Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BK1: Billedfaglige praksisformer

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Billedkunst

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Det centrale indhold i dette modul er visuel produktion, billedsamtale og visuel kommunikation, æstetik, sansebaseret orientering, kreativitet og billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse.

Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i praktisk billedproduktion, billedpræsentationer og billedkundskab, som afspejler den visuelle kultur.

Den studerende arbejder praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i analoge og digitale billeder. Undervisningen indbefatter viden om billedsproglig bevidsthed og elevers billedsproglige udvikling. I modulet er samspillet mellem praksis og teori grundlæggende.

Modulets indhold og arbejdsform forholder sig reflekterende og didaktisk til centrale bestemmelser om billedkunstfaget i skolen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget billedkunst med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori om:

·         visuel kultur som billedfelt og refleksionstrategi såvel nationalt som internationalt

·         visuel kommunikation

·         æstetik, æstetisk læring og kreativitet

Desuden bygges på nyeste forskningsbaserede viden om billedfaget og fagdidaktik samt på viden om:

·         kunstneriske arbejdsmetoder

·         billedfagets historie

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 2: Visuel afkodning af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at producere og reflektere inden for forskellige billedkategorier samt billeders bidrag til vidensudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer

·         begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle visuel undervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer (1)

anvende analoge og digitale billeder og visualieringer inden for et bredt repertorie af billed- og udtryksformer (1)

analoge og digitale anvendelses- og produktionsmetoder (1)

 

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne analoge og digitale anvendelses- og produktionserfaringer med henblik på undervisning i folkeskolen (1)

visuel perception af analoge og digitale læringsomgivelser (2)

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier (2)

visuel og æstetisk læring (2)

identificere billeder og visualiseringers forskellige læringspotentialer (2)

visuel kultur (2)

anvende forskellige strategier til at undersøge visuelt (2)

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra fagdidaktisk forskning (4)

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning (4)

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner (4)

 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et uddannelses- og dannelsesperspektiv (4)

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et internationalt perspektiv (4)

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb som national tolkning af internationale strømninger  (4)

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 60 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 107 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 102 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 6 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviser hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

Praksisinddragelse:

 

Deltagelseskrav

Gennemførelse af nedenstående:

 

Titel

Portfolie

Type/ form

Analog og/ eller digital portfolie med tekst, der beskriver proces, herunder research, planlægning, teknik og refleksion samt tilhørende billedmateriale.

Omfang

Svarende til 80% af stillede opgaver

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

Titel

Kunsthistorie

Type/ form

Videndeling ud fra præsentation med tekst og billeder, samt 2 siders tekst inkl.beskrivelse af  udvalgte kunstnere.

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

Titel

Didaktisk forløb

Type/ form

Fagligt oplæg med undervisningsplan

Omfang

Æstetisk produkt samt 3 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

  

Titel

Mediebilledtema

Type/ form

Gruppepræsentation med tekst og billeder

Omfang

Svarende til 10-15 slides

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V