Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2015 (LU 13, Frb.) – Frederiksberg

Hele studieordning 2015 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

1. Regler og rammer
    – 1. Præsentation af studieordningen
    – 2. Formål og mål med læreruddannelsen
    – 3. Uddannelsesdidaktiske principper
    – 4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
    – 5. Uddannelsens indhold
        – 5.1 Lærerens grundfaglighed
        – 5.2 Praktik
        – 5.3 Professionsbachelorprojekt
        – 5.4 Professionsbachelorprojekt og praktik
        – 5.5 Undervisningsfag
        – 5.6 Specialiseringsmoduler
        – 5.7 Frivillige kurser
        – 5.8 Internationale aktiviteter
        – 5.9 Talentforløb
    – 6. Udbud og valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler
        – 6.1 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler
        – 6.2 Begrænsninger i adgang (for mange, eller for for få)
    – 7. Adgangsforudsætninger
        – 7.1 Adgangsforudsætninger til undervisningsfag
        – 7.2 Adgangsforudsætninger til specialiseringsmoduler
        – 7.3 Dispensation for adgangsforudsætninger
    – 8. Undervisning, læring og deltagelse – studieaktivitetsformer
        – 8.1 Studieaktivitetsmodel
        – 8.2 Deltagelsespligt
        – 8.3 Mødepligt
        – 8.4 Manglende opfyldelse af deltagelsespligt
        – 8.5 Feedback
    – 9. Evaluering og prøver
        – 9.1 Modulevalueringer
        – 9.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
    – 10. Meritlæreruddannelsen
    – 11. Merit for fag, moduler og praktik
    – 12. Mentorordning
    – 13. Andre bestemmelser
        – 13.1 Informationspligt
        – 13.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
        – 13.3 Bortvisning fra uddannelsen
        – 13.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
        – 13.5 Særligt tilrettelagte studieforløb
        – 13.6 Orlov
        – 13.7 Overflytning
    – 14. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
    – 15. Prøver i læreruddannelsen
        – 15.1 Regelgrundlag
        – 15.2 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
        – 15.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel
        – 15.4 Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
        – 15.5 Eksamenssprog
        – 15.6 Hjælpemidler
        – 15.7 Særlig tilrettelæggelse af prøver
        – 15.8 Særlige prøvevilkår
        – 15.9 Anonymitet og fortrolighed
    – 16. Deltagelsespligt og mødepligt
        – 16.1 Konsekvenser af manglende overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for gennemførelse af moduler og adgangen til prøve
        – 16.2 Mødepligt
    – 17. Tilmelding til prøver
    – 18. Sygeprøve
    – 19. Eksamenssnyd
        – 19.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat
        – 19.2 Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
        – 19.3 Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven
        – 19.4 Proces ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering
        – 19.5 Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven
    – 20. Klage
        – 20.1 Klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
        – 20.2 Anke
        – 20.3 Klage over retlige forhold
    – 21. Kompetencemålsprøver
        – 21.1 Kompetencemål
        – 21.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
        – 21.3 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
        – 21.4 Definition af en normalside
        – 21.5 Aflevering af skriftlige arbejder
2. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
    – Lærerens grundfaglighed
    – Almen dannelse/KLM
        – LG1: Dannelse i den mangfoldige skole
        – Prøven i Almen dannelse
    – Pædagogik og lærerfaglighed
        – LG2: Almen undervisningskompetence
        – LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund
        – LG4: Elevens læring og udvikling
        – LG5: En skole for alle
        – LG5x: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
        – LG6: Den professionelle lærer
        – Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
    – Praktik
        – PR1: Praktikniveau 1
        – PR2: Praktikniveau 2
        – PR3: Praktikniveau 3
        – PR3M: Praktikniveau 3 - Meritlæreruddannelsen
        – Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
    – Professionsbachelorprojektet
        – BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
        – BA2: Professionsbachelorprojektet
        – BA: Professionsbachelorprojektet
        – Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
        – Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
        – Prøven i professionsbachelorprojektet
    – Modulbeskrivelser – undervisningsfag
    – Billedkunst
        – BK1: Billedfaglige praksisformer
        – BK2: Visuelt kulturprojekt
        – BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder
        – Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
    – Biologi
        – BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
        – BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
        – BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
        – Prøven i undervisningsfaget Biologi
    – Dansk 1. – 6. klassetrin
        – DAi1: Sproglære og sprog i brug
        – DAi2: Sprog og genrer
        – DAi3: Skriftsprogstilegnelse
        – DAi4: Medier og tekstmodaliteter
