Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Hjemkundskab

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Fag: Hjemkundskab

Mål
Måler er, at den studerende:

 • Tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for fagets kerneområder gennem praktisk og eksperimenterende arbejde.
 • Bliver i stand til at analysere fagets kerneområder med henblik på udvikling af et videns- og værdigrundlag som grundlag for refleksion over og stillingtagen til forhold vedrørende hjem, samfund, kultur og natur.
 • Tilegner sig viden om råvarer, materialer, redskaber, arbejdsteknikker og æstetiske virkemidler i forbindelse med spørgsmål om ernæring, sundhed og forbrug.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 

1. Ved behandlingen af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder skal følgende synsvinkler anlægges:

1.1

Sundhed og livskvalitet, livsstil og levevilkår, ressourcer, miljø, æstetiske og skabende virksomhed.

1.2

Samspil med teknologiske, samfundsmæssige, sociale, kulturelle og historiske vilkår og aspekter.

1.3

Etiske spørgsmål og overvejelser.

1.4

Handlemuligheder i skole, hjem og samfund.

 

2. Fagets kerneområder.

2.1

Levnedsmidler – deres oprindelse, produktion, kvalitet og tilberedning.

2.2

Hygiejne – mikroorganismer, opbevaring, konservering og vedligeholdelse

2.3

Madlavning – planlægning og tilberedning.

2.4

Måltider – sammensætning, anretning, samvær og nydelse

2.5

Kost – vaner, anbefalinger, vurdering og planlægning

2.6

Ernæring – næringsstoffers betydning for menneskers sundhed og sygdom

2.7

Forbrug – oplysning, lovgivning, politik og økonomi

2.8

Redskaber – materialer, metoder og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi

 

3. Fagets virksomhedsformer

3.1

Praktiske og håndværksmæssige

3.2

Oplevelses- og udtryksmæssige

3.3

Eksperimentelle og videnskabelige, såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige

3.4

Kommunikative og sociale

 

4. Fagdidaktik

4.1

Fagets værdigrundlag og bestemmelser om faget i skolen

4.2

Fagets formål, indhold og læringsaktiviteter, historisk og aktuelt og med henblik på fremtidsmuligheder

4.3

Fagets rolle og muligheder i forhold til folkeskolens opgave, til udviklingen i samfundet, nationalt og internationalt, alene og samme med andre fag

4.4

Faget i børnenes hverdagsliv og i forhold til børns forskellige behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder

4.5

Kriterier for vurdering, fremstilling og anvendelse af undervisningsmaterialer og andre hjælpemidler, herunder informations- og kommunikationsteknologi

Indhold

Undervisningen vil være vekslende og tematiseret ved inddragelse af nedenstående områder. Inden for de forskellige temaer skal CKF belyses tværfagligt gennem forelæsninger, værkstedsarbejde, studie-kredse, projektarbejde og ekskursioner. Der arbejdes med såvel teoretisk som praktisk tilgang til områderne.

Relevante miljømæssige og ergonomiske betragtninger integreres i temaerne.

Der arbejdes med hjemkundskab som kommunikation om identitet og kultur, og problemstillinger omkring etiske og æstetiske værdier inddrages.

Fagets virksomhedsformer inddrages løbende og tværfagligt.

Fagdidaktiske områder om formidling af mad og måltidet som læring og dannelse inddrages løbende.

Informationsteknologi (IKT) inddrages løbende såvel som der undervises i valg og vurdering af det relevante tilgængelige undervisningsmateriale.

Indholdet tematiseres under følgende overskrifter:

 1. Sundhed
  Levnedsmidler, hygiejne, kost og ernæring
 2. Maden
  Levnedsmidler, hygiejne, madlavning, måltider og redskaber
 3. Forbrug
  Forbrugerpolitik og –lovgivning, samspil mellem samfundsøkonomiske og husholdningsøkonomiske forhold, strømninger i tiden, økologi m.v.

Obligatorisk forløb

I forbindelse med linjefagspraktikken skal den studerende løse en fagdidaktisk opgave med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb med hjemkundskab i skolen. Arbejdsresultatet fremlægges på holdet.

I hvert semester afleveres en praktisk/skriftlig opgave inden for et af områderne af CKF i alt 4 opgaver. Emner og kilder skal godkendes af lærerne. Opgaverne fremlægges på holdet og godkendes af lærerne.

Betingelse for indstilling til eksamen:
Disposition til individuelt emne, 4 godkendte semesteropgaver.

Eksamen

Eksamen består af en praktisk og mundtlig prøve.
Den praktiske prøve tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg der udarbejdes ud fra et selvvalgt og af læreren godkendt emne.
Ved den mundtlige og praktiske prøve kan eksaminator og censor inddrage alle fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V