Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Bachelorprojekt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Litteraturgrundlaget kan indeholde fremmedsprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulets primære formål er at sikre at den studerende får mulighed for at imødekomme de krav, der fremgår i professionsbachelorprojektets videns- og færdighedsmål. Modulet er opdelt i tre sektioner på hhv. 2, 2, og 6 ECTS point, og de tre sektioner opfylder i sammenhæng de krav, der stilles til hhv. undersøgelseskompetence og akademisk arbejdsmetode, jf. BA2 Professionsbachelorprojektet.

Indholdsmæssigt struktureres kompetenceudviklingen således:  

2 ECTS: 3-4 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde med titlerne:

·         Intro til akademisk arbejde

·         Intro til observationsarbejde

 

2 ECTS: 3-4 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde:

·         Intro til interview

·         Intro til udarbejdelse af forskningsoversigt

 

6 ECTS: 9-12 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde samt holdundervisning:

·         Intro til diskursanalyse og dokumentanalyse

·         Akademisk fremstilling og skriveproces

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til professionsbachelorprojektet med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Dansksproget litteratur om forskningsmetoder samt nationale og internationale forskningsartikler, projekter og forskningsdesigns.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Professionsbachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere lærerfaglige problemstillinger.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling

identificere og vurdere viden af relevans for skolen og lærerarbejdet

lærerens professionsfaglighed og –etik

udvikle egen professionsfaglighed

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning

 

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for folkeskolen

anvende resultater af nationale og internationale empiriske studier af relevans for skolens og lærerens praksis

egne og andres undersøgelser vedrørende skole- og undervisningsfaglig udvikling og innovation

 

anvende undersøgelsesresultater som grundlag for udvikling af skolen og egen undervisning

forsknings- og udviklingsmetoder

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser

akademisk arbejdsmåde og formidling

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser arbejdstimer:30

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser 39 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 215 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 6  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Praktikken og BA1 er på den ene side forskellige hvad angår videns- og færdighedsmål, men på den anden side ligger der i BA1 den hensigt at opøve og kvalificere den studerendes akademiske forudsætninger for at analysere på den praksis, der udspiller sig i praktikken og andre professionsrettede kontekster. Praksisanalysen syntetiserer de to moduler. Modulets empiriske grundlag udvikles som et konkret samspil mellem eksisterende forskning og den studerendes egne undersøgelser.

 

Deltagelseskrav

Ved gennemførsel af hver af de 2 x 2 og 1 x 6 ects point skal den studerende med sin praktikgruppe aflevere skriftlige opgaver, som illustrerer gruppens opfyldelsesgrad af modulets videns- og færdighedsmål.   Opgaverne bedømmes ud fra 7 trinsskalaen af praktikgruppens mentor og opgaven placeres i den studerendes professionsportefolio.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V