Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG5: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever

Modultype, - omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet introducerer til to områder. 1: undervisning af elever i komplicerede læringssituationer indenfor særligt tilrettelagt inkluderende undervisning og specialundervisning og 2: undervisning af tosprogede elever.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant national forsknings- og udviklingsviden inden for områderne specialpædagogik, andetsprogspædagogik, pædagogik, psykologi og sociologi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik.

Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever.

 

Kompetencemål som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og undersøge undervisning af tosprogede elever i et sprogligt mangfoldigt klasserum.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og grupper af elever

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers sprogudvikling

vurdere, om andetsprogsstilegnelse fremmes i egen og andres praksis

Intersprog

støtte den tosprogede elevs intersprogsudvikling

sprog og literacy i fagundervisningen i et andetsprogsperspektiv

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

sproglig diversitet og tosprogethed samt sprogs betydning for identitetsdannelsen

inddrage tosprogede elevers sproglige forudsætninger i undervisningen

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer for undervisningen

lovgrundlag og bekendtgørelser samt organisering af faget dansk som andetsprog i folkeskolen

samarbejde med dansk som andetsprogslærer og klassens øvrige lærere om de tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes

 

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 90  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser:120  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 50  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 15  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis                

Praksis forstås i dette model som al tilgængelig empiri, herunder:

  • forskning på området der er rettet mod modulets videns- og færdighedsområder
  • egne og andres erfaringer i form af empiri (fx elevmaterialer, interviews, observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser m.v.)
  • alle former for cases, der kan afgrænse og illustrere en praksisforankret problemstilling.

Andre praksisstudier initieret af enten underviser eller studerende kan også finde sted.

 

Deltagelseskrav

·   Fremlæggelse af enten logbog eller portfolie i løbet af modulet.

·   1  skriftligt produket  inden for kompetenceområde  3: Specialpædagogik

·   1 skriftligt produkt inden for kompetenceområde 4 : undervisning af tosprogede elever

Der skal indgå forskningsbaseret viden, og der kan indgå praktikobservation i opgaverne

De to skriftlige opgaver kan skrives enten enkeltvis (omfang svarende til 5 normalsider) eller i grupper af maks. 4 studerende (2-3 studerende: omfang svarende til maks. 8 sider, 4 studerende: maks. 10 sider.

I opgaven skal den/de studerende fremlægge, analysere, diskutere og nuancere den valgte problemstilling. 

Opgaven afleveres på en af underviser fastlagt dato.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V