Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Biologi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

                            

Kort beskrivelse af modulet

Modulet omhandler kernefaglige begreber og sammenhænge indenfor evolution, genetik og bioteknologi.

I modulet fokuseres der på

·         evolution, artsdannelse og adfærd, herunder indsigt i den historiske udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling

·         genetik og bioteknologi, herunder DNA, RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv og miljø

·         perspektiver på menneskets udnyttelse af bioteknologier.

Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes begrebsudvikling og deres forståelse af begreber og sammenhænge.

Der arbejdes med viden og færdigheder, herunder planlægning, gennemførelse, evaluering samt udvikling af biologifaget i et alment dannende perspektiv.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget biologi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i evolution, genetik og bioteknologi samt elevers hverdagsforståelse og udvikling af forståelse i naturfag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi

Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med kernebegreber fra biologiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i biologi på et naturfags-didaktisk grundlag

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge og gennemføre differentieret biologiundervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

 

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og web-baserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

anvende forskellige undervisningsressourcer

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene og formidling gennem digitale medier

planlægge og gennemføre undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

formativ og summativ evaluering i biologiunder-visning

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer med henblik på at kvalificere biologiundervisning og  fremme den enkelte elevs udbytte

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebs-dannelse i naturfagene

planlægge og gennemføre fagsprogsudviklende undervisning

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og fi­lo­sofi

planlægge og gennemføre biologiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af natur-videnskaben

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisningen

tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

planlægge og gennemføre biologiundervisning med tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

evolution, artsdannelse og adfærd, biologisk klassifikation og systematik samt indsigt i den historiske udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling

planlægge og gennemføre undervisning, der udvikler elevers begrebsapparat til forståelse af evolution og det videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien, artsdannelse og adfærdsteori samt levende organismers systematiske tilhørsforhold

genetik og genteknologi, herunder DNA, RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv og miljø

planlægge og gennemføre undervisning med henblik på elevernes forståelse af og forholden sig til grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø

fødevare- og bioteknologisk produktion: biologisk

baggrund for og muligheder og konsekvenser i

forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning,

herunder viden om undervisningsressourcer under

dette emne, som science centre, virksomheder og forskningsinstitutioner

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til det økologiske, udviklingsmæssige, værdimæssige og samfundsmæssige perspektiv

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 90 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 45 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 130 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 10 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til praktikskoler med løsning af mindre opgaver. Mindst én gang i praktik i undervisningsfaget biologi i løbet af fagets moduler.

 

Deltagelseskrav

 

Titel

1 opgave indenfor evolution

Type/Form

Udarbejdes i grupper af maks. 4 studerende.

En rapport (7-10 normalsider) og fremlæggelse af selvvalgt problemstilling indenfor de 5 områder som kort beskriver modulet ovenfor, fokus dog rettet mod evolution, på lærerfagligt niveau, der er godkendt af underviseren – samt fagdidaktiske overvejelser, fx i form af et undervisningsforløb for en folkeskoleklasse med inddragelse af indhold fra den selvvalgte problemstilling. I de fagdidaktiske overvejelser er der særligt fokus på begrebsindlæring i forhold til de begreber og sammenhænge som knytter sig til arbejdet med evolution.

Omfang

Maks. 10 normal sider pr. opgave

Bedømmelse

Så vel skriftlig præstation som fremlæggelse

Respons

Mundtlig respons, godkendt/ikke godkendt

 

Titel

1 opgaver indenfor bioteknologi

Type/Form

Udarbejdes i grupper af maks. 4 studerende.

En rapport (7-10 normalsider) eller et digitalt produkt med tilhørende synopsis og fremlæggelse af selvvalgt problemstilling indenfor de 5 områder som kort beskriver modulet ovenfor, fokus dog rettet på bioteknologi, på et lærerfagligt niveau, der er godkendt af underviseren – samt fagdidaktiske overvejelser, fx i form af en plan for et undervisningsforløb for en folkeskoleklasse med inddragelse af indhold fra den selvvalgte problemstilling. Form og indhold for det digitale produkt skal godkendes af underviseren.

Omfang

Maks. 10 normal sider pr. opgave

Bedømmelse

Så vel skriftlig præstation som fremlæggelse

Respons

Mundtlig respons, godkendt/ikke godkendt

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V