Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PR2b: Praktikniveau 2b

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Praktik

Modultype, -omfang og -sprog

Basismodul, nationalt udarbejdet (bek).

5 ECTS-point.

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 3 ugers (15 dage) praktik. Praktikken kan afvikles på en af Institut for Skole og Lærings faste samarbejdsskoler eller efter godkendelse af praktikkontoret på en skole valgt af den studerende selv som opfylder kvalitetskravene til praktiksted, og som relaterer sig til den studerendes valg af undervisningsfag og valgmoduler. Fordelingen af praktikskoler foretages af praktikkontoret.

Praktikken gennemføres i praktikteams på 2-3 studerende.

Den studerendes undervisningsfag 2 er i fokus for praktikken, men også andre fag kan være repræsenteret.

Modulet har fokus på lærerprofessionens mangfoldighed og på de forskellige arenaer der rummer relevante arbejdsopgaver for en uddannet lærer. De studerende skal i modulet i forskellig grad stifte bekendtskab med lærerfagets forskellige muligheder og den elevmangfoldighed en lærer kan møde i folkeskolen og i andre arenaer hvor lærerarbejde forekommer.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Den studerende skal have godkendt praktikmodul 2a og bestået praktikniveau 1. Det anbefales at den  studerende skal have godkendt  mindst et modul af undervisningsfag 2 og godkendt  LG 1, 2, 3 og 4.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på nyeste forskning om praksislæring, teori-praksis forståelser, vejledning og vejledningsformer og praktikteamet som professionelt samarbejdende team.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning

·         kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fælleskab

·         kan i samarbejde med kollegaer, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it

planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler og it i samarbejde med medstuderende

formative og summative evalueringsmetoder samt test

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte

observations- , dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel

samarbejde dialogisk med elever og kollegaer om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse

Kommunikation

kommunikere skriftligt og mundtligt med forælre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Studieaktivitetsmodellen vil  være en del af praktikskolens uddannelsesplan, der angiver rammer og indhold for den studerendes aktiviteter på skolen.

 

Deltagelseskrav

Mødepligt til al praktik. 

Opfyldelse af modulets mål.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kompetencemålsprøve i praktikniveau 2

Studieordningens fællesdel indeholder en principiel beskrivelse af prøveformen i praktik og er udarbejdet nationalt. Da der er store regionale forskelle, følger her en lokal udfoldelse af denne.

Type: Intern praktisk prøve. Kan være i gruppe eller individuel.

Form: Praktisk demonstration af undervisning i en klasse og 5 siders synopsis, der illustrerer den studerendes arbejde med et eller flere udvalgt(e) videns- og færdighedsmål indenfor praktikkens kompetencemål.

Varighed (inkl. votering): 30 minutter pr. studerende.  

Grundlag for bedømmelse: Den studerendes grad af opfyldelse af videns- og færdighedsmålene.

Betingelser for indstilling til prøve: Godkendt modulevaluering.

Karaktergivning: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Synopsen og den praktiske demonstration indgår i bedømmelsen.

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V