Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

Hele studieordning 2019 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

1. Institutionsdel
      1. Præsentation af studieordningen
      2. Formål og mål med læreruddannelsen
      3. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse, modulisering og ECTS-point
          3.1 Om ECTS-point
          3.2 Modulisering af uddannelsens elementer
          3.3 Uddannelsens struktur
          3.4 Uddannelsens prøver
      4. Uddannelsens indhold
          4.1 Lærerens Grundfaglighed (LG)
          4.2 Praktik
          4.3 Professionsbachelorprojektet
          4.4 Undervisningsfag og specialiseringsmoduler
          4.4 Undervisningsfag og specialiseringsmoduler
          4.5 Frivillige kurser
          4.7 Digital læring i læreruddannelsen
          4.8 Internationale aktiviteter
          4.9 Talentforløb
      5. Undervisning, læring og deltagelse – studieaktivitetsformer
          5.1 Studieaktivitetsmodel
          5.2 Deltagelsespligt – deltagelseskrav
      6. Evaluering og prøver
          6.1 Modulevalueringer
          6.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
          6.3 Tilmelding til og afvikling af prøver
          6.4 Eksamenssnyd, plagiering m.v.
      7. Meritlæreruddannelsen
      8. Andre bestemmelser
          8.1 Informationspligt
          8.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
          8.3 Usædvanlige forhold
          8.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
          8.5 Særligt tilrettelagte studieforløb
          8.6 Orlov
          8.7 Overflytning
          8.8 Overgangsregler
2. Fællesdel
      1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
      2. Prøver i læreruddannelsen
          2.1. Regelgrundlag
          2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
          2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel
          2.4. Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
          2.5. Eksamenssprog
          2.6. Hjælpemidler
          2.7. Særlig tilrettelæggelse af prøver
          2.8. Særlige prøvevilkår
      3. Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og adgangen til kompetencemålsprøve
      4. Tilmelding til prøver
      5. Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve
      6. Kompetencemålsprøver
          6.1. Kompetencemål
          6.2 Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering
          6.3. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
          6.4. Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
          6.5. Definition af en normalside
          6.6. Aflevering af skriftlige arbejder
      7. Dispensation
      8. Ikrafttrædelse
3. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
      Lærerens grundfaglighed
          LGi1: Intromodul – At være ambitiøs lærer(studerende)
      Almen dannelse/KLM
          KLM1: Dannelse i den mangfoldige skole
          Prøven i Almen dannelse
      Pædagogik og lærerfaglighed
          PL1: Elevens læring og udvikling
          PL2: Undervisning af tosprogede elever
          PL3: Specialpædagogik
          PL4: Almen undervisningskompetence
          LG5: En skole for alle
          Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
          Prøve i pædagogik og lærerfaglighed: Den interne prøve
          Prøve i pædagogik og lærerfaglighed: Den eksterne prøve
      Praktik
          PR1: Praktikniveau 1
          PR2: Praktikniveau 2
          PR3: Praktikniveau 3
          PR3M: Praktikniveau 3 – Meritlæreruddannelsen
          Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
      Professionsbachelorprojektet
          BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
          BA2: Professionsbachelorprojektet
          Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
          Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
          Prøven i professionsbachelorprojektet
      Billedkunst
          BK1: Billedfaglige praksisformer
          BK2: Visuelt kulturprojekt
          BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder
          Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
      Biologi
          BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
          BI2: Evolution, genetik og bioteknologi – fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
          BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
          Prøven i undervisningsfaget Biologi
      Dansk 1. – 6. klassetrin
          DAi1: Sproglære og sprog i brug
          DAi2: Sprog og genrer
          DAi3: Skriftsprogstilegnelse
          DAi4: Medier og tekstmodaliteter
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 1. – 6. klassetrin
      Dansk 4. – 10. klassetrin
          DAu1: Sproglære og sprog i brug
          DAu2: Fiktive tekster
          DAu3: Literacy
          DAu4: Multimodale tekster
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 4. – 10. klassetrin
      Engelsk
          EN1: Sprog og sprogbrug
          EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
          EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
          EN4: Fremmedsprogsdidaktik med særligt fokus på elevforudsætninger
          EN5: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen med aldersspecialisering
          Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1. – 6. klassetrin
          Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4. – 10. klassetrin
      Fysik/kemi
          FK1: Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
          FK2: Elevers læring om energi, teknologi og innovation
