

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre vha. forskellige korttyper

geologiske processer på Jorden i et historisk,

nutidigt og fremtidigt perspektiv

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der forklarer landskabers dannelse og geologiens betydning for levevilkårene blandt andet med udgangspunkt i feltundersøgelser i lokalområdet

klimatiske og meteorologiske forhold, deres

forandring og betydning for levevilkår

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der gør eleverne i stand til at forstå klimatiske forhold og deres betydning for levevilkårene, f.eks. gennem elevernes egne målinger, iagttagelser og fortolkninger, herunder brug af it

                            

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 40 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 130 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til praktikskoler med løsning af mindre opgaver. Mindst én gang i praktik i undervisningsfaget geografi i løbet af fagets moduler.

Deltagelseskrav

§  Deltagelse i planlægning og gennemførelse af mindst 3 heldagsekskursioner.

§  Mundlig fremlæggelse af en fagdidaktisk problemstilling.

§  Aflevering af 2 skriftlige indstillingsopgaver

 

 

Titel

Opgave 1: Fagligt fokus på et dansk lokalområde. En natur- og kulturgeografisk analyse af en dansk region med udgangspunkt i et udvalgt kortblad

Type/Form

Skriftlig

Omfang

15-20 normalsider inkl. bilag, afhængigt af antal studerende i gruppen. Forslag til undervisningsforløb for 7.-9. klasse skal indgå i opgaven

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Afslutning af modul

 

Titel

Opgave 2: Fagligt fokus på feltarbejde og ekskursioner som metode i geografi

Type/Form

Skriftlig

Omfang

5-10 normalsider inkl. bilag, afhængigt af antal studerende i gruppen. Opgaven skal med udgangspunkt i en selvvalgt lokalitet/ ekskursion omfatte didaktiske overvejelser samt konkrete forslag til feltarbejde, som kan udføres af elever fra 7.-9. klasse samt tilhørende ekskursionsmaterialer

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Afslutning af modulet

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V