Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

Hele studieordning 2013 (LU 13, Frb.) samlet

Studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

1. Rammer - indhold, struktur, tilrettelæggelse m.v
    – Læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol
    – Præsentation af studieordningen
    – Formål og mål med læreruddannelsen
    – Uddannelsesdidaktiske principper
    – Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
    – Uddannelsens indhold
        – Lærerens grundfaglighed
        – Praktik
        – Professionsbachelorprojekt
        – Undervisningsfag
        – Valgmoduler
        – Frivillige kurser
        – Tværprofessionelt samarbejde
        – Internationale aktiviteter
        – Talentforløb
    – Udbud og valg af undervisningsfag og valgmoduler
        – Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler
        – Begrænsninger i adgang (for mange, eller for få)
    – Adgangsforudsætninger
        – Adgangsforudsætninger til undervisningsfag
        – Adgangsforudsætninger til valgmoduler
        – Dispensation for adgangsforudsætninger
    – Undervisning, læring og deltagelse - studieaktivitetsformer
        – Studieaktivitetsmodel
        – Deltagelsespligt
        – Mødepligt
        – Manglende opfyldelse af deltagelsespligt og mødepligt
    – Evaluering og prøver
        – Modulevalueringer
        – Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver
        – Tilmelding til kompetencemålsprøver
    – Meritlæreruddannelsen
    – Merit for fag, moduler og praktik
    – Studie- og karrierevejledning
    – Mentorordning
    – Pædagogisk mediecenter
    – Andre bestemmelser
        – Informationspligt
        – Gennemførsel af uddannelsen
        – Manglende studieaktivitet og ophør fra uddannelsen
        – Bortvisning fra uddannelsen
        – Dispensation
        – Særligt tilrettelagte studieforløb
        – Orlov
        – Overflytning
2. Modulbeskrivelser
    – Modulbeskrivelser - Obligatoriske elementer
    – Lærerens grundfaglighed
    – Almen dannelse/KLM
        – LG1: Dannelse i den mangfoldige skole
    – Pædagogik og lærerfaglighed
        – LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen
        – LG3: KLM/PL Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund
        – LG4: Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling
        – LG5: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
        – LG6: Den professionelle lærer
    – Praktik
        – PR1: Praktikniveau 1
        – PR2a: Praktikniveau 2a
        – PR2b: Praktikniveau 2b
        – PR3: Praktikniveau 3
        – PR3M: Praktikniveau 3 - Meritlæreruddannelsen
    – Professionsbachelorprojektet
        – BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund
        – BA2: Professionsbachelorprojektet
    – Modulbeskrivelser - undervisningsfag
    – Billedkunst
        – BK1: Billedfaglige praksisformer
        – BK2: Visuelt Kulturprojekt
        – BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder
    – Biologi
        – BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge - elevers undersøgende og praktiske arbejde
        – BI2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse
        – BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur - udvikling af elevers handlekompetence
    – Dansk 1.-6. klassetrin
        – DAi1: Sproglære og sprog i brug
        – DAi2: Sprog og genrer
        – DAi3: Skriftsprogstilegnelse
        – DAi4: Medier og tekstmodaliteter
    – Dansk - 4.-10. klassetrin
        – DAu1: Sproglære og sprog i brug
        – DAu2: Fiktive tekster
        – DAu3: Literacy
        – DAu4: Multimodale tekster
    – Engelsk
        – EN1: Sprog og sprogbrug
        – EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
        – EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen
    – Fysik/kemi
        – FK1: Fysikkens og kemiens verden
        – FK2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
        – FK3: Fysik og kemi i tværfaglige perspektiver
    – Geografi
        – GE1: Geografi - en verden i forandring
        – GE2: Geografi - den nære omverden
        – GE3: Geografi - aktualitet og regionale eksempler
    – Historie
        – HI1: Historiebrug, historiebevidsthed - og dansk historie
        – HI2: Historieundervisning, læring - og verdens historie
        – HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie
    – Håndværk og design
        – HD1: Håndværk/Design og individ
        – HD2: Håndværk/Design og kulturelle fællesskaber
    – Idræt
        – ID1: Idrætsfagets basis
        – ID2: Alsidig idrætspraksis - læring, udvikling og fysisk træning
