Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Billedkunst

Studieordning: 2003

Fag: Billedkunst

Mål
Målet er, at den studerende:

  • Tilegner sig praktiske billedsproglige færdigheder og gør erfaringer med billedskabende arbejde samt erhverver viden om og tilegner sig indsigt i billedsproget som erkendelse, udtryk og kommunikation.
  • Tilegner sig viden om kunstens og massekulturens billedformer og historie i og uden for egen kultur.
  • Opnår kompetence til at inddrage æstetiske virksomhedsformer i skolens arbejde.
  • Kan anvende og sammenfatte praktisk indhentede erfaringer fra billedarbejdet med teoretiske studier.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Billedfremstilling

1.1

Praktisk billedskabende virksomhed, herunder billedsproglige færdigheder og materialekendskab, i forbindelse med formelt og tematisk billedarbejde inden for kategorierne:
plane billeder: Tegning, maleri, grafik og collage.
rumlige billeder: Skulptur og installation.
elektroniske billeder: Computergrafik, video og multimedieproduktion.

1.2

Aspekter af arkitektur, design og visuel kommunikation.

 

2. Billedkundskab

2.1

Billedets formsprog, herunder form, farve og komposition, billedsprogets øvrige virkemidler, materialer og funktioner.

2.2

Billedanalyse. Udvælgelse, anvendelse og vurdering af analysemetoder til beskrivelse, fortolk-ning og sammenligning af billedudtryk.

2.3

Billedsamtale i forbindelse med tematisering, vejledning og evaluering af billedarbejdet.

2.4

Hovedtræk i den internationale og nationale kunsthistorie, herunder billedkunstens behandling af centrale temaer.

 

3. Fagdidaktik

3.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

3.2

Teorier om børns og unges billeder og billedsproglige udvikling.

3.3

Billedpædagogiske strømninger i fagets historie og i den aktuelle internationale billedpædagogi-ske debat.

3.4

Fagdidaktik med henblik på begrundelse, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning i billedkunst i skolen, herunder brugen af informations og kommunikationsteknologi.

Indhold

Billedfremstilling, billedkundskab og fagdidaktik vil i studieforløbet fortrinsvis indgå i forlængelse af hinanden med henblik på at udvikle den studerendes overvejelser over egen praksis.

Der arbejdes i skabende, eksperimenterende og analyserende billedprocesser inden for forskellige skildringsformer. Udgangspunktet herfor er følgende kategorier: plane, rumlige og elektroniske billeder. Omfanget inden for de forskellige områder vil kunne vægtes forskelligt. Dette planlægges i samarbejde mellem lærer og studerende.

I studiets forløb vil der blive stillet individuelle opgaver med udgangspunkt i billedsproglige udtryks-former, hvor den studerende skal redegøre for fagets begreber og metoder.

Det må påregnes at en del af det billedskabende arbejde foregår uden for den egentlige undervisning.

Fagets teoriområder indeholder:

Teori om børn og unges billedsprog og billedsproglige udvikling.
Billedkundskab, som omfatter billedets formsprog, billedanalyse, billedsamtale samt hovedtræk af den internationale og nationale kunsthistorie.

Fagdidaktik, som indeholder skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling samt stof om undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering i skolen.

I studiet indgår en studierejse, som planlægges i samarbejde med de studerende. Denne rejse vil kunne afløses af en afhandling og/eller billedarbejde med relation til studierejsens hovedtema. Studiet vil desuden indeholde en række ekskursioner.

Eksamen

Type:
Mundtlig prøve

Varighed:
60 min. pr. studerende

Form:

  1. Gennemgang af den studerendes udstilling
  2. Individuelt emne med udgangspunkt i den studerendes skriftlige oplæg

Grundlag:
CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
En udstilling af et repræsentativt udsnit af den studerendes arbejder udført gennem hele studieforløbet, en billedsamling over et tema fra kulturens billedformer, et skriftligt oplæg på max. 5 sider med udgangspunkt i et undervisningsforløb. Afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V