Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tysk

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

Fag: Tysk

Fagets identitet

Kernen i faget tysk som fremmedsprog er sprog og kultur med fokus på tilegnelses- og formidlingsprocesser inden for begge områder. I et flersproget perspektiv bidrager tyskfaget til udvikling af kommende læreres sproglige og kulturelle bevidsthed, dannelse og identitet. Beskæftigelsen med faget skærper den studerendes sproglige opmærksomhed, udvikler kommunikationsevnen og interkulturel forståelse og er med til at sikre en sproglig mangfoldighed i Danmark.

Mål

Målet er, at den studerende opnår kompetencer til at

1.      begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning på forskellige trin med elever, der har forskellige forudsætninger,

2.      kunne forstå hovedindholdet i varierede tekster af forskellig sværhedsgrad,

3.      kunne udtrykke sig spontant, klart og flydende om forskelligartede temaer,

4.      klart og struktureret mundtligt og skriftligt at kunne give udtryk for egne holdninger i forhold til faglige og fagdidaktiske problemstillinger, også ved deltagelse i den internationale debat,

5.      kunne anvende formel og funktionel viden om sprog og sprogbrug i forhold til egen og elevernes sproglige udvikling,

6.      anvende sprogtilegnelsesteorier i forhold til egen og elevernes sproglige og kulturelle udvikling,

7.      anvende viden om sammenhæng mellem sprog og kultur til udvikling af kritisk kulturel bevidsthed og interkulturel kompetence,

8.      kunne udnytte informationsteknologiens muligheder i forhold til egen og elevernes sproglige og kulturelle udvikling,

9.      inddrage viden om nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder inden for fagets områder og

10.  indgå i tværfaglige, læringsmæssige og tværprofessionelle sammenhænge med tyskfaglige eller fremmedsprogsdidaktiske bidrag.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Fagdidaktik

Indholdet er:

1.      Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.

2.      Undervisningens planlægning med udgangspunkt i fagdidaktiske overvejelser over fastlæggelse af mål, valg af indhold, progression, gennemførelse og evaluering af afgrænsede undervisningsforløb i forhold til elevgrupper med forskellige forudsætninger.

3.      Analyse af eksisterende undervisningsmaterialer og færdigheder i at udarbejde nye undervisningsmaterialer i forhold til varierede læringsmæssige forudsætninger og betingelser.

4.      Analyse og vurdering af egen og elevernes intersprog.

5.      Analyse af lærerens opgaver som sproglig vejleder.

6.      Metoder, undervisningsaktiviteter og samarbejdsformer, som fremmer sproglig udvikling.

7.      Det virtuelle læringsrums muligheder i forhold til egen og elevernes sproglige og kulturelle udvikling.

8.      Kendskab til forskellige evalueringsmetoder og evalueringsværktøjer.

2. Sprog, kommunikation og kultur

Indholdet er:

1.      Den internationale dimensions betydning for den studerendes og elevernes sproglige udvikling og kulturelle dannelse.

2.      Arbejde med kombinerede kommunikative færdigheder.

3.      Forståelse af tekster af forskellig sværhedsgrad og færdighed i at udtrykke sig hensigtsmæssigt skriftligt og mundtligt.

4.      Analyse af sammenhængen mellem flersprogethed og almen sprogfærdighed.

5.      Sprogets form og funktion samt sprogbrugsregler.

6.      Analyse af sammenhæng mellem sprogsyn og grammatik.

7.      Samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv og dets betydning for fremmed- og selvforståelse.

8.      Hverdagskulturelle fænomener og hverdagserfaringers betydning for udvikling af kulturel identitet.

9.      Litteraturens, filmens, musikkens, arkitekturens, mediernes eller andre kulturelle udtryksformers betydning for kulturformidling.

10.  Interkulturelle erfaringer fra studieophold i tysktalende lande, praktik i udland, personlige eller virtuelle kontakter.

3. Sprogtilegnelse

Indholdet er:

1.      Sprogtilegnelsesteorier.

2.      Analyse af sammenhængen mellem sprog, kognition og den affektive dimension af læreprocesser.

3.      Æstetiske læreprocessers betydning for sprogtilegnelsen.

4.      Kommunikations- og læringsstrategiers betydning for sprogtilegnelsen.

5.      Arbejde med tilegnelse af ordforråd.

6.      Ligheder og forskelle mellem modersmåls- og fremmedsprogstilegnelse eksempelvis i forhold til læseforståelse og skriveprocesser.

Tysk på Institut for Skole og Læring– Indholdsbeskrivelse og prøveform

Linjefagets forskellige indholdsområder, som står beskrevet i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, integreres i et samlet syn på de studerendes kommende virke som kompetente undervisere og formidlere i faget tysk.

Der inddrages aktuelle nationale og internationale forskningsresultater for derved at kvalificere og udvikle de studerendes indsigt i og forståelse for en tidssvarende og vedkommende undervisning i faget tysk i folkeskolen – i samspil med skolens øvrige fag.

