Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2014 (LU 13, Frb.) – Frederiksberg

Hele studieordning 2014 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

1. Regler og rammer
    – 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
        – 1.1 Præsentation af studieordningen
    – 2. Formål og mål med læreruddannelsen
    – 3. Uddannelsesdidaktiske principper
    – 4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
    – 5. Uddannelsens indhold
        – 5.1 Lærerens grundfaglighed
        – 5.2 Praktik
        – 5.3 Professionsbachelorprojekt
        – 5.4 Professionsbachelorprojekt og praktik
        – 5.5 Undervisningsfag
        – 5.6 Valgmoduler
        – 5.7 Frivillige kurser
        – 5.8 Tværprofessionelt samarbejde
        – 5.9 Internationale aktiviteter
        – 5.10 Talentforløb
    – 6. Udbud og valg af undervisningsfag og valgmoduler
        – 6.1 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler
        – 6.2 Begrænsninger i adgang (for mange, eller for få)
    – 7. Adgangsforudsætninger
        – 7.1 Adgangsforudsætninger til undervisningsfag
        – 7.2 Adgangsforudsætninger til valgmoduler
        – 7.3 Dispensation for adgangsforudsætninger
    – 8. Undervisning, læring og deltagelse - studieaktivitetsformer
        – 8.1 Studieaktivitetsmodel
        – 8.2 Deltagelsespligt
        – 8.3 Mødepligt
        – 8.4 Manglende opfyldelse af deltagelsespligt
    – 9. Evaluering og prøver
        – 9.1 Modulevalueringer
        – 9.2 Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
    – 10. Meritlæreruddannelsen
    – 11. Merit for fag, moduler og praktik
    – 12. Studie- og karrierevejledning
    – 13. Mentorordning
    – 14. Pædagogisk mediecenter
    – 15. Andre bestemmelser
        – 15.1 Informationspligt
        – 15.2 Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
        – 15.3 Bortvisning fra uddannelsen
        – 15.4 Dispensation og særlige prøvevilkår
        – 15.5 Særligt tilrettelagt studieforløb
        – 15.6 Orlov
        – 15.7 Overflytning
    – 16. Prøver i læreruddannelsen
        – 16.1 Regelgrundlag
        – 16.2 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
        – 16.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel
        – 16.4 Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse
        – 16.5 Eksamenssprog
        – 16.6 Hjælpemidler
        – 16.7 Særlige prøvevilkår
        – 16.8 Anonymitet og fortrolighed
    – 17. Deltagelsespligt og mødepligt
        – 17.1 Konsekvenser af manglende overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for gennemførelse af moduler og adgangen til prøve
        – 17.2 Mødepligt
    – 18. Tilmelding til prøver
    – 19. Sygeprøve
    – 20. Eksamenssnyd
        – 20.1 Brug af egne og andre arbejde - plagiat
        – 20.2 Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
        – 20.3 Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven
        – 20.4 Proces ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering
        – 20.5 Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven
    – 21. Klage
        – 21.1 Klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
        – 21.2 Anke
        – 21.3 Klage over retlige forhold
    – 22. Kompetencemålsprøver
        – 22.1 Kompetencemål
        – 22.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
        – 22.3 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sidetal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
        – 22.4 Definition af en normalside
        – 22.5 Skriftlige arbejder
2. Modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver
    – Lærerens grundfaglighed
    – Almen dannelse/KLM
        – LG1: Dannelse i den mangfoldige skole
    – Pædagogik og lærerfaglighed
        – LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen
        – LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund
        – LG4: Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling
        – LG5: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
        – LG6: Den professionelle lærer
        – Prøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
        – Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed
    – Praktik
        – PR1: Praktikniveau 1
        – PR2a: Praktikniveau 2a
        – PR2b: Praktikniveau 2b
        – PR3: Praktikniveau 3
        – PR3M: Praktikniveau 3 - Meritlæreruddannelsen
        – Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
    – Professionsbachelorprojektet
        – BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
        – BA2: Professionsbachelorprojektet
        – Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
        – Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
        – Prøven i professionsbachelorprojektet
    – Modulbeskrivelser - undervisningsfag
    – Billedkunst
        – BK1: Billedfaglige praksisformer
        – BK2: Visuelt kulturprojekt
        – BK3: kunstneriske undersøgelsesmetoder
        – Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
    – Biologi
        – BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
        – BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
        – BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
        – Prøven i undervisningsfaget Biologi
    – Dansk - 1. - 6. klassetrin
        – DAi1: Sproglære og sprog i brug
        – DAi2: Sprog og genrer
        – DAi3: Skriftsprogstilegnelse
        – DAi4: Medier og tekstmodaliteter
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin
    – Dansk - 4. - 10. klassetrin
        – DAu1: Sproglære og sprog i brug
        – DAu2: Fiktive tekster
        – DAu3: Literacy
        – DAu4: Multimodale tekster
        – Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin
    – Engelsk
        – EN1: Sprog og sprogbrug
        – EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
        – EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
        – Prøven i undervisningsfaget Engelsk
    – Fysik/kemi
        – FK1: Fysikkens og kemiens verden
        – FK2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
        – FK3: Fysik og kemi i tværfaglige perspektiver
        – Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
    – Geografi
        – GE1: Geografi - en verden i forandring
        – GE2: Geografi - den nære omverden
        – GE3: Geografi - aktualitet og regionale eksempler
        – Prøven i undervisningsfaget Geografi
    – Historie
        – HI1: Historiebrug, historiebevidsthed - og dansk historie
        – HI2: Historieundervisning, læring - og verdens historie
        – HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
        – Prøven i undervisningsfaget historie
    – Håndværk og design
        – HD1: Designprocesser, krop og læring
        – HD2: Design og didaktik
    – Idræt
        – ID1: Idrætsfagets basis
        – ID2: Alsidig idrætspraksis - læring, udvikling og fysisk træning
        – ID3: Idrættens kulturer og perspektiver
        – Prøven i undervisningsfaget idræt
    – Kristendomskundskab/religion
        – KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
        – KR2: Undervisningsemnet kristendom
        – KR3: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
        – Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
    – Matematik - 1. - 6. klassetrin
        – MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
        – MAi2: Matematikundervisning og geometri
        – MAi3: Evaluering og stokastik
        – MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin
    – Matematik - 4. - 10. klassetrin
        – MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
        – MAu2: Matematikundervisning og geometri
        – MAu3: Evaluering og stokastik
        – MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
        – Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin
    – Musik
        – MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
        – MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
        – MU3: Musikundervisning med musikforståelse - i teori og praksis
        – Prøven i undervisningsfaget musik
    – Natur/teknik
        – NT1: Natur/teknik på mellemtrinnet
        – NT2: Natur/teknik i indskolingen
        – NT3: Natur, teknik og samfund
        – Prøven i undervisningsfaget Natur/teknik
    – Samfundsfag
        – SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati - i Danmark og i verden
        – SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - I Danmark og i verden. Samfundsfagelige undersøgelsesmetoder
        – SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi - fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
        – Prøven i undervisningsfaget samfundsfag
    – Tysk
        – TY1: Interkulturel kommunikation
        – TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk
        – TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
        – Prøven i undervisningsfaget Tysk
    – Modulbeskrivelser - frivillige kurser
        – Skrivning og retorik
        – Kursus i det praktisk-musiske fagområde
        – Færdselslære, inklusive førstehjælp
        – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
        – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
    – Modulbeskrivelser valgmoduler m.m.
        – VM1: English and Geography united - focus on Ireland
        – VM3: Ungdomskultur og den ældre litteratur
        – VM6: Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning og specialundervisning
        – VM7: På rejse ind i fiktive verdener - børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen
        – VM8: Læsemakkere - fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning
        – VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af udvidede klasserum
        – VM11: Skolen i samfundet
        – VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen
        – VM13: Krop, kultur og inklusion
        – ASTE1: Sundhed - chance eller risiko?
        – ASTE2: Bæredygtighed - fødevarer og energi
        – ASTE3: Energi og klima
        – ASTE4: Naturens terningespil

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V