Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAi3: Skriftsprogstilegnelse

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik.

Kommunikation, genre og tekstpraksis.

Skriftsprogsundervisning i 1.-6.klassetrin med tekster skrevet af og til børn.

 

Receptivt:

Den studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkt.

Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.

 

Produktivt:

Den studerende skal kunne modellere læse- og skrivestrategier.

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til skriftsprogsundervisning.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret læseundervisning for heterogene elevgruppe

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret skriveundervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

teorier om læsning

 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling på begynder- og mellemtrin

skriftlighed og skriveudvikling i indskolingen og på mellemtrin

anvende teorier om elevers skriveprocesser og skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læringsaktiviteter

sammenhænge mellem læsning og skrivning

 

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

 

vurdere eksempler på dansk tale og –skriftsprog, herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk retskrivning

læsningens didaktik

 

planlægge og gennemføre differentierede læseudfordringer, understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget

test og evaluering

 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling

Læsestrategier

 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions og fagtekster

læremidler i læseundervisningen

kritisk vurdere læremidler til såvel begynderundervisning i læsning som til fortsat læsning og fremstille supplerende læremidler

it som læringsressource i læseundervisningen

 

understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 73 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 130 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 66 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 6 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejde er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

§  Portfolio med indhold efter aftale med underviser. Individuel eller gruppe. Respons efter aftale med underviser.

§  Læsepædagogisk analyse. Individuel eller gruppevis. Skriftlig eller mundtlig. Bedømmes godkendt/ikke-godkendt.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V