Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget hjemkundskab

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Hjemkundskab

Prøven består af to delprøver. Der gives karakter for hver delprøve. Hver enkelt delprøve skal bestås, for at undervisningsfaget er bestået. Den samlede karakter i undervisningsfaget fastsættes som et gennemsnit af de to delkarakterer.

 

1. delprøve er en praktisk prøve

Gennem de moduler, der gennemføres for at gå til den afsluttende eksterne prøve i hjemkundskab, samler den studerende dokumentation for erhvervelse af kompetencer i en arbejdsportfolio. Et dækkende udvalg af materialer fra arbejdsportfolien samles i en præsentationsportfolio, der skal medbringes til prøven. I præsentationsportfolien dokumenterer den studerende at have opnået videns- og færdighedsmål inden for fagets 4 kompetenceområder. Præsentationsportfolien indgår ikke i bedømmelsen.

Den studerende udarbejder en problemstilling, som er dækkende for fagets 4 kompetenceområder. Denne problemstilling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven. Problemstillingen er hentet fra portfolien.

Den studerende afleverer en synopsis på maks. 5 normalsider med begrundelser for emne, kildehenvisning, disposition og litteraturliste. Synopsen indgår i bedømmelsen.

Den praktiske delprøve indeholder arbejde med fødevarer og håndværksmæssige processer. Denne del foregår i hjemkundskabslokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som hjemkundskabslærer i en praksissammenhæng.

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

 

2. delprøve er en mundtlig prøve

Den mundtlige delprøve skal indeholde elevmateriale, som den studerende har hentet ind i uddannelsen fra professionen. Det kan være i form at video, plancher, billeder, digitalt materiale, mm. hentet fra præsentationsportfolien.

Der kan spørges ind til portfolien under hele eksaminationen.

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

 

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V