Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Skole, sundhed og socialt arbejde

Fagets identitet

Faget arbejder i spændingsfeltet mellem social-, sundheds og pædagogiskfaglige grundspørgsmål og problemstillinger med særligt fokus på udvikling af en bedre indsats for udsatte børn og unge i skolesammenhænge.

Linjefaget sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge og gennemføre en helhedsorienteret og tværprofessionel forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

I faget arbejdes der derfor målrettet mod udvikling af de studerendes kompetencer til både selvstændigt såvel som i samarbejde på tværs af faggrupper at kunne iværksætte og koordinere en forebyggende indsats for udsatte børn og unge med skolens samlede virke som omdrejningspunkt.

Mål

Målet er at den studerende tilegner sig kompetencer til at

·         analysere og forstå sammenhængen mellem sundhedsforhold, sociale forhold og pædagogiske problemstillinger med særligt fokus på udsatte børn og unge

·         forstå betingelserne for skolens virke set i relation til de omgivende sektorers betydning for elevens, familien og skolens handlemuligheder

·         kunne deltage i udviklingen af og handle fremadrettet i tværprofessionelle indsatser med skolens praksis som omdrejningspunkt

·         kunne udvikle og handle fremadrettet i skolens virke under velovervejet hensyntagen til eksterne forhold af betydning for udsatte børn, unge og deres familier

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Socialt arbejde med børn og unge

·         børne- og ungepolitikkens betydning for skolens virke

·         organisering af det kommunale arbejde på børne-/ungeområdet

·         indsatser og foranstaltninger for udsatte børn, unge og familier

·         helhedsorienterede tilgange til udsatte børn, unge og familier

·         relationsdannelse med og understøttelse af udsatte børn og unge

·         former for udsathed, udstødningsmekanismer, marginalisering og kategorisering med særligt fokus på børn og unge

·         metoder til opsporing af udsatte børn og unge

·         tværprofessionelt samarbejde mellem socialforvaltning og skole omkring udsatte børn og unge

Udsatte børn og unges sundhed og trivsel

·         Sammenhæng mellem fysisk og psykisk sundhed

·         Sundheds- og sygdomsbegreber

·         Sundhedsfremme og sundhedspædagogik

·         Sundhedssystemets opbygning og funktion med særligt fokus på børn og unge

·         Danske skolebørns sundhed og trivsel

·         Tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedspersonale og skolens ansatte om udsatte børn og unge

Krop, bevægelse og læring 

·         Krop og bevægelses betydning for børn og unges sundhed og trivsel

·         Sammenhæng mellem krop og kognition

·         Forholdet mellem leg og læring

·         Bevægelsesfaglige aktiviteter med børn og unge

·          Tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger om udsatte børn og unge

Social innovation og entreprenørskab

·         Social innovation og entreprenørskab

·         Videnskabsteori og metode med fokus på social innovation og entreprenørskab

·         Projektledelse og forankring af sociale innovationsprocesser

·         Evaluering af sociale udviklingsprocesser

·         Metoder til afdækning af udviklingsressourcer i lokalsamfundet

·         Metoder til lokalsamfundsinddragelse i sociale innovationsprocesser

·         Tværprofessionelt og tværsektionelt samarbejde om sociale innovation

Fagets indhold og læsning på Institut for Skole og Læring

Faget læses i følgende 5 temamoduler:

Modul 1

(5 semester)

Introduktion til socialt arbejde med udsatte børn og unge

Omfang: 3 ects

 

Modul 2

(5. semester)

Krop, bevægelse og læring Omfang:

Omfang: 8 ects

 

Modul 3

(6. semester)

Sundhed og trivsel – med særligt fokus på udsatte skolebørn og deres familier

Omfang: 6 ects

 

Modul 4

(6. og 7. Semester)

Social innovation og entreprenørskab

 Omfang: 7 ects

 

Modul 5

(7. og 8. semester)

Metoder i socialt arbejde

Omfang: 12 ects

 

 

Faget inddrager relevant national og international forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde inden for alle indholdsområder af faget. Faget placeres som et toårigt fag på 3. og 4. årgang. Fagets indholdsområder har stor spændvidde. For at sikre sammenhæng og velvalgt progression forpligtes de studerende på at føre læringsdagbog i faget som en del af deltagelsespligten. Rammerne for læringsdagbogen og bedømmelsen heraf fastlægges af fagets hovedunderviser. 

