Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

Hele studieordning 2015 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

1. Regler og rammer
      1. Præsentation af studieordningen
      2. Formål og mål med læreruddannelsen
      3. Uddannelsesdidaktiske principper
      4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
      5. Uddannelsens indhold
          5.1 Lærerens grundfaglighed
          5.2 Praktik
          5.3 Professionsbachelorprojekt
          5.4 Professionsbachelorprojekt og praktik
          5.5 Undervisningsfag
          5.6 Specialiseringsmoduler
          5.7 Frivillige kurser
          5.8 Internationale aktiviteter
          5.9 Talentforløb
      6. Udbud og valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler
          6.1 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler
          6.2 Begrænsninger i adgang (for mange, eller for for få)
      7. Adgangsforudsætninger
          7.1 Adgangsforudsætninger til undervisningsfag
          7.2 Adgangsforudsætninger til specialiseringsmoduler
          7.3 Dispensation for adgangsforudsætninger
      8. Undervisning, læring og deltagelse – studieaktivitetsformer
          8.1 Studieaktivitetsmodel
          8.2 Deltagelsespligt
          8.3 Mødepligt
          8.4 Manglende opfyldelse af deltagelsespligt
          8.5 Feedback
      9. Evaluering og prøver
          9.1 Modulevalueringer
          9.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
      10. Meritlæreruddannelsen
      11. Merit for fag, moduler og praktik
      12. Mentorordning
      13. Andre bestemmelser
          13.1 Informationspligt
          13.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
          13.3 Bortvisning fra uddannelsen
          13.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
          13.5 Særligt tilrettelagte studieforløb
          13.6 Orlov
          13.7 Overflytning
      14. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
      15. Prøver i læreruddannelsen
          15.1 Regelgrundlag
          15.2 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
          15.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel
          15.4 Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
          15.5 Eksamenssprog
          15.6 Hjælpemidler
          15.7 Særlig tilrettelæggelse af prøver
          15.8 Særlige prøvevilkår
          15.9 Anonymitet og fortrolighed
      16. Deltagelsespligt og mødepligt
          16.1 Konsekvenser af manglende overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for gennemførelse af moduler og adgangen til prøve
          16.2 Mødepligt
      17. Tilmelding til prøver
      18. Sygeprøve
      19. Eksamenssnyd
          19.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat
          19.2 Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
          19.3 Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven
          19.4 Proces ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering
          19.5 Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven
      20. Klage
          20.1 Klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
          20.2 Anke
          20.3 Klage over retlige forhold
      21. Kompetencemålsprøver
          21.1 Kompetencemål
          21.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
          21.3 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
          21.4 Definition af en normalside
          21.5 Aflevering af skriftlige arbejder
2. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
      Lærerens grundfaglighed
      Almen dannelse/KLM
          LG1: Dannelse i den mangfoldige skole
          Prøven i Almen dannelse
      Pædagogik og lærerfaglighed
          LG2: Almen undervisningskompetence
          LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund
          LG4: Elevens læring og udvikling
          LG5: En skole for alle
          LG5x: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
          LG6: Den professionelle lærer
          Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
      Praktik
          PR1: Praktikniveau 1
          PR2: Praktikniveau 2
          PR3: Praktikniveau 3
          PR3M: Praktikniveau 3 - Meritlæreruddannelsen
          Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
      Professionsbachelorprojektet
          BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
          BA2: Professionsbachelorprojektet
          BA: Professionsbachelorprojektet
          Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
          Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
          Prøven i professionsbachelorprojektet
      Modulbeskrivelser – undervisningsfag
      Billedkunst
          BK1: Billedfaglige praksisformer
          BK2: Visuelt kulturprojekt
          BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder
          Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
      Biologi
          BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
          BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
          BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
          Prøven i undervisningsfaget Biologi
      Dansk 1. – 6. klassetrin
          DAi1: Sproglære og sprog i brug
          DAi2: Sprog og genrer
          DAi3: Skriftsprogstilegnelse
          DAi4: Medier og tekstmodaliteter
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin
      Dansk 4. – 10. klassetrin
          DAu1: Sproglære og sprog i brug
          DAu2: Fiktive tekster
          DAu3: Literacy
          DAu4: Multimodale tekster
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin
      Engelsk
          EN1: Sprog og sprogbrug
          EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
          EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
          EN4: Fremmedsprogsdidaktik med særligt fokus på elevforudsætninger
          EN5: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen med aldersspecialisering
          Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1.-6. klassetrin
          Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin
      Fysik/kemi
          FK1: Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
          FK2: Elevers læring om energi, teknologi og innovation
          FK3: Elevers læring om stofkredsløb, ressourcer og interessemodsætninger
          Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
      Geografi
          GE1: Geografi – den nære omverden
          GE2: Geografi – en verden i forandring
          GE3: Geografi – aktualitet og regionale eksempler
          Prøven i undervisningsfaget Geografi
      Historie
          HI1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
          HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
          HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
          Prøven i undervisningsfaget Historie
      Håndværk og design
          HD1: Håndværk, læring og design
          HD2: Design, kultur og didaktik
          HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design
          Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
      Idræt
          ID1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
          ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
          ID3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
          ID4: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
          Prøven i undervisningsfaget Idræt 1.-6. klassetrin
          Prøven i undervisningsfaget Idræt 4.-10. klassetrin
      Kristendomskundskab/religion
          KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
          KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
          KR3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
          Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
      Matematik 1. – 6. klassetrin
          MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
          MAi2: Matematikundervisning og geometri
          MAi3: Evaluering og stokastik
          MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin
      Matematik 4.- 10. klassetrin
          MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
          MAu2: Matematikundervisning og geometri
          MAu3: Evaluering og stokastik
          MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin
      Musik
          MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
          MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
          MU3: Musikundervisning med musikforståelse – i teori og praksis
          Prøve i undervisningsfaget Musik
      Natur/teknologi
          NT1: Natur/teknologi på mellemtrinnet
          NT2: Natur/teknologi i indskolingen
          NT3: Natur, teknologi og samfund
          Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
      Samfundsfag
          SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
          SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
          SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
          Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
      Tysk
          TY1: Interkulturel kommunikation
          TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
          TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
          Prøven i undervisningsfaget Tysk
      Modulbeskrivelser – frivillige kurser
          Skrivning og retorik
          Kursus i det praktisk-musiske fagområde
          Færdselslære
          Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
          Uddannelse og job
      Modulbeskrivelser – specialiseringsmoduler
          Indledning
          VM2: Digital storytelling og interkulturelle kompetencer
          VM4: Udvikling af matematikundervisning gennem observationsværktøjer og –metoder
          VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen
          VM8: Læsemakkere – fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning
          VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af det udvidede klasserum
          VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen
          VM13: Krop, kultur og inklusion
          VM15: Kunst, kultur & kreativitet
          ASTE1: Sundhed – chance eller risiko?
          ASTE2: Bæredygtighed – fødevarer og energi
          ASTE3: Energi og klima
          ASTE4: Naturens terningespil
          TP1: Udsatte børn og unge
          TP2: Education and Outdoor Pedagogy - for Health and Sustainable Development
          TP3: Vi udvikler velfærden sammen - lokalt
          TP4: Sundhedsfremme - børn og unge
          PR1A (5 ECTS) - Internship/teaching practice for international students
          PR1B (10 ECTS): Internship/teaching practice for international students

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V