Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

Hele studieordning 2014 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

1. Regler og rammer
      1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
          1.1 Præsentation af studieordningen
      2. Formål og mål med læreruddannelsen
      3. Uddannelsesdidaktiske principper
      4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
      5. Uddannelsens indhold
          5.1 Lærerens grundfaglighed
          5.2 Praktik
          5.3 Professionsbachelorprojekt
          5.4 Professionsbachelorprojekt og praktik
          5.5 Undervisningsfag
          5.6 Valgmoduler
          5.7 Frivillige kurser
          5.8 Tværprofessionelt samarbejde
          5.9 Internationale aktiviteter
          5.10 Talentforløb
      6. Udbud og valg af undervisningsfag og valgmoduler
          6.1 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler
          6.2 Begrænsninger i adgang (for mange, eller for få)
      7. Adgangsforudsætninger
          7.1 Adgangsforudsætninger til undervisningsfag
          7.2 Adgangsforudsætninger til valgmoduler
          7.3 Dispensation for adgangsforudsætninger
      8. Undervisning, læring og deltagelse - studieaktivitetsformer
          8.1 Studieaktivitetsmodel
          8.2 Deltagelsespligt
          8.3 Mødepligt
          8.4 Manglende opfyldelse af deltagelsespligt
      9. Evaluering og prøver
          9.1 Modulevalueringer
          9.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
      10. Meritlæreruddannelsen
      11. Merit for fag, moduler og praktik
      12. Studie- og karrierevejledning
      13. Mentorordning
      14. Pædagogisk mediecenter
      15. Andre bestemmelser
          15.1 Informationspligt
          15.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
          15.3 Bortvisning fra uddannelsen
          15.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
          15.5 Særligt tilrettelagt studieforløb
          15.6 Orlov
          15.7 Overflytning
      16. Prøver i læreruddannelsen
          16.1 Regelgrundlag
          16.2 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
          16.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel
          16.4 Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
          16.5 Eksamenssprog
          16.6 Hjælpemidler
          16.7 Særlige prøvevilkår
          16.8 Anonymitet og fortrolighed
      17. Deltagelsespligt og mødepligt
          17.1 Konsekvenser af manglende overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for gennemførelse af moduler og adgangen til prøve
          17.2 Mødepligt
      18. Tilmelding til prøver
      19. Sygeprøve
      20. Eksamenssnyd
          20.1 Brug af egne og andre arbejde - plagiat
          20.2 Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
          20.3 Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven
          20.4 Proces ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering
          20.5 Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven
      21. Klage
          21.1 Klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
          21.2 Anke
          21.3 Klage over retlige forhold
      22. Kompetencemålsprøver
          22.1 Kompetencemål
          22.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
          22.3 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sidetal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
          22.4 Definition af en normalside
          22.5 Skriftlige arbejder
2. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
      Lærerens grundfaglighed
      Almen dannelse/KLM
          LG1: Dannelse i den mangfoldige skole
      Pædagogik og lærerfaglighed
          LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen
          LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund
          LG4: Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling
          LG5: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
          LG6: Den professionelle lærer
          Prøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
          Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed
      Praktik
          PR1: Praktikniveau 1
          PR2a: Praktikniveau 2a
          PR2b: Praktikniveau 2b
          PR3: Praktikniveau 3
          PR3M: Praktikniveau 3 - Meritlæreruddannelsen
          Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
      Professionsbachelorprojektet
          BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
          BA2: Professionsbachelorprojektet
          Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
          Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
          Prøven i professionsbachelorprojektet
      Modulbeskrivelser - undervisningsfag
      Billedkunst
          BK1: Billedfaglige praksisformer
          BK2: Visuelt kulturprojekt
          BK3: kunstneriske undersøgelsesmetoder
          Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
      Biologi
          BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
          BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
          BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
          Prøven i undervisningsfaget Biologi
      Dansk - 1. - 6. klassetrin
          DAi1: Sproglære og sprog i brug
          DAi2: Sprog og genrer
          DAi3: Skriftsprogstilegnelse
          DAi4: Medier og tekstmodaliteter
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin
      Dansk - 4. - 10. klassetrin
          DAu1: Sproglære og sprog i brug
          DAu2: Fiktive tekster
          DAu3: Literacy
          DAu4: Multimodale tekster
          Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin
      Engelsk
          EN1: Sprog og sprogbrug
          EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
          EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
          Prøven i undervisningsfaget Engelsk
      Fysik/kemi
          FK1: Fysikkens og kemiens verden
          FK2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
          FK3: Fysik og kemi i tværfaglige perspektiver
          Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
      Geografi
          GE1: Geografi - en verden i forandring
          GE2: Geografi - den nære omverden
          GE3: Geografi - aktualitet og regionale eksempler
          Prøven i undervisningsfaget Geografi
      Historie
          HI1: Historiebrug, historiebevidsthed - og dansk historie
          HI2: Historieundervisning, læring - og verdens historie
          HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
          Prøven i undervisningsfaget historie
      Håndværk og design
          HD1: Designprocesser, krop og læring
          HD2: Design og didaktik
      Idræt
          ID1: Idrætsfagets basis
          ID2: Alsidig idrætspraksis - læring, udvikling og fysisk træning
          ID3: Idrættens kulturer og perspektiver
          Prøven i undervisningsfaget idræt
      Kristendomskundskab/religion
          KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
          KR2: Undervisningsemnet kristendom
          KR3: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
          Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
      Matematik - 1. - 6. klassetrin
          MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
          MAi2: Matematikundervisning og geometri
          MAi3: Evaluering og stokastik
          MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin
      Matematik - 4. - 10. klassetrin
          MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
          MAu2: Matematikundervisning og geometri
          MAu3: Evaluering og stokastik
          MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
          Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin
      Musik
          MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
          MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
          MU3: Musikundervisning med musikforståelse - i teori og praksis
          Prøven i undervisningsfaget musik
      Natur/teknik
          NT1: Natur/teknik på mellemtrinnet
          NT2: Natur/teknik i indskolingen
          NT3: Natur, teknik og samfund
          Prøven i undervisningsfaget Natur/teknik
      Samfundsfag
          SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati - i Danmark og i verden
          SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - I Danmark og i verden. Samfundsfagelige undersøgelsesmetoder
          SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi - fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
          Prøven i undervisningsfaget samfundsfag
      Tysk
          TY1: Interkulturel kommunikation
          TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk
          TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
          Prøven i undervisningsfaget Tysk
      Modulbeskrivelser - frivillige kurser
          Skrivning og retorik
          Kursus i det praktisk-musiske fagområde
          Færdselslære, inklusive førstehjælp
          Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
          Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
      Modulbeskrivelser valgmoduler m.m.
          VM1: English and Geography united - focus on Ireland
          VM3: Ungdomskultur og den ældre litteratur
          VM6: Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning og specialundervisning
          VM7: På rejse ind i fiktive verdener - børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen
          VM8: Læsemakkere - fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning
          VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af udvidede klasserum
          VM11: Skolen i samfundet
          VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen
          VM13: Krop, kultur og inklusion
          ASTE1: Sundhed - chance eller risiko?
          ASTE2: Bæredygtighed - fødevarer og energi
          ASTE3: Energi og klima
          ASTE4: Naturens terningespil

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V