Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

Studieordningen for Læreruddannelsen ved Institut for Skole og læring på Professionshøjskolen Metropol er udarbejdet på baggrund af

  • lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og
  • bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 562 af 1. juni 2011).

Studieordningen gælder for studieåret 2014/2015 for årgang 2011 og 2012. Desuden gælder studieordningen for studerende fra ældre årgange, der skal afslutte deres uddannelse på denne studieordning, jf. bestemmelser om overgangsordninger.

Da der fra sommeren 2013 er indført ny læreruddannelse er faktuelle forhold, samt studieordnings-fag-tekster  der udelukkende vedrører 1. og 2. årgang på denne uddannelse udeladt af nærværende studieordning.

Ved fremtidige justeringer af studieordningen (én gang årligt) vil ændringer have virkning for ikke påbegyndte fag på kommende studieår. Ændringer vil ikke træde i kraft med tilbagevirkende effekt for allerede påbegyndte fag. Ændringer i linjefag á 1,2 årsværk/72 ECTS kan ske i fagets specialiseringsforløb/anden del og derved få gyldighed for studerende, der har afsluttet delprøve i faget. Ændringer i linjefag á 0,6 årsværk/36 ECTS vil få gyldighed for årgange, der starter på faget men ikke for årgange, der har afsluttet første år af faget. Dispensation her fra kan søges hos uddannelsesleder, når underviser og et hold er enige heri.

Undervisningsministeriet har i skrivelse af 2. marts 2010 (sagsnr. 188.45C.021) givet tilladelse til en række standardforsøg med læreruddannelsen. Ydermere har læreruddannelserne Metropol fået tilladelse til at oprette to særlige profillæreruddannelser. Vilkårene for de aktuelle årgange er således meget forskellige og kompleksiteten i den konkrete tilrettelæggelse lige så.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V