Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Samfundsfag

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Fag: Samfundsfag

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Kendskab til politologisk, økonomisk og sociologisk teori og metode samt videnskabsteoretiske indfaldsvinkler til studiet af samfundsforhold.
  • Viden om og indsigt i lokale, regionale og internationale samfundsforhold og forandringer.
  • Grundlag for at analysere strukturer, aktører og processer i forskellige menneskelige fællesskaber.
  • Grundlag for at analysere såvel menneskets rolle og funktion i sociale, politiske og økonomiske sammenhænge som de menneskelige fællesskabers betydning og position for den enkelte.
  • Grundlag for kritisk at analysere nationale og internationale begivenheder og tage begrundet stilling hertil.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Samfundsfaglig teori og metode

1.1

Filosofiske og videnskabsteoretiske indfaldsvinkler til studiet af menneske og samfund.

1.2

Teorier og perspektiver fra sociologi, politologi og økonomi.

1.3

Principper for udvælgelse af metoder, begreber og modeller i behandlingen af et fagligt stofområde og skriftlig og mundtlig begrundelse for valg af disse.

1.4

Kvantitative og kvalitative undersøgelses og dokumentationsmetoder knyttet til empiriske undersøgelser.

 

2. Faglige genstandsområder
Konflikt, samarbejde og integration fra individniveau til globalt niveau belyst gennem:

2.1

Sociale grupperinger og deres samspil. Levevilkår. Normer og værdier. Kultur. Uddannelse og kommunikation.

2.2

Politiske systemer, demokrati og demokratiske processer. Politisk socialisering og menneske-rettigheder. Velfærdsstater og velfærdssamfund.

2.3

Økonomiske systemer, udviklingstendenser og interesser. Produktion og forbrug. Teknologisk udvikling. Arbejdsmarkedsforhold.

2.4

Internationale forhold i globalt perspektiv, internationale aktører, de modsatrettede tendenser mellem globalisering og lokal fokusering. Aktuelle sikkerhedsproblemer. Danmarks og Europas placering i verden. Global udvikling og uligheder.

2.5

Samfund og naturgrundlag. Ressourcer. Produktions og forbrugsmønstres miljøeffekter. Ener-gi og energiforbrug. Forskellige natursyn

2.6

 

 

3. Fagdidaktik

3.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

3.2

Metodiske og didaktiske indfaldsvinkler til undervisningen i skolefaget samfundsfag og samspillet mellem samfundsfaglige problemstillinger og pædagogiske synsvinkler.

3.3

Principielle og metodiske problemer ved formidling, oplysning og undervisning om samfunds-forhold og samfundsforandringer, herunder indblik i forskellige dannelsessyn.

3.4

Kriterier for udvælgelse af forskellige typer stof og undervisningsmaterialer. Brug af informations og kommunikationsteknologi.

3.5

Planlægning og gennemførelse af udadrettede aktiviteter, herunder studierejser, institutions og virksomhedsbesøg.

Indhold

Foruden de nævnte CKF-faglige genstandsområder præciseres, at politiske ideologier og beslutnings-processer er væsentlige områder for faglig fordybelse.

Desuden vægtes emner vedrørende fritid og medier til forståelse af informationssamfundet.

I studieforløbet udarbejdes 2 skriftlige opgaver, hvor mindst 2 af fagets 4 discipliner – politologi, økonomi, sociologi og international politik – indgår. Det er ikke muligt at lade de samme discipliner indgå i begge skriftlige opgaver, dog må 1 af disciplinerne indgå i begge skriftlige opgaver. Omfang for skriftlige opgaver: max 20 sider.

Der arbejdes med fagdidaktik i forbindelse med de fire faglige discipliner. Der lægges særlig vægt på inddragelse af IT.

Eksamen

Type:
Mundtlig (der er mulighed for gruppeeksamen; max. 3 studerende)

Varighed:
60 min. pr. studerende. Ved gruppeeksamen følges Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
Mundtlig eksamen omfatter en a-del og en b-del

  • a-delen: 3-5 lærerstillede samfundsfaglige spørgsmål med udgangspunkt i én af de 2 skriftlige opgaver efter eget valg. Der gives forberedelsestid.
  • b-delen: Et kort skriftligt oplæg med fagdidaktiske overvejelser over et undervisningsforløb i samfundsfag i folkeskolen.

Grundlag:
CKF, studieordning, Redegørelse for eksamensgrundlaget, 1 skriftlig opgave efter eget valg (max. 20 sider), et kort skriftligt fagdidaktisk oplæg (2-5 sider).

Betingelser for indstilling til eksamen:
2 skriftlige opgaver, hvor mindst 2 af fagets discipliner indgår i hver opgave, samt et kort skriftligt fagdidaktisk oplæg. Emnerne skal godkendes af læreren.

Der gives én karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V