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin
    – Dansk 4. – 10. klassetrin
        – DAu1: Sproglære og sprog i brug
        – DAu2: Fiktive tekster
        – DAu3: Literacy
        – DAu4: Multimodale tekster
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin
    – Engelsk
        – EN1: Sprog og sprogbrug
        – EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
        – EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
        – EN4: Fremmedsprogsdidaktik med særligt fokus på elevforudsætninger
        – EN5: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen med aldersspecialisering
        – Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1.-6. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin
    – Fysik/kemi
        – FK1: Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
        – FK2: Elevers læring om energi, teknologi og innovation
        – FK3: Elevers læring om stofkredsløb, ressourcer og interessemodsætninger
        – Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
    – Geografi
        – GE1: Geografi – den nære omverden
        – GE2: Geografi – en verden i forandring
        – GE3: Geografi – aktualitet og regionale eksempler
        – Prøven i undervisningsfaget Geografi
    – Historie
        – HI1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
        – HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
        – HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
        – Prøven i undervisningsfaget Historie
    – Håndværk og design
        – HD1: Håndværk, læring og design
        – HD2: Design, kultur og didaktik
        – HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
        – Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
    – Idræt
        – ID1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
        – ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
        – ID3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
        – ID4: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
        – Prøven i undervisningsfaget Idræt 1.-6. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget Idræt 4.-10. klassetrin
    – Kristendomskundskab/religion
        – KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
        – KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
        – KR3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
        – Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
    – Matematik 1. – 6. klassetrin
        – MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
        – MAi2: Matematikundervisning og geometri
        – MAi3: Evaluering og stokastik
        – MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin
    – Matematik 4.- 10. klassetrin
        – MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
        – MAu2: Matematikundervisning og geometri
        – MAu3: Evaluering og stokastik
        – MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin
    – Musik
        – MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
        – MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
        – MU3: Musikundervisning med musikforståelse – i teori og praksis
        – Prøve i undervisningsfaget Musik
    – Natur/teknologi
        – NT1: Natur/teknologi på mellemtrinnet
        – NT2: Natur/teknologi i indskolingen
        – NT3: Natur, teknologi og samfund
        – Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
    – Samfundsfag
        – SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
        – SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
        – SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
        – Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
    – Tysk
        – TY1: Interkulturel kommunikation
        – TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
        – TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
        – Prøven i undervisningsfaget Tysk
    – Modulbeskrivelser – frivillige kurser
        – Skrivning og retorik
        – Kursus i det praktisk-musiske fagområde
        – Færdselslære
        – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
        – Uddannelse og job
    – Modulbeskrivelser – specialiseringsmoduler
        – Indledning
        – VM2: Digital storytelling og interkulturelle kompetencer
        – VM4: Udvikling af matematikundervisning gennem observationsværktøjer og –metoder
        – VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen
        – VM8: Læsemakkere – fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning
        – VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af det udvidede klasserum
        – VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen
        – VM13: Krop, kultur og inklusion
        – VM15: Kunst, kultur & kreativitet
        – ASTE1: Sundhed – chance eller risiko?
        – ASTE2: Bæredygtighed – fødevarer og energi
        – ASTE3: Energi og klima
        – ASTE4: Naturens terningespil
        – TP1: Udsatte børn og unge
        – TP2: Education and Outdoor Pedagogy - for Health and Sustainable Development
        – TP3: Vi udvikler velfærden sammen - lokalt
        – TP4: Sundhedsfremme - børn og unge
        – PR1A (5 ECTS) - Internship/teaching practice for international students
        – PR1B (10 ECTS): Internship/teaching practice for international students

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V