Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Idræt

Studieordning: 2003

Fag: Idræt

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

 • Alsidige idrætslige færdigheder og kropslig kompetence og indsigt i egne reaktioner og handlemuligheder.
 • Viden om og forståelse af biologisk og humanistisk idrætsteori og samspillet herimellem.
 • Indsigt i og forståelse af børns og unges fysiske, psykiske og sociale udvikling og sammenhænge herimellem.
 • Indsigt i og forståelse af samspillet mellem levevilkår og livsstil og betydningen for sundhed og kropskultur.
 • Indsigt i skole og fritidsidrættens funktioner i historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Alsidige færdigheder og bevægelseserfaringer i praksis og teori

1.1

Grundlæggende motoriske færdigheder.

1.2

Grundlæggende kropstræning.

1.3

Legeaktiviteter.

1.4

Aktiviteter inden for musik, bevægelse og kropsudtryk.

1.5

Idrætsaktiviteter: løb, spring, kast og atletik, boldbasis og boldspil, redskabsaktiviteter og redskabsgymnastik, samt vandaktiviteter og svømmebasis.

1.6

Natur og udeliv.

 

2. Børns og unges fysiske, psykiske og sociale udvikling

2.1

Perspektiver på børns og unges fysiske, psykiske og sociale udvikling og sammenhænge herimellem.

2.2

Idræts og fysisk aktivitets betydning for udvikling, baseret på viden om funktionel anatomi, fysiologi, biomekanik og træningslære.

2.3

Kropsudfoldelse og idræts betydning for individets udvikling, dannelse og sundhed.

2.4

Selvopfattelse og identitet, herunder kønsaspekter.

2.5

Leg, læring, samvær og udvikling af fællesskaber.

2.6

Udvikling af sprog og begreber.

 

3. Fagets sikkerhedsmæssige aspekter

3.1

Forebyggelse, genoptræning og ergonomi.

3.2

Forhold vedr. sikkerhed og ansvar.

 

4. Etiske og æstetiske værdier

4.1

Vurdering af idrætsundervisning ved hjælp af forskellige perspektiver som det legende, det konkurrencemæssige, det udtryksmæssige, det eksperimenterende, det sundhedsmæssige og det miljømæssige.

 

5. Idræt og kropskultur

5.1

Forskellige kulturers kropslige udtryksformer.

5.2

Den organiserede idræts, mediers og andre interessenters betydning for skoleidrættens virksomhed.

5.3

Kropsudfoldelse relateret til livsstil, levevilkår og til forholdet mellem natur og kultur.

 

6. Fagdidaktik

6.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

6.2

Idrætsdidaktisk viden og kompetence som forudsætning for refleksion og vurdering samt fortsat udvikling af idrætsundervisning.

6.3

Sammenhæng mellem kropslig oplevelse og erkendelse som grundlag for personlige lærerkvalifikationer.

6.4

Den kropslige dimension og kropslige arbejdsformer i andre fag og skolens hverdag, herunder muligheder i tværfaglige sammenhænge og projektarbejde.

6.5

Kropslig og sproglig kommunikation i undervisning og i forskellige samarbejdsrelationer.

6.6

Vurdering og brug af informations og kommunikationsteknologiens muligheder i planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisning.

Indhold

Ved studiestarten udarbejdes en foreløbig studieplan, der tilgodeser liniefagets forskellige indholdsområder som bestemt i mål og CKF. De faglige indholdsområder integreres i et helhedssyn gennem alsidig idrætspraksis, teoretisk bearbejdelse og varierede pædagogiske arbejdsformer.

Studiejournal/studielogbog kan inddrages i arbejdet på seminariet, i praktikken samt anvendes ved eksamen.

Fagets arbejdsmåder og undervisningsformer varieres, så den studerendes kompetence til at arbejde med forskellige opmærksomhedsfelter udvikles både i forhold til undervisning og i forhold til tværfagligt samarbejde i og uden for skolen.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bliver integreret, således at denne teknologis muligheder for at udvikle emner, begreber og metoder bliver en naturlig del af faget.

Tematisk undervisning: Periodevis arbejdes der med et eller flere temaer ud fra en idrætsfaglig synsvinkel.

Temaer kunne være:

 1. Børnene (m. henblik på undervisning af børn i de første år i skolen)
 2. Faget (fagets historie i folkeskolen)
 3. Lærernes opgaver

Tværfaglighed:
Den studerende skal i studieforløbet inddrage mindst ét af de andre liniefag i løsning af en tværfaglig projektopgave. Arbejdsresultatet fremlægges på holdet. Den praktisk-musiske dimension kan inddrages i dette forløb. Den studerende skal i forbindelse med liniefagspraktikken arbejde med almen didaktik og fag og udarbejde en fagdidaktisk opgave.

Dokumenteret forløb afvikles i ”vandaktiviteter og svømmebasis” og ”Natur- og udeliv” i overensstemmelse med bekendtgørelsens kap. 5 § 15, stk. 5.

Studieture:
I studieforløbet arrangeres mindst 1 studietur/ekskursion af flere dages varighed med mødepligt.
Vinterkursus tilbydes.

Eksamen

Type:
Praktisk og teoretisk prøve.

 1. Den studerende skal vise en alsidig og begrundet idrætspraksis
 2. Den studerende skal analysere, vurdere og begrunde idrætsfagets muligheder ud fra den viste praksis og den skriftlige opgave (max. 15 sider).

Varighed:
60 min. pr. studerende
Eksamen kan foregå individuelt eller i gruppe. Ved gruppeeksamen følges Rektor-forsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Grundlag:
CKF, studieordning, Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:

 • Den studerende skal have lærerens godkendelse af emnet til idrætsopgaven.
 • Den studerende skal fremlægge dokumentation for deltagelse i ”Vandaktivi-teter og svømmebasis” og Natur- og udeliv”, min. 1 ekskursion.
 • Skriftlig opgave, som afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Der gives 1 karakter, som bygger på en helhedsvurdering af den skriftlige opgave, det praktiske gennemførte forløb og den mundtlige eksamination.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V