Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

GE1: Geografi - en verden i forandring

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Geografi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er primært dansk.

                                                         

Kort beskrivelse af modulet

Geografi - en verden i forandring tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det globale plan til et regionalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og problemstillinger, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i regionale og globale forhold, og hvor menneskets samspil med naturen, i både et økologisk og økonomisk perspektiv, er i centrum.

Den studerende skal kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning hvor eleverne udvikler handlekompetence i forhold til væsentlige økonomiske og miljømæssige problemfelter i en globaliseret verden og desuden anvende fagets mange repræsentationsformer i egen undervisning, med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og it.

 

Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien:

·         Energikilder - fordeling og forbrug

·         Geologiske råstoffers opståen og fordeling

·         Udvinding og forbrug af Jordens resurser

·         Det globale klima

·         Udnyttelse af naturgrundlaget i forhold til landbrug

·         Erhvervsgeografi

·         Bæredygtig udvikling

·         Ulighed i verden

·         Befolkningsudvikling

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Geografi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag    

Modulets geografifaglige vidensgrundlag bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning, som omhandler problemfelter vedrørende økonomiske og økologiske udviklingsperspektiver i en globaliseret verden.

Modulets fagdidaktiske vidensgrundlag baseres på geografi- og almendidaktisk viden, som fortrinsvis

bygger på forsknings- og udviklingsarbejder i en dansk og nordisk skoletradition med fokus på skolefaget geografi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet                         

Kompetenceområde 1: Naturfagdidaktiske perspektiver i geografi

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder                 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

formativ og summativ evaluering i naturfagsundervisning

evaluere geografiundervisning og elevers udbytte

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i geogra-fiundervisningen

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der udvikler elevernes handle-kompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske og økonomiske interessekonflikter

naturfaglig og samfundsfaglig viden og metoder til geografiske analyser af samspillet mellem natur, kultur og mennesker

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der får eleverne til at reflektere over konsekvenser af forskellige natur- og samfundssyn, herunder arealanvendelse og fysisk planlægning

strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

stofkredsløb, energiformer, energistrømme, energikilder og energiudnyttelse

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver på stofkredsløb samt energiformer, - strømme, -kilder og -udnyttelse

menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver på menneskets udnyttelse af natur-grundlaget

bæredygtig udvikling i et globalt, regionalt og lokalt perspektiv samt samspillet mellem økologi, økonomi og sociale forhold

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, der udfordrer elevernes holdninger og gør dem i stand til at forstå og argumentere for forhold vedrørende bæredygtig udvikling, bl.a. ved at inddrage aktuelle miljøspørgsmål og cases

kulturgeografiske strukturer og mønstre som resultat af den teknologiske udvikling, sociale forhold samt politiske og økonomiske interesser og beslutninger

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning om rumlige mønstre som følge af demografisk udvikling og indbyrdes relationer mellem befolkninger, samt politiske beslut-ningsprocesser

dannelse, fordeling og udnyttelse af fossile og fornybare energiresurser samt geologiske råstoffer samt konsekvenser for miljø og levevilkår.

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der inddrager ressourcernes dannelse, fordeling og udnyttelse, samt konsekvenser for miljø og levevilkår, bl.a. med udgangspunkt i elevernes egne roller som forbrugere og samfundsborgere

samspillet mellem atmosfære, hydrosfære, lithosfære og biosfære

vælge eksemplariske regionale eksempler og problemstillinger, der giver eleverne forståelse af naturgrundlagets betydning for levevilkårenes forskellighed og globalt overblik

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og politiske forhold

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, der kan give eleverne overblik over og forståelse for ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

                            

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 40 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 130 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til praktikskoler med løsning af mindre opgaver. Mindst én gang i praktik i undervisningsfaget geografi i løbet af fagets moduler.

 

Deltagelseskrav

§  Deltagelse i planlægning og gennemførelse af mindst 2 heldagsekskursioner.

§  Mundlig fremlæggelse af en fagdidaktisk problemstilling.

§  Aflevering af 2 skriftlige indstillingsopgaver

 

Titel

Opgave 1: Fagligt fokus på de naturgeografiske fagdiscipliner

Type/Form

Skriftlig

Omfang

10 normalsider inkl. bilag, udarbejdes individuelt. Et begrundet undervisningsforløb for 7.-9. klasse i et selvvalgt tema inden for en naturgeografisk disciplin

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Ved afslutning af modul

 

Titel

Opgave 2: Fagligt fokus på de kulturgeografiske fagdiscipliner

Type/Form

Skriftlig

Omfang

10 normalsider inkl. bilag, udarbejdes individuelt. Et begrundet undervisningsforløb for 7.-9. klasse i et selvvalgt tema inden for en kulturgeografisk disciplin

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Udgangen af 1. år på linjefaget

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V