Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktik er obligatorisk

Studieordning: 2002

Praktik er obligatorisk, og der er mødepligt til såvel praktiktimer, vejledningstimer som praktikundervisningstimer.

Praktikken afvikles for 1., 2., 4. og 5. periodes vedkommende på en af seminariets faste samarbejds-skoler. Ingen af disse perioder kan dog finde sted på samme skole.

Vejlednings- og praktikundervisningstimer placeres ofte sidst på eftermiddagen frem til kl. 17, og den studerende har ansvaret for at kunne opfylde mødepligten. Den studerende har desuden pligt til at deltage i forberedelse af praktikken. Derudover kan der evt. blive mulighed for at deltage i andre ar-rangementer på skolen i praktikperioden (forældrearrangementer, teammøder, møder i pædagogisk råd, o.l.).
Afgørelsen af om mødepligten er respekteret, og om praktikken kan betragtes som gennemført, er seminariets og afhænger alene af en vurdering af fraværets omfang og placering i forløbet.
For studerende med fravær af længere varighed tilrettelægges reparationspraktik, uden at den stude-rende kan gøre krav på en speciel tilrettelæggelse.
Ved fravær på 5 sammenhængende dage eller derover fremsendes lægeattest til seminariet.

Oversigt over studieordning 2002

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V