        – ID3: Idrættens kulturer og perspektiver
    – Kristendomskundskab/ Religion
        – KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
        – KR2: Undervisningsemnet kristendom
        – KR3: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
    – Matematik - 1.-6. klassetrin
        – MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser
        – MAi2: Matematikundervisning og geometri
        – MAi3: Evaluering og stokastik
        – MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
    – Matematik - 4.-10. klassetrin
        – MAu1: Matematiklæring, tal og algebra
        – MAu2: Matematikundervisning og geometri
        – MAu3: Evaluering og stokastik
        – MAu4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber
    – Musik
        – MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
        – MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
        – MU3: Musikundervisning med musikforståelse - i teori og praksis
    – Natur / teknik
        – NT1: Natur/teknik på mellemtrinnet
        – NT2: Natur/teknik i indskolingen
        – NT3: Natur, teknik og samfund
    – Samfundsfag
        – SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati - i Danmark og i verden
        – SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
        – SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi - fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden
    – Tysk
        – TY1: Interkulturel kommunikation
        – TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk
        – TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer
    – Modulbeskrivelser - frivillige kurser
        – Skrivning og retorik
        – Kursus i det praktisk-musiske fagområde
        – Færdselslære, inklusive førstehjælp
        – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
        – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
3. Regelgrundlag
    – Regelgrundlag
    – Fællesdel/institutionsdel af studieordningen
        – Oversigt over bedømmelser i uddannelsen
        – Prøveformer i studieordningens fællesdel
        – Individuel eller gruppeprøve
    – Definition af en normalside
    – Anonymitet og fortrolighed
    – Deltagelsespligt og mødepligt
        – Konsekvenser af manglende overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for at gå til prøve
        – Mødepligt
    – Tilmeldning til prøver
    – Afmelding til prøver
    – Sygeprøve
        – Afmeldning fra sygeprøve
    – Hjælpemidler
    – Eksamenssprog
    – Stave- og formuleringsevne i bachelorprojekt
    – Særlige prøvevilkår
    – Eksamenssnyd
        – Brug af egne og andres arbejde - plagiat
        – Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen
        – Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven
        – Proces ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering
        – Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende
    – Klage
        – Klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen
        – Anke
        – Klage over retlige forhold
    – Dispensation
    – Ikrafttrædelse
4. Prøvebestemmelser - nationale. Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
    – Kompetencemål
    – Placering af prøverne i uddannelsesforløbet
    – Tilpasning af eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver
    – Skriftlige arbejder
    – Typer af skriftlige arbejder mv., som indgår i prøveformerne
        – Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed
        – Prøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
        – Prøven i undervisningsfagene dansk, 1.-6. klassetrin, og dansk, 4.-10. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget engelsk
        – Prøven i undervisningsfaget fransk
        – Prøven i undervisningsfaget tysk
        – Prøven i undervisningsfaget historie
        – Prøven i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion
        – Prøven i undervisningsfaget samfundsfag
        – Prøven i undervisningsfagene matematik, 1.-6. klassetrin, og matematik, 4.-10. klassetrin
        – Prøven i undervisningsfaget biologi
        – Prøven i undervisningsfaget fysik/kemi
        – Prøven i undervisningsfaget geografi
        – Prøven i undervisningsfaget natur/teknik
        – Prøven i undervisningsfaget billedkunst
        – Prøven i undervisningsfaget hjemkundskab
        – Prøven i undervisningsfaget idræt
        – Prøven i undervisningsfaget musik
        – Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau 1, 2 og 3
        – Krav til udformning af professionsbachelorprojektet

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V