Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Natur/Teknik

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Fagets identitet

Natur/teknik omhandler natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår samt menneskets samspil med naturen i den nære og fjerne omverden, som er relevant for natur/teknikundervisningen i skolen. Undervisningen i natur/teknik integrerer fag, fagdidaktik, læringsteori og undervisningsmetoder som en forudsætning for en kreativ og engagerende undervisning i faget natur/teknik samt i naturfaglige temaer for elever på skolens yngste og mellemste klassetrin.

Centralt i faget står det praktisk/ eksperimenterende og undersøgende arbejde.

Natur/teknik har fokus på naturfagsundervisningens fælles stofområder, videnskabsteoretiske og - historiske tilgange, naturfagenes begrundelse og rolle i samfundet og i skolen. Naturfagenes indbyrdes sammenhæng og samspil gennem skoleforløbet og samspillet med andre af skolens fag er ligeledes et centralt perspektiv.

Mål

Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til

1.      at forestå en almendannende natur/teknikundervisning, der kombinerer viden fra naturvidenskabernes og teknologiens historie med den overordnede samfundsudvikling i sin undervisning.

2.      at kunne demonstrere en bred og punktvis dyb faglig indsigt indenfor natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår og menneskets samspil med naturen med særlig relevans for skolefaget natur/teknik.

3.      at kunne forholde sig til interessekonflikter i samspillet mellem menneske, teknologi og natur og perspektivere i forhold til forskellige natursyn og etiske spørgsmål.

4.      at kunne formidle og anvende naturfaglige arbejdsmetoder og tanke- gange, der er tilpasset elevernes udviklingstrin og faglige standpunkt.

5.      at varetage en varieret undervisning i natur/teknik for alle elever samt medvirke til udvikling af faget i folkeskolen, så eleverne fastholder og udvikler deres interesse og engagement for naturfagene.

6.      at udvikle elevers naturfaglige erkendelse, lyst til udforskning, fortrolighed med og glæde ved at færdes i naturen.

7.      at målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur/teknik undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og på baggrund af viden om progression.

8.      at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske, psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

1.      formidling af naturfag i folkeskolen inden for rammerne af naturfaglig almendannelse.

2.      skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.

3.      viden om hvordan hverdagsbegreber og hverdagssprog på hensigtsmæssig måde kan udvikles til faglige begreber med tilhørende fagsprog.

4.      det praktisk/eksperimenterende arbejde i undervisningen, herunder sikkerhedsbestemmelser om ansvar, praktisk arbejde, laboratorieindretning, brandbekæmpelse samt grundlæggende førstehjælp.

5.      kriterier for stofudvælgelse til brug for analyse, vurdering og udvikling af undervisningsmidler.

6.      opstilling af faglige mål for elevers læring indeholdende en faglig progression med udgangspunkt i fagets bestemmelser.

7.      planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af natur/teknik undervisning, der indeholder overvejelser over progression og tager hensyn til den enkeltes elevs kognitive, affektive og sociale baggrund for naturfaglig læring.

8.      evaluering af undervisning og forskellige evalueringsformer rettet mod såvel den enkeltelte elev som hele klassen, så evaluering bliver en naturlig integreret del af undervisningen.

9.      viden om hvordan der kan gennemføres en undervisning, som bygger på iagttagelser, teoretiske refleksioner, aktuelle begivenheder, undersøgende praktisk og eksperimenterende arbejde i laboratoriet og i den omgivende natur.

10.  nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder i naturfagsdidaktik, herunder børns og unges interesse for naturfagene nationalt og internationalt.

11.  viden om hvordan omverdenen og uformelle læringsmiljøer kan inddrages i den naturfaglige undervisning.

12.  naturfaglige fænomener, stoffer, materialer, levende organismer, vejret og teknologi, som børn møder i omverdenen.

13.  stofkredsløb, energistrømme, økologi og klima som centrale sammenhænge.

14.  kroppen og dens funktioner, samt menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.

15.  viden om teorier om universets, jordens og livets opståen og udvikling og forskellige verdens-billeder.

16.  naturfagenes grundfortællinger/paradigmer samt centrale elementer af naturvidenskabernes og teknologiens historie og idegrundlag.

17.  færdigheder i at anvende naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder herunder praktisk/ eksperimenterende arbejde med enkelt udstyr på skolen, i laboratoriet og lokalområdet samt at bygge og designe enkle konstruktioner.

18.  Indsigt i naturgivne og menneskeskabte forhold, som har indflydelse på menneskers og andre levende organismers levevilkår og livsbetingelser i den nære og fjerne omverden.

19.  ressourcer, teknologi, produktion og miljø og de interessemodsætninger, der knytter sig til natur- og samfundsudviklingen.

20.  viden om og brug af relevante kilder, kort, opslagsværker, bestemmelsesnøgler og informationsteknologi.

Natur/teknik på Institut for Skole og Læring  – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Natur/teknik bygger på et bredt naturfagligt fundament. På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i samarbejde mellem underviser og de studerende.

Internationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Undervisningens indhold er organiseret i  fagdidaktiske temaer. Hvert tema vil omfatte faglig teori, praktisk arbejde samt fagdidaktik. Der vil i alle temaer indgå eksemplarisk valgt indhold, der kan beskrives i en progression i forhold til folkeskolens natur/teknik-undervisning fra 1. til 6. kl.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende og gruppearbejde. Desuden indgår et antal ekskursioner og studiebesøg.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling og -registrering, præsentation af eksperimentelle resultater og som fremlæggelsesredskab.

Den studerende skal gennemføre et obligatorisk sikkerhedskursus for lovligt at kunne arbejde i et naturfagslokale.

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

1.      tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen

2.      tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger og udviklingen mod det mere præcise fagsprog og -begreber

3.      gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Den studerende skal for at opfylde sin deltagelsespligt og blive indstillet til eksamen have  godkendt/bestået følgende obligatoriske indstillingsprodukter:

Titel

Sikkerhedskursus

Type/Form

Aktiv deltagelse hele dagen

Omfang

1 dags kursus

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

 

Afleveringsfrist

Inden udgangen af 4. semester

 

Titel

Fagfaglig opgave

Type/Form

Individuel skriftlig opgave. Med udgangspunkt i et af de lodtrukne fagfaglige spørgsmål til eksamen, udarbejdes en individuel fagfaglig opgave

Omfang

1 normalside

Bedømmelse

Opgaven vurderes godkendt såfremt den er afleveret.

Respons

Holdet kan vælge at bruge undervisningstid på en mundtlig fremlæggelse af opgaven og i den forbindelse få mundtlig respons

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 2. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

IKT produkt

Type/Form

Fremstilling af IKT-produkt og fremlæggelse af produktet for holdet.

Med udgangspunkt i et af de lodtrukne spørgsmål til eksamen fremstilles og fremlægges et IKT-produkt. Produktet defineres nærmere af holdets underviser og kan f.eks. være produktion af en film eller en interaktiv tavlefil. IKT-produktet må ikke tage udgangspunkt i det samme lodtrukne spørgsmål som den fagfaglige opgave.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig respons fra hold + underviser

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 2. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Stor skriftlig opgave

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Opgaven skal indeholde et begrundet undervisningsforløb til 3. klasse og have fokus på progression i undervisningen i natur/teknik

Omfang

Maks. 15 sider

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Skriftlig respons

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 2. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Synopsisoversigt

Type/Form

Individuelt skriftligt produkt.

Oversigten skal demonstrere at synopserne kommer bredt rundt i faget natur/teknik og arbejder med trinmål fra alle fire CKF’er i faghæftet for natur/teknik.

Omfang

1 side

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 4. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Synopsis 1

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Undervisningsforløb til 1.klasse. Fokus på afdækning af forforståelse med inddragelse af elevernes hverdagsopfattelser og erfaringer.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

Skriftlig respons

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 4. semester fastsættes af holdets underviser.

 

 

Titel

Synopsis 2

Type/Form

Individuel skriftlig opgave. Undervisningsforløb til 6. klasse. Fokus på progression til naturfag i overbygningen

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 4. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Synopsis 3

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes grupper af 2-3 studerende.

Undervisningsforløb til 4. klasse. Fokus på undervisning i eksterne læringsrum.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret.

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 4. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Synopsis 4

Type/Form

Individuel skriftlig opgave.

Undervisningsforløb til 2. klasse. Fokus på praktisk og eksperimentelt arbejde i natur/teknik.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret.

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveringsdato inden udgangen af 4. semester fastsættes af holdets underviser.

 

Titel

Undervisning/ekskursion

Type/Form

Deltagelse i planlægning og gennemførelse af en ekskursion eller undervisningsgang for holdet.

Omfang

Deltagelse i planlægning og gennemførsel af en ekskursion.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig fra opponentgruppe og underviser.

Afleveringsfrist

Gennemføres inden udgangen af 4. semester på en dato fastsat af holdets

 

Titel

Opponent på medstuderendes undervisning/ekskursion

Type/Form

Give kvalificeret feedback til den undervisende gruppe efter underviserens anvisninger.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Gennemføres inden udgangen af 4. semester på en dato fastsat af holdets underviser.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i natur/teknik.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig, individuel eller gruppeprøve.

Form

Prøven er delt i 2 prøver.
1. Prøve:
Sker ved lodtrækning blandt de fem synopser. Den eller de studerende skal vise repræsentative aktiviteter/forsøg fra undervisningsforløbet i synopsen, og forholde sig didaktisk og naturfagligt til indholdet i undervisningsforløbet (ca. 30 min).
2. Prøve
Kendt lodtrukkent spørgsmål inden for CKF. Ingen forberedelsestid. Der må ikke medbringes egne hjælpemidler. (ca. 10 min. pr. studerende).

Varighed (inkl. votering)

Der gives 1½ times forberedelse til første delprøve. Ingen forberedelse til anden delprøve.
1 studerende: 45 min.

2 studerende: 75 min.

3 studerende: 100 min.

4 studerende: 120 min.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Godkendte obligatoriske indstillingsprodukter

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V