Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

FK3: Fysik og kemi i tværfaglige perspektiver

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Fysik/kemi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme nordisk og engelsk litteratur.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

·         omsætning af interessemodsætninger i samfundet til meningsfulde undervisningsaktiviteter, der understøtter elevernes naturfaglige dannelse

·         didaktisering af udvalgte aktuelle forskningsresultater i fysik og kemi

·         forholdet mellem skolefaget fysik/kemi og de videnskabelige dicipliner fysik og kemi

·         tværfaglighed som didaktisk redskab

·         planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemi-undervisning.

 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

·         politiske, økonomiske og etiske interessemodsætninger i tilknytning til fysiske og kemiske problemstillinger i samfundet

·         udvalgte videnskabelige forskningsresultater fra fysikken og kemien

·         energiformer, –omdannelse og udnyttelse

·         udvalgte stofkredsløb

·         menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

·         risikovurdering og sikkerhedsarbejde i forbindelse med undervisning i fysik/kemi herunder laboratorie- og sikkerhedskursus.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til fysik/kemi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets vidensgrundlag baseres på

·         ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer

·         teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, lærings i naturfag, evaluering og entreprenørskab

·         teori og komunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer

·         teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til fysik/kemi

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysik og kemis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-under­visning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere  og udvikle fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

 

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

 

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, sy­ste­mer og processer i naturen

tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse

 

planlægge fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang ekskl. sikkerhedskursus svarer til 234 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin arbejdstid på modulet således:

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efterfølgende nøgle:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 37 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 95 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 95 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 7 arbejdstimer

 

Det obligatoriske sikkerhedskursus har et omfang svarende til 1,5 ECTS svarende til ca. 41 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin arbejdstid på kurset i laboratorie- og sikkerhedsarbejde således:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 7 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 30 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder. Hertil kommer en faglig ekskursionsdag og arbejde med naturvidenskabelig formidling i og til forskellige medier.

Laboratorie- og sikkerhedskurset tager udgangspunkt i bestemmelser for fysik/kemi-faget i folkeskolen.

 

Deltagelseskrav

§  Beståelse af den skriftlige prøve i laboratorie- og sikkerhedsarbejde.

§  Aflevering af ét individuelt udarbejdet prøveprodukt indenfor afleveringsfristen. Der gives nærmere anvisning på prøveproduktets form, indhold og tidsfrist af modulets underviser.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V