Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2018 (LU 13, Frb.) – Frederiksberg

Hele studieordning 2018 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

1. Institutionsdel
    – 1. Præsentation af studieordningen
    – 2. Formål og mål med læreruddannelsen
    – 3. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse, modulisering og ECTS-point
        – 3.1 Om ECTS-point
        – 3.2 Modulisering af uddannelsens elementer
        – 3.3 Uddannelsens struktur
        – 3.4 Uddannelsens prøver
    – 4. Uddannelsens indhold
        – 4.1 Lærerens Grundfaglighed (LG)
        – 4.2 Praktik
        – 4.3 Professionsbachelorprojektet
        – 4.4 Undervisningsfag og specialiseringsmoduler
        – 4.5 Frivillige kurser
        – 4.6 Obligatorisk tværfagligt forløb
        – 4.7 Digital læring i læreruddannelsen
        – 4.8 Internationale aktiviteter
        – 4.9 Talentforløb
    – 5. Undervisning, læring og deltagelse – studieaktivitetsformer
        – 5.1 Studieaktivitetsmodel
        – 5.2 Deltagelsespligt – deltagelseskrav
    – 6. Evaluering og prøver
        – 6.1 Modulevalueringer
        – 6.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
        – 6.3 Tilmelding til og afvikling af prøver
        – 6.4 Eksamenssnyd, plagiering m.v.
    – 7. Meritlæreruddannelsen
    – 8. Andre bestemmelser
        – 8.1 Informationspligt
        – 8.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
        – 8.3 Usædvanlige forhold
        – 8.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
        – 8.5 Særligt tilrettelagte studieforløb
        – 8.6 Orlov
        – 8.7 Overflytning
        – 8.8 Overgangsregler
    – 9. Studieordningens godkendelse
2. Fællesdel
    – 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
    – 2. Prøver i læreruddannelsen
        – 2.1. Regelgrundlag
        – 2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
        – 2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel
        – 2.4. Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
        – 2.5. Eksamenssprog
        – 2.6. Hjælpemidler
        – 2.7. Særlig tilrettelæggelse af prøver
        – 2.8. Særlige prøvevilkår
    – 3. Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og adgangen til kompetencemålsprøve
    – 4. Tilmelding til prøver
    – 5. Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve
    – 6. Kompetencemålsprøver
        – 6.1. Kompetencemål
        – 6.2 Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering
        – 6.3. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
        – 6.4. Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
        – 6.5. Definition af en normalside
        – 6.6. Aflevering af skriftlige arbejder
    – 7. Dispensation
    – 8. Ikrafttrædelse
3. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
    – Lærerens grundfaglighed
        – LGi1: Intromodul – At være ambitiøs lærer(studerende)
    – Almen dannelse/KLM
        – KLM1: Dannelse i den mangfoldige skole
        – Prøven i KLM/Almen dannelse
    – Pædagogik og lærerfaglighed
        – PL1: Elevens læring og udvikling
        – PL2: Undervisning af tosprogede elever
        – PL3: Specialpædagogik
        – PL4: Almen undervisningskompetence
        – LG5: En skole for alle
        – Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
        – Prøve i pædagogik og lærerfaglighed: Den interne prøve
        – Prøve i pædagogik og lærerfaglighed: Den eksterne prøve
    – Praktik
        – PR1: Praktikniveau 1
        – PR2: Praktikniveau 2
        – PR3: Praktikniveau 3
        – PR3M: Praktikniveau 3 – Meritlæreruddannelsen
        – Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
    – Professionsbachelorprojektet
        – BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
        – BA2: Professionsbachelorprojektet
        – Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
        – Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
        – Prøven i professionsbachelorprojektet
    – Billedkunst
        – BK1: Billedfaglige praksisformer
        – BK2: Visuelt kulturprojekt
        – BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder
        – Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
    – Biologi
        – BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
        – BI2: Evolution, genetik og bioteknologi – fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
        – BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
        – Prøven i undervisningsfaget Biologi
    – Dansk 1. – 6. klassetrin
        – DAi1: Sproglære og sprog i brug
        – DAi2: Sprog og genrer
        – DAi3: Skriftsprogstilegnelse
        – DAi4: Medier og tekstmodaliteter
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 1. – 6. klassetrin
    – Dansk 4. – 10. klassetrin
        – DAu1: Sproglære og sprog i brug
        – DAu2: Fiktive tekster
        – DAu3: Literacy
        – DAu4: Multimodale tekster
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 4. – 10. klassetrin
    – Engelsk
        – EN1: Sprog og sprogbrug
        – EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
        – EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
        – EN4: Fremmedsprogsdidaktik med særligt fokus på elevforudsætninger
        – EN5: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen med aldersspecialisering
        – Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1. – 6. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4. – 10. klassetrin
    – Fysik/kemi
        – FK1: Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
        – FK2: Elevers læring om energi, teknologi og innovation
        – FK3: Elevers læring om stofkredsløb, ressourcer og interessemodsætninger
        – Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
    – Geografi
        – GE1: Geografi – den nære omverden
        – GE2: Geografi – en verden i forandring
        – GE3: Geografi – aktualitet og regionale eksempler
        – Prøven i undervisningsfaget Geografi
    – Historie
        – HI1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
        – HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
        – HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
        – Prøven i undervisningsfaget Historie
    – Håndværk og design
        – HD1: Håndværk, læring og design
        – HD2: Design, kultur og didaktik
        – HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
        – Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
    – Idræt
        – ID1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
        – ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
        – ID3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
        – ID4: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
        – Prøven i undervisningsfaget Idræt 1. – 6. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget Idræt 4. – 10. klassetrin
    – Kristendomskundskab/religion
        – KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
        – KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
        – KR3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
        – Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
    – Matematik 1. – 6. klassetrin
        – MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
        – MAi2: Matematikundervisning og geometri
        – MAi3: Evaluering og stokastik
        – MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 1. – 6. klassetrin
    – Matematik 4. – 10. klassetrin
        – MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
        – MAu2: Matematikundervisning og geometri
        – MAu3: Evaluering og stokastik
        – MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 4. – 10. klassetrin
    – Musik
        – MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
        – MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
        – MU3: Musikundervisning med musikforståelse – i teori og praksis
        – Prøven i undervisningsfaget Musik
    – Natur/teknologi
        – NT1: Natur/teknologi på mellemtrinnet
        – NT2: Natur/teknologi i indskolingen
        – NT3: Natur, teknologi og samfund
        – Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
    – Samfundsfag
        – SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
        – SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
        – SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
        – Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
    – Tysk
        – TY1: Interkulturel kommunikation
        – TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
        – TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
        – Prøven i undervisningsfaget Tysk
4. Frivillige kurser, specialiseringsmoduler, ASTE og internationale moduler
    – Modulbeskrivelser – frivillige kurser
        – Skrivning og retorik
        – Kursus i det praktisk–musiske fagområde
        – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
        – Uddannelse og job
        – Grammatik
        – Drama
    – Modulbeskrivelser – specialiseringsmoduler
        – SM1: Læse- og skrivevanskeligheder
        – SM1: Årsplaner og langsigtet planlægning
        – SM1: TMTM – Tidlig Matematikindsats Til Maginalgruppeelever
        – SM1: Autentiske læremidler og skriftlige sprogfærdigheder
        – SM1: Den Europæiske Lærer – et interkulturelt blik på lærerprofessionalitet
        – SM31: Den sproglige dimension i fagene
        – SM32: Teacher professional understanding of technology
        – SM33: Inklusion og trivsel
        – SM36: Alsidig undervisning og bevægelse i fagene – læring gennem kropslig aktivitet, kreativitet og performativitet
    – Modulbeskrivelser – ASTE-moduler
        – ASTE A: Naturfag og modellering
        – ASTE B: Sundhed for individ og samfund
        – ASTE C: Energi og klima
        – ASTE D: Bæredygtighed og interessemodsætninger
        – MAu4 – ASTE: Stokastik, evaluering og elever med særlige behov
    – Modulbeskrivelser – Copenhagen Honours College (CHC)
        – Copenhagen Honours College (CHC)
    – Modulbeskrivelser – internationale
        – PR1a (5 ECTS): Internship/teaching practice for international students
        – PR1b (10 ECTS): Internship/teaching practice for international students
        – PL1: The pupil’s learning and development
        – PL4: General Teaching Competence
        – EN2: Processes in language acquisition and communicative skills
        – EN4: Foreign language didactics with a particular focus on student abilities
        – SM1 : Authentic Teaching Aids and written language
        – TY1: Interkulturel Kommunikation (TYSK)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V