          FK3: Elevers læring om stofkredsløb, ressourcer og interessemodsætninger
          Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
      Geografi
          GE1: Geografi – den nære omverden
          GE2: Geografi – en verden i forandring
          GE3: Geografi – aktualitet og regionale eksempler
          Prøven i undervisningsfaget Geografi
      Historie
          HI1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
          HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
          HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
          Prøven i undervisningsfaget Historie
      Håndværk og design
          HD1: Håndværk, læring og design
          HD2: Design, kultur og didaktik
          HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
          Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
      Idræt
          ID1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
          ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
          ID3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
          ID4: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
          Prøven i undervisningsfaget Idræt 1. – 6. klassetrin
          Prøven i undervisningsfaget Idræt 4. – 10. klassetrin
      Kristendomskundskab/religion
          KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
          KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
          KR3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
          Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
      Matematik 1. – 6. klassetrin
          MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
          MAi2: Matematikundervisning og geometri
          MAi3: Evaluering og stokastik
          MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 1. – 6. klassetrin
      Matematik 4. – 10. klassetrin
          MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
          MAu2: Matematikundervisning og geometri
          MAu3: Evaluering og stokastik
          MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 4. – 10. klassetrin
      Musik
          MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
          MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
          MU3: Musikundervisning med musikforståelse – i teori og praksis
          Prøven i undervisningsfaget Musik
      Natur/teknologi
          NT1: Natur/teknologi på mellemtrinnet
          NT2: Natur/teknologi i indskolingen
          NT3: Natur, teknologi og samfund
          Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
      Samfundsfag
          SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
          SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
          SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
          Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
      Tysk
          TY1: Interkulturel kommunikation
          TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
          TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
          Prøven i undervisningsfaget Tysk
4. Frivillige kurser, specialiseringsmoduler, ASTE og internationale moduler
      Modulbeskrivelser – frivillige kurser
          Skrivning og retorik
          Kursus i det praktisk–musiske fagområde
          Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
          Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
          Uddannelse og job
          Grammatik
          Drama
      Modulbeskrivelser – specialiseringsmoduler
          SM1: Læse- og skrivevanskeligheder
          SM1: Årsplaner og langsigtet planlægning
          SM1: TMTM – Tidlig Matematikindsats Til Maginalgruppeelever
          SM1: Autentiske læremidler og skriftlige sprogfærdigheder
          SM1: Den Europæiske Lærer – et interkulturelt blik på lærerprofessionalitet
          SM31: Den sproglige dimension i fagene
          SM32: Teacher professional understanding of technology
          SM33: Inklusion og trivsel
          SM36: Alsidig undervisning og bevægelse i fagene – læring gennem kropslig aktivitet, kreativitet og performativitet
          På vej mod fællesfaglig prøve i naturfag (1.-9. klasse)
          Fælles kulturteknikker i HI, KR/REL OG SA med henblik på folkeskolens afgangsprøve
          Teknologiforståelse og digital dannelse
          Læsevanskeligheder
          Udeskole
          Krop, leg og læring i indskolingen
          Ny lærer, leder og samarbejdspartner i demokratiets skole
          Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever
      Modulbeskrivelser – ASTE-moduler
          ASTE A: Naturfag og modellering
          ASTE B: Sundhed for individ og samfund
          ASTE C: Energi og klima
          ASTE D: Bæredygtighed og interessemodsætninger
          MAu4 – ASTE: Stokastik, evaluering og elever med særlige behov
      Modulbeskrivelser – Copenhagen Honours College (CHC)
          Copenhagen Honours College (CHC)
      Modulbeskrivelser – internationale
          PR1a (5 ECTS): Internship/teaching practice for international students
          PR1b (10 ECTS): Internship/teaching practice for international students
          PL1: The pupil’s learning and development
          PL4: General Teaching Competence
          EN2: Processes in language acquisition and communicative skills
          EN4: Foreign language didactics with a particular focus on student abilities
          SM1 : Authentic Teaching Aids and written language
          TY1: Interkulturel Kommunikation (TYSK)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V