Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2019 (LU KP)

Hele studieordning 2019 (LU KP) samlet

Studieordning 2019 (LU KP)

1. Generelle nationale bestemmelser inkl. kompetencemålsprøver (fællesdel)
      1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
      2. Prøver i læreruddannelsen
          2.1. Regelgrundlag
          2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
          2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel
          2.4. Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
          2.5. Eksamenssprog
          2.6. Hjælpemidler
          2.7. Særlig tilrettelæggelse af prøver
          2.8. Særlige prøvevilkår
      3. Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og adgangen til kompetencemålsprøve
      4. Tilmelding til prøver
      5. Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve
      6. Kompetencemålsprøver
          6.1. Kompetencemål
          6.2 Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering
          6.3. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
          6.4. Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
          6.5. Definition af en normalside
          6.6. Aflevering af skriftlige arbejder
      7. Prøverne i lærernes grundfaglighed
          7.1. Prøven i KLM/Almen dannelse
          7.2. Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
      8. Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
      9. Prøven i undervisningsfaget Biologi
      10. Prøven i undervisningsfaget Dansk 1. – 6. klassetrin
      11. Prøven i undervisningsfaget Dansk 4. – 10. klassetrin
      12. Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1. – 6. klassetrin
      13. Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4. – 10. klassetrin
      14. Prøven i undervisningsfaget Fransk
      15. Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
      16. Prøven i undervisningsfaget Geografi
      17. Prøven i undervisningsfaget Historie
      18. Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
      19. Prøven i undervisningsfaget Idræt 1. – 6. klassetrin
      20. Prøven i undervisningsfaget Idræt 4. – 10. klassetrin
      21. Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
      22. Prøven i undervisningsfaget Madkundskab
      23. Prøven i undervisningsfaget Matematik 1. – 6. klassetrin
      24. Prøven i undervisningsfaget Matematik 4. – 10. klassetrin
      25. Prøven i undervisningsfaget Musik
      26. Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
      27. Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
      28. Prøven i undervisningsfaget Tysk
      29. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
      30. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
          30.1. Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
          30.2. Prøven i professionsbachelorprojektet
      31. Dispensation
      32. Ikrafttrædelse
2. Generelle institutionelle bestemmelser (institutionsdel)
      1. Uddannelsens formål
      2. Uddannelsens varighed
      3. Uddannelsens titel
      4. Studieordningshistorik
      5. Uddannelsens indhold og struktur
          5.1. ECTS i uddannelsens elementer
          5.2. Strukturmodel for Læreruddannelsen Campus Carlsberg, Frederiksberg og Helsingør
          5.3. Strukturmodel for Læreruddannelsen Bornholm
      6. Uddannelsesstation Helsingør
      7. Profillinjer i uddannelsen
          7.1. Scienceprofil: Advanced Science Teacher Education (ASTE)
          7.2. Future Classroom Teacher
          7.3. Sproglærerprofil
          7.4. Den Specialpædagogiske Profil
          7.5. International linje (International Teacher Education Programme)
          7.6. Partnerskoleprofilen
      8. Den netbaserede læreruddannelse (NET-LU)
      9. Meritlæreruddannelsen
      10. Praktikvirksomhed og andre relationer til praksis
          10.1. Praktikvirksomhed
          10.2. Praktikskoler og praktikskolernes uddannelsesplaner
          10.3. Krav til praktikskolens uddannelsesplan
          10.4. Praktikfaget og samspillet med de øvrige fag
          10.5. Studerendes relation til praktikskoler
          10.6. Praktik i grupper
          10.7. Studieaktivitetsmodel og praktik
          10.8. Reparation og omprøve i praktik
          10.9. Praktik i udlandet
          10.10. Praktik på en efterskole i Danmark
      11. Adgang til moduler i undervisningsfag
      12. Valg af undervisningsfag og valg af specialiseringsmoduler
          12.1. Procedurer for valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler
          12.2. Omvalg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler
      13. Betingelser for indstilling til prøver
          13.1. Studiestartsprøve/start-up examination
          13.2. Oversigt over kompetencemålsprøvernes placering i uddannelsen, sommeroptag
          13.3. Oversigt over kompetencemålsprøvernes placering i uddannelsen, vinteroptag
      14. Tilmelding til prøver
          14.1. Sygdom ved modulprøver og kompetencemålsprøver
          14.2. Syge- og reprøver
      15. Dispensationer og særlige prøvevilkår
      16. Dispensationer i forhold til kompetencemålsprøver
          16.1. Future Classroom Teacher: Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin
          16.2. Future Classroom Teacher: Prøven i Almen dannelse (KLM) Dispensation.
          16.3. Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin. Dispensation. Future Classroom Teacher