 

Modul 1: Introduktion til socialt arbejde med udsatte børn og unge

Mål

·         At den studerende får begyndende forståelse for kompetencefordelingen arbejde på børn og ungeområdet

·         At den studerende får indsigt i den kommunale politik på børn og ungeområdet, og dennes betydning for arbejdet med børn og unge i skolesammenhæng

Indhold

·         Organiseringen af arbejdet på børn- og unge området. Herunder kompetencefordelingen imellem de forskellige professioner der arbejder med udsatte børn.

·         Intro til den kommunale børnepolitik og dennes betydning for arbejdet med børn og unge i skolesammenhæng.

·         Introduktion til lovgivning på børn- og ungeområdet.

·         Introduktion til arbejdet med en børnesag: fra opsporing, henvendelse/underretning til foranstaltning, med særligt fokus på skolens rolle og funktion.

·         Introduktion til helhedsorienteret tilgang til udsatte børn og unge, med særligt fokus på levevilkårs konsekvenser for udsatte børn, på samfunds- , gruppe- , familie-, og individ niveau.

 

 

Modul 2:  Krop, bevægelse og læring

Målet er at den studerende:

·         Opnår indsigt i krop og bevægelses betydning for trivsel og sundhed

·         Opnår indsigt i sammenhængen mellem krop og kognitiv læring af særlig betydning for udsatte børn og unge i indskolingen

·         Opnår indsigt og færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre, formidle og vurdere forskellige typer af bevægelsesaktiviteter med særligt fokus på behovene hos udsatte børn og unge i skolen

·         Forstår sammenhængen mellem og forskellene i leg og læring i et bevægelsesfagligt perspektiv på udsatte børn og unge

·         Opnår bevægelsesfaglige og kropslige kompetencer med fokus på skolen som helhed - herunder især samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen

Indhold

·         Undervisningen veksler mellem teori og praksis:

·         I praksisdelen lægges vægt på at afprøve, udføre og tilegnelsen af færdigheder knyttet til gennemførslen af bevægelsesfaglige aktiviteter i indskolingen

·         I både teori- og praksisdelen vil didaktik være et centralt emne i relation til målgruppen

·         I den teoretiske del lægges vægt på indføring af centrale teorier og begreber som understøttelse og perspektivering af bevægelsesfaglige og kropslige aktiviteter i indskolingen

·         Indføringen i muligheder og udfordringer knyttet til tværprofessionelt pædagogisk samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen tematiseres

Modul 3: Sundhed og trivsel – med særligt fokus på udsatte skolebørn og deres familier

Mål

·         At de studerende tilegner sig viden, der gør dem i stand til at iagttage skolebørn med sundheds- og trivselsproblemer.

·         At de studerende tilegner sig viden om betydningen af skolebørns sundhed og trivsel set i relation til deres faglige læreprocesser og personlige udvikling

·         At de studerende tilegner sig forståelse for muligheder og barrierer i det tværfaglige arbejde mellem lærere og sundhedspersonale.

Indhold

·         Sundshedspædagogik

·         Sundheds- og sygdomsbegreber

·         Social ulighed i sundhed

·         Danske skolebørns sundhed og trivsel

·         Det normale skolebarns fysiske udvikling

·         Sammenhæng mellem den fysiske og den psykiske sundhed. Psykosomatik.

·         Børn der vokser op i misbrugsmiljø.

·         Børn der vokser op i familier med psykisk sygdom

·         Børn med selvskadende adfærd.

·         Børn og stress

·         Tværfagligt og tværsektionelt samarbejde i et sundhedsfagligt perspektiv

 

 

 

Modul 4: Social innovation

Målet er at den studerende bliver i stand til: 

·         Konstruktivt og kritisk at kunne vurdere praksis- udviklings og forskningsbaseret videns relevans forhold til udvikling af praksis med særligt fokus på udsatte børn og unge i skolen

·         At kunne anskue konkrete muligheder og barrierer for at implementere forsknings- og udviklingsresultater om udsatte børn og unge i skolen.

·         At kunne udvælge, iværksætte og lede sociale innovationsaktiviteter på skolen i samarbejde med andre professioner, sektorer og målgruppen.

Indhold

·         Social innovation som udviklingsstrategi

·         Videnskabsteori og metoder med særligt fokus på social velfærdsinnovation

·         Metoder til og viden om afdækning af udviklingsressourcer i lokalsamfundet

·         Metoder til og viden om lokalsamfundsinddragelse i sociale innovationsprocesser

·         Metoder til evaluering af sociale udviklingsprocesser

·         Projektledelse og projektstyring af involverende sociale innovationsprocesser

·         Tværprofessionelt samarbejde som social innovativ indsats

 

 

Modul 5: Socialt arbejde i skolens praksis

Målet er at den studerende opnår viden om:

·         Relevant lovgivning på området.

