Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Matematik

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Fag: Matematik

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Indsigt i faglige områder, der er centrale i matematik og i skolens matematikundervisning.
  • Indsigt i matematiks brug af ræsonnement, eksperiment, undersøgelse, systematisering og generalisering.
  • Viden om udvikling af matematiske begreber hos børn.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Tal

1.1

al, talsystemer og talmængder, herunder regningsarterne og deres hierarki.
Begrundelser for udvalgte generelle regler ved regning med tal.
Formler og generalisering af mønstre i tal.

1.2

Repræsentation og bearbejdning af data, statistiske grundbegreber.
Sandsynlighed og testning af hypoteser.
Modeller, vækst og simulering

 

2. Geometri

2.1

Plangeometriske grundbegreber og beviser.
Analytisk geometri med brug af koordinatsystem.
Rumgeometri, herunder 2 dimensionale gengivelser af det 3 dimensionale.

 

3. Fagdidaktik

3.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

3.2

Fastsættelse af mål, valg af indhold og planlægning af afgrænsede undervisningsforløb.

3.3

Valg af og udarbejdelse af undervisningsmateriale, brug af informations og kommunikations-teknologi, differentiering af undervisning og evaluering.

3.4

Forskellige former for matematikundervisning på baggrund af forskellige syn på læring.

3.5

Matematikkens sprog som kommunikationsmiddel.

Indhold

I liniefaget matematik arbejdes der med matematiske emner, der uddyber og perspektiverer de centrale emner, der arbejdes med i folkeskolens matematikundervisning. Anvendelse af ræsonnementer og problemløsningsstrategier er centralt for arbejdet med matematik som grundlag for beskrivelse af sammenhænge såvel skriftligt som mundtligt.

Matematikkens historie og betydning for den kulturelle og samfundsmæssige udvikling gennem tiderne belyses som baggrund for matematikkens anvendelse i en højteknologisk verden. Matematikkens betydning inden for kunst og arkitektur samt ved beskrivelsen af naturfænomener er en del af perspektiveringen af folkeskolens matematikundervisning.

Matematiklæring og matematikundervisning er en central del af indholdet. Der arbejdes med pædagogiske og psykologiske teorier, der er centrale for den læring og undervisning, der er beskrevet i under-visningsministeriets faghæfte for matematik. Gennem hele forløbet arbejdes der med at knytte under-visningens indhold til matematikfaget i skolen og dets betydning i et demokratisk samfund.

Fagdidaktikken og almendidaktikken skal sammen med fagpraktikken danne grundlaget for den studerendes mulighed for at implementere den matematiske viden og indsigt i sit virke som matematiklærer.

Eksamen

Type:
Skriftlig centralt stillet prøve.
Mundtlig prøve med lodtrukket emne.

Varighed:
Skriftlig: Fastsættes af undervisningsministeriet
Mundtlig:Gennemføres i løbet af 4 timer

Form:
Skriftlig: Centralt stillede opgaver
Mundtlig: Eksamen foregår individuelt eller i grupper á 2-3 studerende; eksamen tilrettelægges, så max. 6 studerende arbejder samtidig (jfr. folkeskolens mundtlige prøveform i matematik)

Grundlag:
CKF, studieordning, redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:
2 godkendte fagdidaktiske arbejder (intern evaluering).

Der gives 2 karakterer efter 13-skalaen, 1 for den skriftlige prøve og 1 for den mundtlige prøve.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V