Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG1: Dannelse i den mangfoldige skole

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet introducerer til analyser af folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk, dannelsesteoretisk og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står den studerendes arbejde med at forholde sig til skolens værdier og relatere dem til lærerprofessionen med respekt for den kulturelle og religiøse mangfoldighed, der aktuelt præger skolen og samfundet.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Almen dannelse/KLM under Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Fagområder (undervisningsfag, Lærernes grundfaglighed) som modulet knytter sig til

Modulet er en del af Lærerens grundfaglighed med anknytning til undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står filosofi, idéhistorie, dannelsesteori og religionsvidenskab. Modulet befinder sig i spændingsfeltet mellem forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål. Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelse, demokrati og medborgerskab, professionsetik og religions- og kulturmøder.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og inklusion i skolen

organisere inkluderende undervisning i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab

 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og  aktuelt perspektiv

udvikle sammenhængen mellem skolens

medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave

 

menneskerettigheder, børns rettigheder og

idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen

herunder relationer mellem menneskerettigheder, religion og demokrati

begrundet foreslå organisering af undervisning, forældre- og

kollegasamarbejde og skolekultur, der bygger på

åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse

ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og

religiøse traditioner

organisere professionelt samarbejde omkring komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen

livsoplysning, etiske traditioner og deres idéhistoriske baggrund

anvende forskellige typer af etisk argumentation

forholdet mellem religion, kultur og politik evangelisk-luthersk kristendom og andre livsanskuelser, typer af sekularisme og deres

konsekvenser for skolens dagligdag

håndtere religiøse og kulturelle forhold i skolens

tradition og dagligdag

kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i aktuel kontekst

gå i dialog  med elever og forældre med forankring i

forskellige religioner og livssyn

kristendommens fortællinger, grundbegreber og

virkningshistorie i sammenhæng med forskellige

perioders menneske- og dannelsessyn

vurdere sammenhænge og brydninger mellem

kristendom, sekularisering og skole i historisk og

aktuel belysning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 84  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser:127  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 60  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 4  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulets indhold har to praksistilknytningspunkter. Ét i det omgivende samfund og ét i skolen.

I arbejdet med modulet inddrages relevante og aktuelle eksempler på drøftelser og konkrete handlinger i spændingsfeltet mellem individ, fællesskab og skole hvor etiske, religiøse og ideologiske forhold spiller en rolle. I arbejdet med modulets indhold kan således også indgå besøg og samtaler med både majoritets- og minoritetsgrupper med såvel forskellige religiøse, ideologiske og sociale baggrunde.

Endvidere inddrager de studerende eksempler fra deres praktikskoler hvor spørgsmål vedrørende individ og fællesskab, individ og samfund, religion, livssyn, demokrati, medborgerskab har været til drøftelse, tydeligt i konflikter eller fx spillet en rolle i en skoles eller klasses hele liv. I undervisningen inddrages/arbejdes med cases fra en skolesammenhæng vedrørende de spørgsmål, som de studerende jf. Almen dannelse/KLM´s kompetencemål skal håndtere.

Endvidere kan skolers værdigrundlag, som de kommer til udtryk på skolers hjemmesider, undersøges, her kan også inddrages skolers antimobbepolitik, sorgplaner, medborgerskabs- og demokratiidealer m.v.

 

Deltagelseskrav

 

Skriftligt notat

Kreativt produkt med fremlæggelse

 

De studerende skal i grupper på maks. 4 deltagere fremlægge et kreativt produkt for holdet. Produktet kan fx være et drama, en installation eller en digital fremstilling. Produktet skal indeholde en drøftelse og en besvarelse af en problemstilling der favner centrale elementer i Almen dannelse/KLM´s kompetencemål. Forud for fremlæggelsen skal der udarbejdes et skriftligt notat på højst 2 normalsider der indeholder begrundet problemformulering, kort procesbeskrivelse, besvarelse af problemstilling og litteraturliste.

 

Den enkelte studerende skal have deltaget i udarbejdelsen af såvel det kreative produkt som det skriftlige notat, skal have deltaget i vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af produktet og notatet, og skal deltage i fremlæggelsen af det kreative produkt samt holdets øvrige fremlæggelser. De af holdets underviser angivne tidsfrister skal ligeledes være overholdt.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V