·         Indsatser og foranstaltninger for udsatte børn, og disses betydning for børnenes dagligdag og generelle udvikling.

·         Børns udvikling og relationer, herunder fokus på resiliens og mestring.

·         Betydningen af, at være udsat, udstødning, marginaliseret og kategorisering. Herunder læreres muligheder for at indgå i relationsdannelsen og understøtte udsatte børns resiliens og mestringsstrategier.

Indhold:

·         Metoder til opsporing af udsatte børn samt håndtering af henvendelser vedrørende udsatte børn.

·         Inddragelsesmetoder til brug for arbejdet med udsatte børn og deres forældre

·         Kommunikation med udsatte børn, unge og deres forældre, herunder dialog omkring vanskelige og komplekse problemstillinger.

·         Tværprofessionelt samarbejdet mellem socialforvaltning og skole omkring udsatte børn.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Titel

Modul 1

Type/Form

De studerende fremlægger i grupper en udarbejdet skriftlig analyse af børnepolitikkens betydning for arbejdet og organiseringen af arbejdet på børn og unge området, med udgangspunkt i en konkret kommunes børnepolitik.

Omfang

Omfang af opgaven fastsættes af underviser.

Bedømmelse

 

Respons

Indstillingsopgaven bedømmes med bestået/ikke bestået ud fra både det skriftlige arbejde og den mundtlige fremlæggelse.

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Modul 2

Type/Form

En problemorienteret analyse af et planlagt og gennemført projekt/tiltag i skolen/institution med fokus på krop, læring og bevægelse.

Opgaven løses i grupper og fremlægges for resten af holdet. Der gives 2x30 minutters vejledning pr. gruppe.

Omfang

Aftales med underviser

Bedømmelse

 

Respons

Der gives mundtlig feedback på opgaven.

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Modul 3

Type/Form

En problemorienteret analyse af et konkret projekt / tiltag i folkeskolen med fokus sundhed og trivsel. Opgaven skal løses i grupper og fremlægges for resten af holdet.

Der gives 2x30 minutters vejledning pr. gruppe

Omfang

Omfang fastsættes af underviser

Bedømmelse

 

Respons

Der gives mundtlig feedback på opgaven.

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Modul 4

Type/Form

Med afsæt i selvvalgt innovationsopgave i bedømmelsespraktikken fremlægges ved hjælp af aktiv brug af IKT erfaringer opsamlet i praksis som kan dokumentere indfrielsen af målet med modulet

Omfang

Aftales med underviser

Bedømmelse

 

Respons

Der gives mundtlig feedback opgaven ud fra bestået/ikke bestået.

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Modul 5

Type/Form

På baggrund af praksisiagttagelser udarbejdes en skriftlig helhedsorienteret beskrivelse af en elevs situation.

På baggrund af beskrivelsen skal gruppen udarbejde en velbegrundet vurdering af elevens behov for støtte og efterfølgende pege på relevante handlemuligheder i skolesammenhænge. De studerende skal endvidere redegøre for etiske overvejelser herunder egne værdiers mulige betydning for vurdering og handlingsperspektivet.

Omfang

Aftales med underviser.

Bedømmelse

 

Respons

Der gives mundtlig feedback opgaven.

Afleveringsfrist

 

 

 

Prøve:

Fagets årsværk/ECTS

0,6ÅV/36 ECTS

Type

Mundtlig prøve.
Der er mulighed for gruppeprøve på op til maks. 4 studerende sammen.

Form

Den/De studerende udarbejder et skriftligt oplæg på maks. 5 sider på baggrund af et selvvalgt emne indenfor fagets ckf-områder. Kravene til den indholdsmæssige dimension udarbejdes af underviserne. Ved gruppeprøve forøges sideantallet i det skriftlige oplæg med 1 side pr. ekstra studerende. Prøven består af en samtale med udgangspunkt i det afleverede oplæg.

Varighed (inkl. votering)

45 minutter ved 1 studerende.
75 minutter ved 2 studerende
100 minutter ved 3 studerende
120 minutter ved 4 studerende

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Godkendt gennemførsel af fagets fem moduler.

Et skriftligt oplæg

Det skriftlige oplæg afleveres til tidsfrist fastsat af læreruddannelsen (primo maj)

Bestået praktik

Opfyldt deltagelsespligt i øvrigt

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V