Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

EN1: Sprog og sprogbrug

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Engelsk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er primært engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

 

Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn. Fokus er enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen.

 

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med

·         beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget engelsk som globalt kommunikationsmiddel og sproglige varianter

·         sprogbeskrivelse og analyse omfattende sproglig betydning, funktion og form på flere niveauer fra kontekst til detaljer

·         den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper

·         brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog

 

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget engelsk med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse, intersprog, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder  nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fokus på kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med sigte mod specifikke områder i elevers og egen sproglige kompetence.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

det engelske sprogs opbygning og anvendelse

 

beherske engelsk til undervisningsbrug og
personligt brug, herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat

metasprog om sprogs opbygning og anvendelse

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper

kommunikativ kompetence

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige strukturer

intersprog

anvise fokuspunkter i arbejdet med eget og elevers intersprog på basis af analyser, herunder hensyntagen til elevernes alder

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af engelskundervisning

begrunde principper i egen og andres undervisning

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt, herunder læremidler og digitale ressourcer

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik på optimering af læreprocessen

fagets bidrag til almen dannelse

planlægge enkeltfaglig undervisning med fokus på elevers almene dannelse

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog

udvikle egen undervisning i samklang med det omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af den relevante forskningsbaserede viden

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 80  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Indsamling af elevsprog – såvel skriftligt som mundtligt.

 

Deltagelseskrav

En portfolio indeholdende følgende komponenter:

·         Elevsprogsanalyse: Forberedelse af og ca. 15 min. fremlæggelse af en præsentation af elevtekstsanalyse Udarbejdes i grupper med mundtlig respons fra underviser umiddelbart efter fremlæggelsen.

·         undervisningsaktiviteter for holdet: Forberedelse af gruppepræsentationer af tekster til undervisningen (pre-, during og post reading activities) Udarbejdes i grupper med mundtlig respons fra underviser umiddelbart efter præsentationerne. Varighed af disse aktiviteter kan variere, men forventningen er ca. 30 min.

·         Refleksioner: Nedskrevne refleksioner over min. 10 tekster (Omfanget af disse refleksioner bør være ½-1 side pr. tekst og skal indeholde en kort opsummering af teksten,  overvejelser i forhold til praksis (pædagogiske og didaktiske implikationer) samt en vurdering af teksten. Udarbejdes individuelt.

·         Undervisningsforløb: En plan for et kort undervisningsforløb på 1-2 lektioner, hvor sprog og sprogbrug er et bærende element. Omfang 2-3 sider.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V