Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

                            

Kort beskrivelse af modulet

Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Modulet har fokus på didaktisk analyse, refleksion og handlen samt udvikling af undervisning.

Modulet indeholder følgende fire temaer:

 

·         Planlægning af undervisning

·         Organisering og arbejdsformer

·         Evaluering

·         Entreprenørskab og dannelse

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet er en del af Lærerens grundfaglighed og kan knytte an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisningens tilrettelæggelse, elevernes dannelse og læreren som reflekterende didaktiker. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2:  Undervisningskendskab.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

 

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner

planlægge undervisning for både klassen og den

enkelte elev

undervisningsdifferentiering

differentiere undervisningen i henhold til elevernes

forudsætninger og potentialer

undervisningsmetoders samt analoge og digitale læremidlers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål og indhold

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder og relevante læremidler

forskellige former for evaluering for læring, af læring og undervisning, deres muligheder og begrænsninger samt betydningen af feedback-processer

evaluere (elevers) læringsudbytte, læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne som grundlag for videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation for at handle

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser:115  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 80  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 5  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

Deltagelseskrav 1: Øvelsesundervisning:

I grupper tilrettelægger de studerende en undervisningssekvens for holdet, som tager afsæt i en konkret tekst. Gruppesammensætning og procedure for tekstudvælgelse aftales med underviser. Der afsættes i alt 45 min. pr. fremlæggende gruppe. Tiden kan disponeres på følgende måde:

·         25 min: formidling af tekstens centrale pointer samt igangsættelse af faglig relevant refleksion og/ el. praktisk øvelse for holdet,

·         10 min: præsentation og begrundelse af didaktiske overvejelser i forbindelse med øvelsesundervisningen,

·         10 min: opklarende spørgsmål fra holdet og konstruktiv feedback.

 

Kvantitative kriterier for godkendelse af deltagelseskrav 1:

Der ligges i forbindelse med godkendelse af deltagelseskrav 1 vægt på den studerendes deltagelse, herunder:

·         fremmøde,

·         formidling af udvalgt tekst,

·         igangsættelse af praktisk øvelse/refleksion,

·         didaktisk begrundelse for øvelsesundervisningen.  

 

Kvalitative kriterier for feedback på deltagelseskrav 1:

Der lægges i forbindelse med feedbacken vægt på, at den studerende kan:

 

·         tilrettelægge en kortere undervisningssekvens for holdet med relevans for modulets videns- og færdighedsmål,

·         formidle tekstens centrale pointer og igangsætte faglig relevant refleksion og/eller praktiskøvelse for holdet,

·         begrunde didaktiske valg foretaget i forbindelse med øvelsesundervisningen med afsæt i relevant almen didaktisk teori,

·         fremstå velforberedt, engageret og bevidst om sin verbale samt nonverbale kommunikation.

 

Deltagelseskrav 2: Skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse

Et produkt som indbefatter en skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse. Produltet udarbejdes i praktikgrupper.

Skriftlig opgave:

I grupper skriver de studerende en skriftlig opgave med afsæt i et eller flere af modulets videns- og færdighedsmål. Opgaven skal demonstrere almen didaktiske overvejelser, valg og begrundelser i forbindelse med tilrettelæggelsen af en given undervisning. Opgaven har et omfang på max. 7 normalsider (2.600 anslag inkl. mellemrum). Opgaven afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.

 

Mundtlig fremlæggelse:

I grupper forbereder de studerende en mundtlig fremlæggelse. Fremlæggelsen er en begrundet præsentation af det tilrettelagte undervisningsforløb med afsæt i almen didaktisk teori.

 

Kvantitative kriterier for godkendelse af deltagelseskrav 2:

·         aflevering af opgaven,

·         fremmøde til mundtlig fremlæggelse,

·         formidling og begrundelse af tilrettelagt undervisning.

 

Kvalitative kriterier for feedback på deltagelseskrav 2:

Der lægges i forbindelse med den skriftlige opgave og den mundtlige fremstilling vægt på, at den studerende kan:

·         tilrettelægge et undervisningsforløb med blik for didaktiske kategoriers gensidige afhængighed,

·         begrunde og argumentere for didaktiske valg og prioriteringer med afsæt i relevant pædagogisk og almen didaktisk teori,

·         fremstå velforberedt, engageret og bevidst om sin verbale samt nonverbale kommunikation ved den mundtlige fremlæggelse.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V