      17. Eksamenssnyd
          17.1. Brug af eget og andres arbejde - plagiat
          17.2. Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
      18. Klage i forbindelse med kompetencemålsprøver
      19. Professionsbachelorprojekt
          19.1. Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
          19.2. Prøven i professionsbachelorprojektet
      20. Usædvanlige forhold
      21. Anonymitet og fortrolighed
      22. Teknologiforståelse og digital teknologi læreruddannelsen
      23. Skole-hjem- og forældresamarbejde
      24. Studieaktivitet, undervisnings- og arbejdsformer
          24.1. Egenbetaling
      25. Deltagelsespligt og deltagelseskrav
          25.1. Registrering af deltagelseskrav og godkendelse af deltagelseskrav
          25.2. Modulreparation
          25.3. Deltagelsespligt og godkendelse af moduler for studerende under åben uddannelse
          25.4. Studiegrupper
          25.5. Mødepligt
      26. Studieaktivitet og ophør af indskrivning
      27. Internationalisering
          27.1. Studieophold i udlandet
          27.2. Undervisning på andre sprog end dansk
      28. Talentforløb
          28.1. Talentforløb vedr. internationalisering
          28.2. Talentforløb: Copenhagen Honours College (CHC)
      29. Frivillige kurser
      30. Andre bestemmelser
          30.1. Studier ved andre danske uddannelsesinstitutioner
          30.2. Orlov
          30.3. Merit
          30.4. Merit for praktik
          30.5. Merit ved studieophold i udlandet
      31. Overflytning fra anden professionshøjskole
      32. Studieordningens godkendelse
3. Modul og kursusbeskrivelser
      Modulbeskrivelser for LÆRERENS GRUNDFAGLIGHED, herunder intromodulet
          Intromodul: Lærer i skolen
          KLM: Dannelse i den mangfoldige skole
          PLa: Elevens læring og udvikling
          PLb: Almen undervisningskompetence
          PLc: Specialpædagogik
          PLd: Undervisning af tosprogede elever
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget BILLEDKUNST
          MODUL 1: Billedfaglige praksisformer
          MODUL 2: Visuelt kulturprojekt
          MODUL 3: Fagdidaktik og visuel kommunikation
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget BIOLOGI
          MODUL 1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
          MODUL 2: Evolution, genetik og bioteknologi – fra hverdagsforståelse til naturfaglige forståelse
          MODUL 3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget DANSK 1.-6. klassetrin
          MODUL 1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation
          MODUL 2: Sprog og genrer
          MODUL 3: Tekstmodaliteter og tekstkompetence
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget DANSK 4.-10. klassetrin
          MODUL 1: Literacy og kommunikation
          MODUL 2: Fiktive tekster
          MODUL 3: Multimodale tekster
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget ENGELSK 1.-6./4.-10. klassetrin
          MODUL 1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
          MODUL 2i: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 1.-6. klassetrin
          MODUL 3i: Fordybelse i engelskundervisning i 1. – 6. klassetrin
          MODUL 2u: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 4. - 10. klassetrin
          MODUL 3u: Fordybelse i engelskundervisning i 4. – 9. klassetrin
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget FRANSK
          MODUL 1: Interkulturel kommunikation
          MODUL 2: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog
          MODUL 3: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget FYSIK/KEMI
          MODUL 1: Fysik/kemi - Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
          MODUL 2: Fysik/kemi – Elevers læring om energi, teknologi og innovation
          MODUL 3: Elevernes læring om tværfaglige og samfundsrelaterede perspektiver i fysik/kemi
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget GEOGRAFI
          MODUL 1: Geografi – den nære omverden
          MODUL 2: Geografi – en verden i forandring
          MODUL 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget HISTORIE
          MODUL 1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
          MODUL 2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
          MODUL 3: Fortolkning og formidling i historie
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget HÅNDVÆRK & DESIGN
          MODUL 1: Håndværk, læring og design
          MODUL 2: Design, kultur og didaktik
          MODUL 3: Innovation, entreprenørskab i håndværk og design
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget IDRÆT
          MODUL 1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
          MODUL 2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
          MODUL 3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
          MODUL 4: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget KRISTENDOMSKUNDSKAB/RELIGION
          MODUL 1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
          MODUL 2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
          MODUL 3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MADKUNDSKAB
          MODUL 1: Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik
          MODUL 2: Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madvalg, madkultur og madkundskabsdidaktik
          MODUL 3: Æstetik, læring, madlavning, madvalg og madkundskabsdidaktik.
