Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAi2: Sprog og genrer

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk  viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog og genrer fra 1.- 6. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Genrebestemt sprog, tekster og kommunikation.

Fiktive og faktive genrer, ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn.

 

Receptivt:

Den studerende skal metodisk  og genrebevidst  analysere og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige kontekster.

 

Produktivt:

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og tekstundervisning.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i litteratur, børnelitteraturhistorie og sprog; litteratur- og sprogdidaktik, herunder genrer og genredidaktik.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsregler

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk retskrivning

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster til nabosprog

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

nordiske sprog- og nabosprogsdidaktik

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

Sprogdidaktik

tilrettelægge differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkeltes kommunikative kompetence

Tekstdidaktik

 

begrundet udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

dansk børne- og ungdomslitteratur

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til undervisning på 1.-6.klassetrin

læremidler til sprogundervisning i skolen

 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.-6.klasse

evaluering af tekstarbejde

 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning

tekster til elever og elevers tekstbrug

 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og –vaner på grundlag af kendskab til børnelitteratur

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 73 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 130 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 66 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 6 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om tekstudvælgelse til undervisningsbrug, læremidler, tekstundervisning og litterær samtale.

 

Deltagelseskrav

§  Aflevering af 3 mindre produkter i forskellige genrer efter aftale med underviseren. Individuel eller gruppe. Respons efter aftale med læreren. Bedømmes godkendt/ikke-godkendt.

§  Skriftligt produkt på maks. 5 sider. Individuel. Respons efter aftale med læreren. Bedømmes efter 7-trinsskalaen.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

 

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V