Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Specialpædagogik

Fagets identitet

Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Mål

Målet er, at den studerende tilegner sig kompetencer til

1.      at gennemføre udviklings- og forskningsbaserede analyser og vurderinger af centrale, specialpædagogiske grundspørgsmål,

2.      at begrunde personlig og professionel stillingtagen til specialpædagogiske problemstillinger,

3.      at indgå i tværfaglige drøftelser,

4.      at identificere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige betingelser og muligheder,

5.      at forberede, gennemføre og evaluere en undervisning tilpasset den enkelte elevs behov,

6.      at udarbejde, formidle og evaluere elevplaner,

7.      at beskrive, analysere og vurdere forhold, der har betydning for personers, organisationers og institutioners opgaveløsning i forhold til mennesker med særlige behov,

8.      at beskrive, analysere og vurdere normalitet og afvigelse i historisk, belysning og

9.      at beskrive, analysere og vurdere udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne med særlige behov.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

1.      Specialpædagogisk teoridannelse som grundlag for forståelsen af særlige behov hos mennesker.

2.      Didaktiske teorier, begreber og problemstillinger af betydning for udvikling af det specialpædagogiske område.

3.      Folkeskolens organisering af specialundervisningen.

4.      Rummelighed og inklusion.

5.      Samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendensers betydning for specialpædagogisk praksis.

6.      Lovgrundlaget, herunder nationale love og bekendtgørelser samt internationale deklarationer og konventioner.

7.      Specialpædagogik som fag, udviklings- og forskningsfelt.

8.      Specialpædagogikken i undervisningen.

9.      Læse-, skrive-, og matematikvanskeligheder og problemstillinger i relation til adfærd, kontakt og trivsel.

10.  Metoder til løbende evaluering og dokumentation af elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

11.  Forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger, herunder klasseledelse.

12.  Specialpædagogik og folkeskolens fag, herunder muligheder for undervisningsdifferentiering i alle fag.

13.  It og andre hjælpemidler i den daglige undervisning: Kollegial rådgivning og rådgivning og vejledning fra f.eks. videncentre i brug af særlige hjælpemidler, herunder it-baserede hjælpemidler og programmer.

14.  Kendskab til andre særligt tilrettelagte materialer, f.eks. punkt, digital tekst og piktogrammer.

15.  Kendskab til mulighederne for samarbejde med og rådgivning fra pædagogisk/psykologisk rådgivning og fra andre lokale, regionale og nationale specialrådgivningsorganisationer.

16.  Skolens opgaveløsning, funktion og kultur i forhold til elever med særlige behov.

17.  Skole-hjemsamarbejde.

18.  Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

Specialpædagogik på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Der lægges i faget specialpædagogik vægt på,

 • at den studerende tilegner sig kompetencer i at arbejde inden for det specialpædagogiske felt, der i disse år er under forandring og derfor findes i mangeartede former både indenfor almenpædagogiske og specialpædagogiske læringsmiljøer.
 • at den studerende tilegner sig kompetencer i at arbejde med inklusion, didaktik, klasseledelse og undervisningsdifferentiering inden for almen- og specialpædagogiske læringsmiljøer.
 • at den studerende opnår indsigt i, hvordan ressourcelæreren/speciallæreren indgår i samarbejde med f.eks. forældre, kollegateam, skoleledelse, pædagogisk-psykologisk rådgivning og sociale myndigheder.
 • at den studerende opnår indsigt i lærerens arbejde med sin egen relationskompetence og kommunikative færdigheder i undervisning, rådgivning og vejledning.
 • at den studerende opnår forskningsmæssig viden omkring specialpædagogik og inklusion

I løbet af fire semestre kan der f.eks. arbejdes med områder inden for:

 • Specialpædagogisk forskning, udvikling og teoridannelse
 • Normalitet og afvigelse
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser
 • Deltagelse, fællesskab og individualitet
 • Adfærd, kontakt og trivsel 
 • Forståelser af diagnoser og handicap
 • Handicap og tilgængelighed
 • Læse- og matematikvanskeligheder
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Individuelle elevplaner
 • Undervisningsdifferentiering
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • It-baserede hjælpemidler og undervisningsprogrammer til specialundervisningen
 • Lærerprofessionalitet
 • Lærerens samarbejdsrelationer, herunder teamsamarbejde, samarbejde med ressourcecenter og skole-hjem samarbejdet
 • Kollegial vejledning
 • Relationskompetence
 • Organisation af specialpædagogik i skolen
 • Samarbejde mellem skole/institution og øvrige myndigheder

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

1. Specialpædagogik og individ

De studerende vælger i samråd med underviseren et problemfelt, hvor de beskriver og vurderer faglige, personlige og sociale udviklingsmuligheder for en eller flere elever med særlige behov. På grundlag af kildestudier og evt. praksiserfaringer udarbejdes i grupper et mundtligt oplæg for holdet. Der afleveres forinden en kortfattet præsentation af emne, problemstilling, disposition og litteratur, svarende til 3-5 sider. Der er mødepligt ved fremlæggelserne.

2. Specialpædagogik og samfund

Specialpædagogiske organisationsformer i forhold til et samfundsmæssigt, historisk og kulturelt perspektiv. Skriftlig opgave. Omfang max. 5 sider ved individuel udarbejdelse, max. 8 sider ved grupper på 2-3 studerende og max. 10 sider ved grupper på 4 studerende.

