Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tysk

Studieordning: 2003

Fag: Tysk

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Sikkerhed i at forstå talt og skrevet tysk samt i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
  • Viden og bevidsthed om sprog og sprogbrug samt færdighed i at analysere og beskrive sprog.
  • Viden om kultur og samfundsforhold i det tyske sprogområde samt færdighed i at forstå og vurdere tekster og andre medieprodukter på baggrund af den historiske og kulturelle udvikling.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Sprogfærdighed og sprogtilegnelse

1.1

Lytte og læseforståelse samt lytte og læsestrategier.

1.2

Analyse og vurdering af tekster og andre udtryksformer, herunder billede og lyd.

1.3

Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed samt kommunikationsstrategier.

1.4

Refleksioner over egen sprogtilegnelse med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder.

1.5

Brug af hjælpemidler i form af elektroniske medier, informations og kommunikationsteknologi, ordbøger og håndbøger.

 

2. Sprog og sprogbrug

2.1

Tekstlingvistik med henblik på forståelse af sprogets variationsmuligheder, herunder forskellige stillag, genrer og teksttyper.

2.2

Sprogets opbygning og brug, herunder udtale og ordforråd.

2.3

Kriterier for udvælgelse af grammatisk stof og sammenligning af forskellige grammatiske fremstillinger.

2.4

Beskrivelse, analyse og vurdering af elevsprog

2.5

Sammenligning mellem tysk og dansk sprog og sprogbrug.

 

3. Kultur og samfundsforhold

3.1

Levevilkår og livsformer med henblik på udvikling af interkulturel kompetence.

3.2

Nutidige kultur og samfundsforhold i historisk og geografisk perspektiv. Skønlitteratur, herunder ungdomslitteratur, sagprosa og andre udtryksformer.

 

4. Fagdidaktik

4.1

Skolefagets begrundelse, indhold og udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

4.2

Tyskfagets rammer og vilkår i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

4.3

Teorier om sprogtilegnelse.

4.4

Analyse og vurdering af undervisningsmateriale, herunder informations og kommunikations-teknologi.

4.5

Arbejdsmetoder og samarbejdsformer, der støtter selvstændige læreprocesser, herunder prak-tisk musiske udtryksformer.

Indhold

Liniefagets forskellige indholdsområder, beskrevet i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, integreres i et helhedssyn på sprog og kultur, tilegnelse og formidling.

Studiet omfatter mindst 5 studiemønstre i form af tematiske forløb, der hver for sig lægger hovedvægten på et eller flere indholdsområder.

Med henblik på at fremme faglig fordybelse, systematisk selvvirksomhed og samarbejde indgår i tilknytning til studiemønstrene flg. semesteropgaver:

  • en opgave inden for området sprogfærdighed og sprogtilegnelse, især med henblik på lytte- og læseforståelse
  • to opgaver inden for området kultur- og samfundsforhold
  • en faglig-pædagogisk opgave inden for området fagets didaktik

Semesteropgaverne fremlægges i varierede former, individuelt eller i grupper.
Omfang for skriftlige opgaver ca. 10 sider; ved mundtlig fremlæggelse ca. ½ time pr. studerende.
Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at de 4 opgaver er bedømt og godkendt internt.

Eksamen

Type:
Skriftlig centralt stillet prøve
Mundtlig prøve

Varighed:
Skriftlig: fastsættes af undervisningsministeriet
Mundtlig: 60 min. pr. studerende

Form:

  • Individuelt emne med udgangspunkt i et skriftligt oplæg
  • Et lodtrukket spørgsmål inden for CKF’s sprog og sprogbrug med udgangpunkt i et tekstmateriale, herunder elevproducerede tekster

Der gives forberedelsestid.

Grundlag:
CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen:
Individuelt skriftligt oplæg (omfang ca. 5 sider) afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato. Emnet skal godkendes af læreren.

4 semesteropgaver jfr. studieordningen

Afløsning:
Kan finde sted inden for sprog og sprogbrug: Udtale/fonetik.

Der gives 2 karakterer efter 13-skalaen, 1 for den skriftlige prøve og 1 for den mundtlige prøve.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V