Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Håndarbejde

Studieordning: 2003

Fag: Håndarbejde

Mål
Målet er, at den studerende:

  • Tilegner sig indsigt og færdighed i tekstile arbejdsprocesser og produkter, som er af betydning for undervisning og læring.
  • Tilegner sig viden om og erfaring med materialer, redskaber, arbejdsteknikker og æstetiske virkemidler ved fremstilling af beklædning, brugstekstiler, billeder, skulptur, rum og scenografi.
  • Bliver i stand til at analysere og vurdere tekstile produkter med henblik på udvikling af et videns og værdigrundlag som afsæt for refleksion over og stillingtagen til forhold vedrørende natur, kultur og samfund.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Materialer, redskaber, arbejdsteknikker samt arbejdsprocesser

1.1

Tekstile materialers oprindelse, fremstilling og egenskaber.

1.2

Valg og anvendelse af redskaber ud fra materialer og arbejdsteknikker samt ud fra ergonomiske og arbejdsmiljømæssige forhold.

1.3

Fremgangsmåder, der baserer sig på intuition, imitation og refleksion ved fremstilling, bearbejdning og formgivning af tekstiler.

1.4

Tekstile arbejdsprocesser, hvor oplevelse, forestilling, iagttagelse og idé omsættes til udtryk med anvendelse af bl.a. tekstur, farve, linie, form og rum.

1.5

Informationsteknologi som et hjælpemiddel ved problemløsning og kommunikation i tekstile designprocesser.

 

2. Kulturelle og samfundsmæssige forhold

2.1

Tekstil produktion, den individuelle og den industrielle, som udtryk for den tid og det samfund, vi lever i.

2.2

Tekstilers rolle som non verbalt kommunikationsmiddel med henblik på forståelse for livsstil, hverdagskultur og symbolers brug og betydning.

2.3

Kulturelle processer bl.a. kulturkommunikation, kulturmøde og tradition afspejlet i tekstile produkter.

2.4

Det tekstile kredsløb set i globalt perspektiv.

 

3. Fagdidaktik

3.1

Skolefagets mål, indhold, arbejdsmetoder og læreformer.

3.2

Læring gennem oplevelsesmæssig, håndværksmæssig, udtryksmæssig, kommunikativ og analytisk virksomhed.

3.3

Fagets historie og udvikling som basisfag med afsæt i den materielle folkekultur (husflid, hånd-værk, kunsthåndværk, industri) og som skolefag.

Indhold

I samarbejde med de studerende planlægges og arbejdes der med tøj og brugsting, scenografi og rum i eksperimenterende og traditionelle teknikker inden for nedenstående områder.

  1. Design – der arbejdes undersøgende og problemløsende med formgivning af et æstetisk og funktionelt defineret produkt. Designprocessen skal visualiseres ved logbog, afprøvninger og eksperimenter. Teori om håndværksmæssigt arbejde og designprocesser relateres til det individuelle arbejde.
  2. Kultur- og samfundshistorie – ved praktisk arbejde og litteraturstudier tilegnes viden om et kulturhistorisk område med udgangspunkt i en konkret produktkultur.
  3. Materialekundskab – der undersøges og eksperimenteres med tekstile fibre og andre materialer, og der tilegnes erfaring med materialers oprindelse, egenskaber, bearbejdningsmuligheder og anvendelse. Materialets funktionelle egenskaber og udtryk kan ses i sammenhæng med genbrug, det grønne islæt og bæredygtighed.
  4. Fabulering – her arbejdes med det personlige udtryk i processer hvor det intuitive og fabulerende vægtes. Praktisk erfaring med formal-æstetiske virkemidler som form, farve og komposition i sammenhæng med tekstile teknikker relateres til faglige teorier.

Alle områder skal relateres og perspektiveres i en didaktisk sammenhæng, hvilket også skal fremgå ved semesteropgaverne.

Studieture inddrages i undervisningen.

Der skal i løbet af studietiden laves 3 semesteropgaver, der inddrager ovenstående områder.

Eksamen

Type:
Mundtlig

Varighed:
60 min. pr. studerende

Form:
Individuelt emne, såvel praktisk som teoretisk, ledsaget af en projektbeskrivelse

Grundlag:
CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
3 godkendte semesteropgaver samt godkendte problemformuleringer for det praktisk-æstetiske projekt og for den didaktiske opgave.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V