3. Relationsarbejde, tværprofessionalitet, og skole/hjem samarbejde, belyst ud fra specialpædagogisk kontekst.

Lærerens relationsarbejde. Læreren i det tværprofessionelle samarbejde teamarbejde og/eller skole-hjem-samarbejdet. En skriftlig opgave, hvori der indgår empiri f.eks. interviews, observationer. Omfang max. 5 sider ved individuel udarbejdelse, max 8 sider ved grupper på 2-3 studerende og max. 10 sider ved grupper på 4 studerende.

4. Specialundervisning

Specialpædagogiske undervisningsmetoder/programmer med pædagogiske og didaktiske overvejelser. Studieproduktet er en skriftlig analyse af en specialpædagogisk metode/koncept og eller undervisningsmateriale, hvor didaktiske refleksioner fører til et undervisningsforløb. Omfang er maks. 5 sider ved individuel udarbejdelse, maks. 8 sider ved grupper på 2-3 studerende og maks. 10 sider ved grupper på 4 studerende.

I de skriftlige opgaver lægges der vægt på formidling af faget, herunder skriftlige sprogfærdigheder.

De studerende er forpligtet på aktiv deltagelse i alle aspekter af linjefaget såsom diskussioner, debatter, egne og andres fremlæggelser, vejledning, evalueringer og ekskursioner. I løbet af de 4 semestre er den studerende forpligtet på at udarbejde tre mundtlige oplæg. Ét i forbindelse med studieprodukt 1, ét i forbindelse med læsevanskeligheder og ét i forbindelse med matematikvanskeligheder.

I løbet af 4. semester udarbejder underviseren i samråd med holdet 4 faglige problemstillinger inden for CKF-områderne. Den studerende udarbejder et skriftlig oplæg på baggrund af denne lodtrækning. Oplægget afleveres en uge efter at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen. Der er ikke mulighed for vejledning efter lodtrækning.

Titel

Specialpædagogik og individ

Type/Form

Mundtlig fremlæggelse, kortfattet skriftligt oplæg, udarbejdes i grupper. Opponenthverv i forhold til anden gruppe. Desuden deltagelse i fremlæggelsesdagen(e) (datoer angivet i årsplanen) Læringsaktiviteter kan indgå i oplægget.

Omfang

3 sider skriftligt oplæg

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig fra underviser og opponenter

Afleveringsfrist

Fastsættes af holdets underviser, senest i slutningen af 1. semester

 

Titel

Specialpædagogik og samfund

Type/Form

Skriftlig opgave

Omfang

Maks. 5 normalsider ved individuel udarbejdelse, maks. 8 normalsider ved grupper på 2-3 studerende og maks. 10 sider ved grupper på 4 studerende.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af holdets undervisere, senest i slutningen af 2. semester

 

Titel

Relationsarbejde, i en specialpædagogisk kontekst

Type/Form

Skriftlig opgave

Omfang

Maks. 5 normalsider ved individuel udarbejdelse, max 8 normalsider ved grupper på 2-3 studerende og maks. 10 sider ved grupper på 4 studerende.

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Respons fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af holdets undervisere i holdets årsplan

 

Titel

Specialundervisning

Type/Form

Skriftlig analyse af specialpædagogisk metode/koncept og eller undervisningsmateriale samt undervisningsforløb. Udarbejdes individuelt

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Godkendt /ikke godkendt

Respons

Mundtlig eller skriftlig respons fra underviser, aftales på holdet

Afleveringsfrist

Fastsættes af holdets undervisere i holdets årsplan

 

Titel

2 mundtlige oplæg i forbindelse med undervisning i læse- og matematikvanskeligheder

Type/Form

Mundtlig, individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende efter aftale på holdet

Omfang

2 mundtlige oplæg. Krav: at der indgår minimum 1 læringsaktivitet for holdets studerende, fx afprøvning af undervisningsmateriale, hjælpemidler (herunder it), kreative øvelser eller et kort kooperativt undervisningsforløb.

Respons

Mundtlig fra underviser og medstuderende

Bedømmelse

Godkendt/ Ikke godkendt

Respons

Mundtlig respons fra underviser og studerende

Afleveringsfrist

Fastsættes af holdets undervisere i holdets årsplan

 

ve og fagets indhold i øvrigt.

ormAfløsning

Afløsning indgår ikke som element i specialpædagogik.

 

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6ÅV/36 ECTS

Type

Mundtlig prøve.
Der er mulighed for gruppeprøve på op til maks. 4 studerende sammen.

Form

Den/De studerende udarbejder et skriftligt oplæg på maks. 5 sider på baggrund af lodtrækning mellem 4 faglige problemstillinger stillet af underviseren indenfor ckf-områderne. Ved gruppeprøve forøges sideantallet i det skriftlige oplæg med 1 side pr. ekstra studerende. Oplægget afleveres en uge efter, at den/de studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen. Prøven består af en samtale med udgangspunkt i det afleverede oplæg.

Varighed (inkl. votering)

45 minutter ved 1 studerende.
75 minutter ved 2 studerende
100 minutter ved 3 studerende
120 minutter ved 4 studerende

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Godkendte obligatoriske studieprodukter

Ét afleveret oplæg til prøven

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V