Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kristendomskundskab/religion

Studieordning: 2003

Fag: Kristendomskundskab/religion

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig indsigt i:

 • Kristendommen, dens grundbegreber, karakteristiske udtryk og betydning i kulturel og social sammenhæng.
 • Andre religioner, deres grundbegreber, karakteristiske udtryk og betydning i kulturel og social sammenhæng.
 • Filosofiske og etiske problemstillinger, som de kommer til udtryk i den måde, mennesker tolker tilværelsen på i religion, filosofi og kunst.
 • Kristendoms og religionsundervisningens historie og status i dansk skoletradition.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Stofområder, temaer og metoder

1.1

Kristendommens baggrund, tilblivelse og hovedtanker, dens forskellige udtryk i f.eks. ritualer, symboler, hverdagsliv og kunst. Forskellige kristendomsopfattelser og deres betydning i sammenhæng med udviklingen i europæisk kultur.

1.2

Andre religioner, deres oprindelse og hovedtanker, deres betydning i nutidig kulturel og social sammenhæng og deres forskellige udtryk i f.eks. ritualer, symboler, hverdagsliv og kunst. Religiøse strømninger af betydning for nutidens livssyn.

1.3

Religionsfaglige metoder, herunder analyse og fortolkning af tekster og andet kildemateriale og sammenligning af forskellige religioner og livsopfattelser.

1.4

Formulering og formidling af kristendommens og andre religioners selvforståelse.

1.5

Livsfilosofi og etik. Aktuelle og centrale tilværelsesspørgsmål, der vedrører den enkelte, forholdet til medmennesket, til samfundet og til naturen.

1.6

Formulering og bearbejdelse af religiøse, filosofiske og etiske spørgsmål, som er væsentlige for skolens elever, og som kan udfordres og kvalificeres i mødet med det faglige kundskabsstof.

 

2. Fagdidaktik

2.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

2.2

Kristendoms og religionsundervisningens sigte, muligheder og problemer i skolen. Samspillet mellem fagdidaktiske og almendidaktiske spørgsmål. Det faglige indholds betydning for børns og unges selvforståelse, kulturelle identitetsdannelse og tilværelsesopfattelse.

2.3

Begrundelse, planlægning, udførelse og evaluering af undervisning i og med faget under anvendelse af forskellige arbejdsformer, herunder praktisk musiske samt informations og kommunikationsteknologi, og således at der etableres et møde mellem centralt fagligt stof og elevernes verden.

Indhold

 1. Fordybelser i kristendommens bibelske grundlag. Sammenhængende læsninger i evangelierne og af Paulus med henblik på sammenfatning af hovedbegreberne og indblik i historiske forhold.
 2. Intensiv beskæftigelse med udvalgte perioder fra kristendommens historie. Hovedskikkelser og hovedbegivenheder i perioden. De grundlæggende tænkemåder. Inddragelse af hverdagslivet og tidens kunst, ritualer og symboler.
 3. Store tænkere og deres inspiration til nutidsmennesker. Aktuelle værdispørgsmål og overvejelser over etik, menneskesyn og livsgrundlag.
 4. Den moderne dansker og traditionen. Tro, ateisme, det søgende menneske.
  Religiøse miljøer i Danmark i dag; f.eks. folkekirken, frikirker, New Age, Islam.
 5. Uddybende arbejde med Islam. Oprindelsen, grundbegreber, historie, betydning i dag.
  Forholdet mellem Islam og kristendommen. Muslimsk kultur og dansk kultur. Problemer og inspirationer i et flerkulturelt samfund. Religionsundervisningens muligheder i den forbindelse.
 6. Andre religioner, fx hinduisme og buddhisme. Grundbegreber, eksistensforståelse og menneskesyn, historie og betydning i dag.
 7. Hovedbegreber i kristendommen. Forsøg på en dogmatisk sammenfatning af hvad kristendom er i sammenligning med andre religiøse tænkemåder. Myter og symboler, højtider og fester.
 8. Eventuel indføring i den nordiske mytologis vigtigste fortællinger og disse fortællingers betydning i dansk skoletradition.
 9. Kendskab til og analyse af danske salmer og sange.
 10. Kristendoms- og religionsundervisningens historie. Fagets aktuelle sigte og debatten herom. Konkret viden og debat om fagets muligheder og problemer i skolen.
 11. Fortløbende didaktiske overvejelser i forbindelsen med emnerne. Analyse og valg af undervisningsmaterialer. Udformning af konkrete undervisningsforløb.
  Fortælletræning og øvelser i at filosofere. Praktisk-musiske udtryk i religionsundervisningen. Grundlæggende kendskab til IKT-mulighederne i faget.

Eksamen

Type:
En mundtlig prøve. (Der er mulighed for gruppeeksamen).

Varighed:60 minutter pr. studerende. Ved gruppeeksamen følges Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
Eksamen består af 2 dele (ca. 30 min. pr. del):

 • En samtale ud fra et lodtrukket spørgsmål, som er udarbejdet i samråd med de studerende. Spørgsmålene er fordelt ved forhåndslodtrækning og tildeles umiddelbart før en forberedelsestid på 30 min.
 • En samtale ud fra en skriftlig opgave, hvis emne ligger inden for studieordningens indholdsområder og er godkendt af læreren.

Grundlag:

 • CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget.
 • De udarbejdede spørgsmål, som falder inden for de gennemførte studieforløb (1-3 spørgsmål pr. forløb) og som tager udgangspunkt i en kortere tekst (1-3 sider) og/eller andet materiale.
 • Den skriftlige opgave på max. 15 sider, som skal indeholde skitse til undervisnings-forløb.

Betingelse for indstilling til eksamen: Den ovenfor nævnte opgave, der afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Der gives én karakter efter 13-skalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering, hvori det skriftlige arbejde indgår.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V