Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG4: Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

 

Modulet indeholder følgende tre temaer:

·         Elevers udvikling, socialisering og identitet

·         Læring, læringsmiljø og læringsledelse

·         Lærerens samspil og kommunikation med eleverne

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Fagområder (undervisningsfag, Lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet er en del af Lærernes grundfaglighed og kan knytte an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         alene, og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling – herunder køn og motivation

observere, støtte og udfordre elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling

elevers læring om virksomme faktorer i læringsmiljøet

 

udvikle læringsrum for elever og grupper under hensyntagen til samspillet med elevernes forudsætninger og de virksomme faktorer i læringsmiljøet

klasse, lærings- og gruppeledelse

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevens trivsel og udvikling

 

pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer samt professionslæring

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer

udviklingsstøttende relationer

facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig vægt på egen position som lærer

attribuering- herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning

 

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser:145  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 50  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 5  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejde er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

Der er tre deltagelseskrav til modulet:

1. Indivduelt logbogsprodukt knyttet til hver undervisningsgang. Krav til produktet udformes af modulets underviser.

2. Mundtlig fremlæggelse af resultater og refleksioner over modulets praksissamarbejde. Krav til fremlæggelsen udformes af modulets underviser.

3. Med udgansgspunkt i ét eller flere af den studerendes logbogsprodukter udarbejdes en synopsis på tre normalsider (eksklusiv litteraturliste).  Synopsen udgør den studerendes studieprodukt til den afsluttende kompetencemålsprøve i Pædagogik og Lærerfaglighed indenfor kompetenceområdet: Elevens læring og udvikling. Synopsen skal indeholde en problemstilling, som behandler minimun to af modulets kompetencemål og relevant psykologisk teori. Afleveringsdato meldes ud af modulets underviser. Der gives vejledende kvalitativ vurdering af produktet.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V