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MATEMATIK, 1.-6. klassetrin
          MODUL 1: Tal og geometri
          MODUL 2: Data og tilfældighed (matematiklæring og -undervisning)
          MODUL 3: Matematiske sammenhænge (matematiklæring og -undervisning)
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MATEMATIK 4.-10. klassetrin
          MODUL 1: Tal og geometri
          MODUL 2: Data og tilfældighed (matematiklæring og -undervisning)
          MODUL 3: Matematiske sammenhænge (matematiklæring og -undervisning)
      Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MUSIK
          MODUL 1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
          MODUL 2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
          MODUL 3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget NATUR/TEKNOLOGI
          MODUL 1: Natur/teknologi i indskolingen
          MODUL 2: Natur/teknologi på mellemtrinnet
          MODUL 3: Natur, teknologi og samfund
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget SAMFUNDSFAG
          MODUL 1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
          MODUL 2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – I Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
          MODUL 3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden.
      Modulbeskrivelse for undervisningsfaget TYSK
          MODUL 1: Interkulturel kommunikation
          MODUL 2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
          MODUL 3: Tyskfagets didaktik (mål, metoder og materialer)
      Modulbeskrivelser for PRAKTIK
          Praktikmodul på niveau I = PR1
          Praktikmodul på niveau II = PR2
          Praktikmodul på niveau III = PR3
      Modulbeskrivelser for BACHELORPROJEKTET
          BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen
          BA2: At gennemføre et bachelorprojekt
      MODULBESKRIVELSER FOR SPECIALISERINGSMODULER
          SPECIALISERINGSMODULER TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG DIGITAL DANNELSE (SP-TEK)
          TVÆRPROFESSIONELLE SPECIALISERINGSMODULER (SP-TVÆ)
          SPECIALISERINGSMODULER I UNDERVISNINGSFAG (SP-UV)
      COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS – MODULBESKRIVELSER FOR ENGELSKSPROGEDE MODULER
          MODULE PLb: The learning and development of the learner
          Interdisciplinary specialization module: Integration of physical activity in everyday teaching practice
          Interdisciplinary specialization module: Creativity and experimental processes – working with arts and crafts through analogue and digital technologies
          The Nordic Model – Tracing the DNA of Democracy in the Danish Education tradition
          Innovation lab
          Didactics of dialogue and reconciliation
          Specialization module: Teaching lower-secondary school subjects through English
          Musical expression in teaching and learning
          English - Processes in language acquisition and communication skills
          English - Language and language awareness
          English - Intercultural Competence in Foreign Language Teaching
      SÆRLIGE MODULER FOR ASTE – ADVANCED SCIENCE TEACHER EDUCATION
          Modul: ASTE S – Naturfagene i skolen – målsætning og samarbejde.
          Modul: ASTE T - Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv
          Modul: ASTE E - Udvikling af fremtidens teknologi
          Modul: ASTE M – Matematik-som udgangspunkt for fællesfaglig undervisning
          Samlet oversigt over kompetencemål og kompetenceområder i ASTE-moduler
          Samlet oversigt over færdigheds- og vidensmål i tværfaglige ASTE-Moduler
      SÆRLIGE MODULER FOR FUTURE CLASSROOM TEACHER
          Intromodulet LÆRER I SKOLEN FCT
          KLM: Dannelse i den mangfoldige skole, Future Classroom Teacher
          PLa: Elevens læring og udvikling, Future Classroom Teacher
          Plb: Almen undervisningskompetence, Future Classroom Teacher
          Modul 1: Literacy og kommunikation
          Modul 2: Fiktive tekster
          Modul 3: Multimodale tekster
      SÆRLIGE MODULER FOR SPROGLÆRERPROFILEN
      SÆRLIGE MODULER FOR DEN SPECIALPÆDAGOGISKE PROFIL (SPP)
          Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin (specialpædagogisk profil)
          Modulbeskrivelser for Lærerens Grundfaglighed – Den specialpædagogiske profil
      SÆRLIGE MODULER FOR DEN INTERNATIONALE PROFIL (ITEP)
          Specialiseringsmodul: Den Europæiske Lærer
      KURSUSBESKRIVELSER FOR FRIVILLIGE KURSER
          Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik
          Kursusbeskrivelse: Færdselslære
          Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
          Kursusbeskrivelse: Uddannelse og job
          Kursusbeskrivelse: Det praktisk-musiske fagområde
      KURSUSBESKRIVELSER FOR ANDRE KURSER
          Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V