Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

FK2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Fysik/kemi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme nordisk og engelsk litteratur.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

·         fagets almendannende karakter i forhold til at udvikle handlekompetence og bæredygtighedsforståelse hos elever såvel som hos studerende

·         udvalgte dele af naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling med henblik på at udvikle elevernes (og de studerendes) forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle

·         anvendelse af modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de studerendes) evne til at beskrive fænomener og processer omkring os

·         praktisk, eksperimentelt og undersøgende arbejde i naturfag i skolen i relation til naturvidenskabelige arbejdsmetoder

·         planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemiundervisning.

 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

·         stoffers kredsløb i naturen

·         stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelse

·         astronomi og astrofysik.

 

Der tages udgangspunkt i menneskets fortolkning af omverdenen i forhold til fysiske og kemiske fænomener.

Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori.

Fysiske og kemiske emner vægtes ligeligt.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. Desuden bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til fysik/kemi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets vidensgrundlag baseres på

·         ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed indenfor modulets temaer

·         teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab

·         teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer.

·         teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på fysik/kemi undervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i fysik/kemi på et

naturfagsdidaktisk grundlag

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret fysik/kemi-undervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum,

erhvervsvirksomheder, museer og it

anvende forskellige undervisningsressourcer

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene og formidling gennem digitale medier

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med varieret og differentieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene

planlægge, gennemføre og evaluere

fagsprogsudviklende undervisning

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi

planlægge og gennemføre fysik/kemiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

planlægge og gennemføre fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi                            

 

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes

handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

nyere forskning inden for naturvidenskab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning

tværfaglige perspektiver på universets,

solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelser

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om stoffers opbygning, kemiske og fysiske egenskaber og omdannelser

astronomi

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om astronomi

stoffers kredsløb i naturen

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om stofkredsløb i naturen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 45 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 100 arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 125 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder. Hertil kommer en faglig ekskursionsdag og arbejde med elevvejledninger vedr. praktisk-eksperimentelt arbejde.

 

Deltagelseskrav

§  Deltagelse i faglig ekskursionsdag

§  Arbejde med elevvejledninger vedr. praktisk-eksperimentelt arbejde.

§  Aflevering af to prøveprodukter indenfor afleveringsfristen. Ét gruppeprodukt og ét individuelt udarbejdet produkt. Der gives nærmere anvisning på prøveproduktets form, indhold og tidsfrist af modulets underviser.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V