Undervisningen tilrettelægges i fællesskab med de studerende både hvad angår målformuleringer, indhold og form og det forventes, at den studerende tager aktivt del i alle områder, der vedrører undervisningen.

Undervisningens temaer omhandler følgende 4 hovedområder:

  • Interkulturel kommunikativ kompetence
  • Sprog og kultur
  • Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse
  • Undervisning i faget tysk

Arbejdet med de fire hovedområder organiseres som tematiske forløb, der inddrager et eller flere af områderne. Hovedsigtet med dette arbejde er, at de studerende udvikler:

  • deres kommunikative færdigheder på tysk
  • deres viden om, forståelse for og indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de tysksprogede lande
  • deres viden om og forståelse for hvordan man tilegner sig et sprog
  • en sproglig opmærksomhed samt en grundlæggende viden om sprog og sprogbrug og dets betydning for kommunikationen

og derigennem sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere kvalificeret undervisning i faget tysk.

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Til hvert af disse fire hovedområder udarbejdes der et skriftligt studieprodukt, et produkt pr. semester. De to første studieprodukter skrives par/grupper, de to følgende skrives individuelt . Alle opgaverne indeholder fagdidaktiske refleksioner og er på forskellig vis relateret  tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af faget tysk.

Titel

Undervisning i faget tysk

Type/form

Skriftlig opgave skrevet i grupper.

Omfang

Maks. 7 sider à 2600 enheder

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 1. semester.

 

Titel

Sprog og kultur

Type/form

Mundtlig fremlæggelse på holdet samt skriftlig opgave skrevet i fremlæggelsesgrupperne.

Omfang

Maks. 7 sider skriftlig opgave à 2600 enheder

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 2. semester.

 

Titel

Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse

Type/form

Individuel skriftlig opgave.

Omfang

Maks. 4 sider à 2600 enheder

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons fra underviseren

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 3. semester.

 

Titel

Interkulturel kommunikativ kompetence

Type/form

Individuel skriftlig opgave

Omfang

Maks. 4 sider à 2600 enheder

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons fra underviseren.

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 4. semester

De studerende er kun indstillingsberettigede til prøve, hvis de skriftlige opgaver  er blevet godkendt af underviseren. Til hvert af de fire studieprodukter udarbejder de studerende selvstændigt en emnebegrundelse (maks. 1 A4-side) på tysk, der danner grundlag for lodtrækningen til den afsluttende prøve.

Informations- og kommunikationsteknologi søges generelt inddraget som pædagogisk værktøj samt i udarbejdelsen af de beskrevne opgaver i relevant omfang, både når det gælder materiale- og informationssøgning, og når det gælder udarbejdelse og præsentation af opgaver og oplæg.

Fra linjefagets start anlægges en portfolio, der er med til at dokumentere og sikre refleksion over den studerendes sproglige, faglige og didaktiske progression. Portfolioen, der er en systematisk samling af udvalgte og begrundede arbejder samt refleksioner over den enkeltes arbejdsprocesser og progression, danner i hvert semester udgangspunkt for en portfoliosamtale med underviseren, der munder ud i en formulering af en individuel målsætning for en given periode.

I linjefagsforløbet indgår en studierejse. Studerende, der ikke deltager i studierejsen, udarbejder et skriftligt produkt (5 sider) eller en mundtlig fremlæggelse (20 min.) om et givent emne efter aftale med underviseren.

Afløsning

Afløsning gennem mødepligt indgår i faget tysk indenfor området udtale/fonetik. Hvis afløsning ikke er indfriet, skal den studerende bestå en skriftlig ½ times prøve indeholdende teoretisk fonetik, udtaleregler samt problemfelter for danskere. Denne prøve afholdes senest i eksamenssemesteret.

 

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Centralt stillet skriftlig, individuel prøve.
Lokalt stillet mundtlig, individuel prøve.

Form

Skriftlig prøve:
Centralt stillet 6 timers individuel skriftlig prøve. Materialet udleveres 24 timer før prøvens start.
Mundtlig prøve:
Den mundtlige, individuelle prøve består af to dele:

1. Intersprogsanalyse af elevtekst med 45 min. forberedelse. Denne del af prøven foregår på dansk.

2. På baggrund af lodtrækning mellem de godkendte 4 studieprodukter og deres tilhørende emnebegrundelse udarbejdes der en skriftlig opgave på maks. 5 sider. Opgaven afleveres en uge efter at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen. Denne del af prøven foregår på tysk.

Varighed – ved mundtlig prøve inkl. votering

Skriftlig prøve: 6 timer (materialet udleveres 24 timer før)
Mundtlig prøve: 45 min. forberedelse og 45 min. prøve

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlaget som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Fire godkendte skriftlige studieprodukter med tilhørende emnebegrundelse.
Afløsning af fonetikforløbet.

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trins-skalaen, én for den skriftlige prøve og én samlet for den mundtlige prøve.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V