Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Musik

Studieordning: 2003

Fag: Musik

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

 • Indsigt i musik som kunstnerisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk fænomen samt viden om musikkens oplevelsesmæssige og personlighedsdannende muligheder.
 • Faglig kompetence på det praktisk musikalske og det musikteoretiske område som grundlag for at kunne forestå en bredt funderet og fagligt alsidig musikundervisning.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Individuel undervisning med henblik på individuelle musikalske færdigheder

1.1

Klassisk og rytmisk solosang med stemmedannelse og stemmeteori, herunder barnestemmens udvikling. Alsidigt repertoire med vægt på sangstof, som indgår i den folkelige danske tradition.

1.2

Spil på hovedinstrument.

1.3

Brugsklaver, herunder becifring, akkompagnement, transponering og gehørspil.

 

2. Sammenspil, ledelse og korsang

2.1

Sammenspil, herunder anvendelse af skolerelevante instrumenter.

2.2

Ledelse af sammenspil og korsang.

2.3

Deltagelse i korsang.

 

3. Hørelære og elementær musikteori

3.1

Vokal gengivelse af noterede melodiske og rytmiske forløb.

3.2

Gengivelse og notation af hørte musikalske forløb.

3.3

Notation af forestillet musik og egne musikalske idéer.

3.4

Elementær musikteori.

 

4. Skabende musikalsk arbejde

4.1

Satsarbejde og arrangement med særligt henblik på udarbejdelse af enkle spille og syngesatser for givne målgrupper.

4.2

Lydformning og enkel komposition.

 

5. Musikkundskab

5.1

Almen musiklære.

5.2

Musikkens historie i hovedtræk med analyse af eksemplariske værker.

5.3

Musiklytning i skolen.

 

6. Musik og bevægelse

6.1

Egne færdigheder vedrørende musik og bevægelse.

6.2

Grundlæggende idéer samt metoder og repertoire vedrørende musik og bevægelse med børn.

 

7. Musik og informations og kommunikationsteknologi

7.1

Anvendelse af informations og kommunikationsteknologi som arbejdsredskab og undervisningsmiddel.

 

8. Fagdidaktik

8.1

Væsentlige musikpædagogiske idéer og strømninger samt skolefagets begrundelse set i forhold hertil.

8.2

Bestemmelser om faget i folkeskolen. Kriterier for udvælgelse af indhold og metoder vedrøren-de sang, spil, bevægelse, musiklytning og musikkundskab i skolens musikundervisning.

8.3

Centrale undervisningsmaterialer og repertoirekendskab.

8.4

Musikfagets muligheder og funktioner i tværgående fagsamarbejde.

8.5

Musikpsykologiske emner af betydning for almen musikundervisning, herunder børns musikalske udvikling, musikalitetsteorier m.m.

8.6

Skolens musikundervisning set i forhold til børne og ungdomskulturer.

Indhold

Der lægges i musikundervisningen vægt på, at den studerende opnår de nødvendige forudsætninger for at kunne virke som en inspirerende og reflekterende musiklærer, der kan arbejde med musik reproduktivt og produktivt, bredt funderet og med fagligt overskud i pædagogiske sammenhænge. Faget sigter på, at det bliver naturligt for den studerende selv at fremføre, instruere og lede inden for musikfaget. Derfor prioriteres skabende musikalsk arbejde og musikledelse højt. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende tilegner sig faglig kompetence gennem arbejdet med et alsidigt musikrepertoire og gennem praktisk såvel som teoretisk arbejde inden for de forskellige delområder, beskrevet i CKF. IKT inddrages i relevante områder.

Med henblik på at fremme faglig fordybelse, systematisk selvvirksomhed og samarbejde indgår i tilknytning til undervisningen følgende opgaver, som afleveres efter aftale mellem det enkelte hold og læreren:

 • Faglig-pædagogisk opgave i fagdidaktik, knyttet til et konkret praktisk forløb. Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på maks. 4 studerende. Opgaven skal godkendes.
 • Faglig-pædagogisk opgave i musikforståelse. Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på maks. 4 studerende. Opgaven skal godkendes.
 • En rytmeaflytningsopgave. Opgaven skal godkendes.
 • Otte opgaver i skabende musikalsk arbejde herunder arrangement, lydformning og komposition; opgaverne skal variere i stilart og satstype. Opgaverne skal godkendes.

Eksamen

Type:
mundtlig eksamen

Varighed:
60 min. pr. studerende

Form:

 1. Skabende musikalsk arbejde og musikledelse på grundlag af en af den studerende udarbejdet komposition.
 2. Der trækkes lod mellem pkt. B1, B2 og B3. Resultatet offentliggøres 7 dage før eksamen.
  B1. Faglig-pædagogisk opgave1: Fagdidaktik, knyttet til et konkret praktikforløb. Gruppe af 1-4 studerende. Eksaminationen former sig som en kombination af en mundtlig redegørelse for musikalske, pædagogiske og fagdidaktiske problemstillinger og evt. en praktisk demonstration af opgaven i det omfang, det er relevant for opgaven.
  B2. Faglig-pædagogiske opgave 2: Musikforståelse. Gruppe af 1-4 studerende. Eksaminationen former sig som en mundtlig redegørelse og diskussion.
  B3. Musik og bevægelse. Gruppe af 1-3 studerende. Kort praktisk prøve for grupper i indstudering og demonstration af opgiven sats og kort fagdidaktisk og – metodisk diskussion.
 3. Sang. Fremførelse af vokalkomposition efter eget valg.
 4. Hovedinstrument. Fremførelse af et eller to værker efter den studerendes valg. Ved valg af to værker vælges to forskelligartede værker.
 5. Der trækkes lod mellem pkt. E1 og E2. Resultatet offentliggøres 7 dage før eksamen. Eksamenspunkt E kan afløses ved deltagelse i intern prøve svarende til eksamen.
  E1: Brugssang. Fremførelse af sang fra opgivet repertoire på 40 sange.
  E2: Akkompagnementsklaver eller akkompagnementsguitar. Fremførelse af en af 10 opgivne becifrede satser på klaver eller guitar efter den studerendes valg som akkompagnement til sang.
 6. Hørelære og akkompagnementsklaver/guitar. Fremførelse af ikke-kendt becifret sang, som den studerende synger med eget akkompagnement. Der er 30 min. forberedelse.

Grundlag:
CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
En komposition som grundlag for eksamen i skabende musikalsk arbejde og musikledelse (A), en godkendt selvvalgt opgave (B1), en godkendt selvvalgt opgave i musikforståelse (B2) en musik- og bevægelsessats med begrundelse for valget samt disposition for indstuderingen (B3), en sang til fremførelse (C), et godkendt bredt udvalg repertoire på 40 sange, viser og salmer, der indgår i den danske tradition (E1), et godkendt varieret repertoire på 10 becifrede sange som grundlag for eksamen i akkompagnementsklaver/guitar (E2), en rytmeaflytningsopgave, 8 godkendte opgaver i skabende musikalsk arbejde samt en godkendt rytmeaflysningsopgave.

Afløsning
Eksamenspunkt E1 (brugssang) og E2 (akkompagnementsklaver eller – guitar) kan afløses ved deltagelse i interne prøver svarende til eksamen.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V