Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Geografi

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Fag: Geografi

Mål
Målet er, at den studerende bliver i stand til at:
 • Anvende natur og kulturgeografiske discipliner og teorier i analyse og forklaring af mønstre og processer i natur og kulturlandskaber som de fremtræder lokalt, regionalt og globalt.
 • Analysere og vurdere problemstillinger, der knytter sig til menneskers levevilkår i forskellige regioner under hensyntagen til mulige interessekonflikter i samspillet mellem menneske og natur, mellem regioner og mellem folkeslag med forskellige traditioner og værdier.
 • Redegøre for videnskabsfagets forskellige fagsyn og begrunde undervisningsfaget i forhold til skolens opgave.
 • Anvende fagets hjælpemidler og kilder samt planlægge og gennemføre ekskursioner og feltarbejder i forskellige typer af regioner.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Samspillet mellem menneske og natur

1.1

Sammenhænge mellem menneske og natursyn og udnyttelsen af natur og kulturgrundlaget.

1.2

Samspil mellem mennesker, ressourcer, produktion og miljø i lande på forskelligt økonomisk og teknologisk niveau, herunder begrebet bæredygtig udvikling.

1.3

Befolkningsudvikling, urbanisering, økonomi, ressourceforbrug og miljø, mulige interessekonflikter og arbejdet med løsning af disse lokalt, regionalt og globalt.

 

2. Naturgrundlaget

2.1

Væsentlige teorier og begreber fra naturgeografiske discipliner: Geologi, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, hydrologi og jordbundslære.

2.2

Naturgeografiske mønstre som resultat af stof og energistrømme.

2.3

Mineraler, energiråstoffer, klima, jordbund og vand som ressourcegrundlag.

 

3. Kulturgrundlaget

3.1

Væsentlige teorier og begreber fra kulturgeografiske discipliner: Økonomisk geografi, bebyggelsesgeografi, demografi, etnografi og geopolitik.

3.2

Traditioners og værdiers betydning for levevilkårene hos forskellige folk.

3.3

Det globale mønster af rige og fattige regioner samt årsagerne til og konsekvenser af uligheden, herunder udviklingsteorier og strategier.

3.4

Egen og andre kulturer samt mellemfolkelige spørgsmål med udgangspunkt i menneskerettigheder og demokratiopfattelser.

 

4. Geografiske referencerammer og sprog

4.1

Jorden som et system af interaktive regioner, der skabes og udvikles i et samspil mellem politiske, økonomiske og økologiske forhold, herunder opdelingen i stater og nationer.

4.2

Overnationale organisationer og deres indflydelse på geografiske mønstre.

4.3

Kortet som geografisk sprog samt principper og fremgangsmåder ved fremstilling af kort, kartografiske udtryksformer og forskellige typer af kort.

 

5. Fagdidaktik

5.1

Videnskabsfagets skiftende fagsyn og skolefagets udvikling samt geografiske perspektiver på aktuelle begivenheder og problemstillinger.

5.2

Kriterier for stofudvælgelse og principper for planlægning og evaluering af læreprocesser, der både tilgodeser fagets formål og fagbeskrivelser og elevernes medindflydelse, samt udvikler elevernes geografiske sprog.

5.3

Formål og indhold i skolefaget natur/teknik samt overvejelser over, hvordan geografi kan bygge videre på elevernes geografiske referenceramme fra blandt andet natur/teknik undervisningen.

5.4

Feltarbejder og ekskursioner i tilknytning til både natur og kulturgeografiske emneområder.

5.5

Anvendelse af informations og kommunikationsteknologi og vurdering af dens muligheder både i forbindelse med det faglige studiearbejde og i formidlingen af fagets emner og som et fagligt pædagogisk værktøj i forhold til læreprocesser i geografiundervisningen.

5.6

Analyse af undervisningsmaterialer i faget.

Indhold

 • teoretisk og praktisk arbejde med CKF
 • udarbejdelse af ekskursionsprogrammer og fagdidaktiske, regionale, natur- og kulturgeografiske øvelser. Hver studerende skal deltage i udarbejdelse af mindst 2 ekskursionsprogrammer og mindst 4 øvelser. Ekskursionsprogrammer og øvelser fremlægges ved eksamen
 • deltagelse i indenlandske ekskursioner af tilsammen mindst 6 dages varighed
 • udarbejdelse af en selvvalgt, individuel, skriftlig opgave med relation til flere CKF;
  opgavens titel godkendes af læreren; dens omfang må ikke overstige 15 A4-sider ekskl.. bilag
 • planlægning og gennemførelse af en udenlandsekskursion; deltagelse heri er ikke obligatorisk.

I studieforløbet indgår et samarbejde mellem geografi, biologi og fysik/kemi, hvori der vælges emner og arbejdsformer med henblik på undervisning i natur/teknik i skolen.

Eksamen

Type:
Mundtlig.

Varighed:
60 min. pr. studerende.

Form:
Eksamen består af 2 delprøver:

 1. en prøve hvor den individuelle, skriftlige opgave danner udgangspunkt for eksaminationen,
 2. en prøve baseret på et lodtrukket spørgsmål med udgangspunkt i ét eller flere CKF, som ikke er repræsenteret i den individuelle opgave. Hertil gives 1 times forberedelsestid.

Grundlag:
CKF, studieordning, Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
Individuel skriftlig opgave, attestation for 2 ekskursionsprogrammer, 4 øvelser og for deltagelse i ekskursioner af mindst 6 dages varighed.

Der gives én karakter efter 13-skalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af de 2 delprøver

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V