Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Natur/teknik

Studieordning: 2003

Fag: Natur/teknologi

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Bred faglig indsigt i naturfaglige og tekniske fænomener og sammenhænge med særlig relevans for skolefaget natur/teknik, herunder menneskets samspil med naturen.
  • Fortrolighed med naturfaglige undersøgelsesmetoder og betragtningsmåder samt praktiske og eksperimenterende arbejdsformer.
  • Viden om, hvordan elever gennem oplevelser, erfaringer og undersøgelser i omverdenen udvikler tanker, sprog og begreber.
  • Viden om, hvordan arbejdet med natur/teknik i skolen kan bidrage til, at børn udvikler lyst til udforskning og ansvarlighed over for miljøet, praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Emner og temaer

1.1

Materialer, stoffer og fænomener, som børn typisk møder.

1.2

Dyr, planter og vigtige mikroorganismer, deres livsytringer, livsbetingelser, levesteder og tilpasninger, samt eksempler på biotoper og mangfoldigheden i naturen.

1.3

Kroppens funktioner og menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.

1.4

Centrale sammenhænge i naturen som f.eks. energistrømme og stofkredsløb.

1.5

Den atomare og molekylære verden, solsystemet og verdensrummet.

1.6

Teorier om universets, jordens og livets opståen og udvikling, herunder verdensbilleder.

1.7

Regionale og globale mønstre fordeling af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebæl-ter. Eksempler på forskellige typer af regioner i vores egen og andre verdensdele.

1.8

Eksempler på ressourceudnyttelse, teknik, produktion og miljøproblemer i nære og fjerne sam-fund med inddragelse af historiske, samfundsmæssige og teknologiske perspektiver samt begrebet bæredygtighed.

1.9

Samfundets brug af teknik i forbindelse med energi og vandforsyning, spildevands og affalds-behandling, kommunikation og transport.

1.10

Forskellige natursyn og interessemodsætninger i forhold til naturanvendelse.

 

2. Skolefaget som oplevelses og beskrivelsesfag

2.1

Naturfaglig viden som et samspil mellem iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter.

2.2

Forsøg og eksperimenter med enkelt udstyr i laboratoriet og den omgivende natur under hensyntagen til risikomomenter.

2.3

Design og bygning af enkle apparater.

2.4

Organisering af feltundersøgelser og ekskursioner.

 

3. Fagdidaktik

3.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

3.2

Naturfaglige begreber og konkrete og tankemæssige modeller til brug for en sammenhængende beskrivelse af verden.

3.3

Skolefaget natur/teknik i det samlede skolebillede, herunder sammenhænge med de øvrige naturfag.

3.4

Kriterier for stofudvælgelse og principper for planlægning og evaluering af læreprocesser, der tilgodeser de særlige udviklingsmuligheder, som ligger i faget natur/teknik.

3.5

Undervisningsmidler, herunder informations og kommunikationsteknologi som et fag-ligt/pædagogisk værktøj.

Indhold

For at opfylde de forskellige indholdsområder, der er beskrevet i CKF, arbejdes der både teoretisk og praktisk.

Den studerende udarbejder 4 rapporter, som skal godkendes af læreren, og den studerende skal delta-ge i mindst 2 ekskursioner, deraf mindst én biotopundersøgelse. Rapporterne skal indeholde teoretisk baggrund for emnet, brug af informationsteknologi, resultat og beskrivelse af praktisk arbejde samt et undervisningsforløb til folkeskolen med didaktiske begrundelser for mål og indhold. Det teoretiske stof skal vælges således, at det dels giver en vidensbaggrund for de 4 rapporter, dels giver en viden om fagene geografi, fysik og biologi.

Eksamen

Varighed:
60 min.

Form:
Prøven tager sit udgangspunkt i én af de 4 godkendte rapporter og omfatter demonstration af fagets praktiske færdigheder; der kan gives op til 2 timers forberedelsestid.

Grundlag:
CKF, studieordningen, Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:
4 godkendte rapporter og attestation for 2 ekskursioner.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af de 2 delprøver.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V